Kurs – Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Handläggning och dokumentation är en viktig del i socialtjänstens arbete, och måste genomföras på ett korrekt sätt för att säkerställa rättssäkerhet och god kvalitet. Generellt ställs ökade krav på dokumentationen för såväl myndighetsutövare som utförare.

Bland nyheterna de senaste åren kan även nämnas att det ska finnas tydligt formulerade uppdrag till utförarna. Skyldigheten att dokumentera uppföljningsåtgärder skärps, liksom skyldigheten att dokumentera de enskildas delaktighet i processen.

Under denna kurs gör vi en grundlig genomgång av det befintliga regelverket kompletterat med de nya dokumentationsföreskrifterna. Syftet är att ge en helhetsbild av vad som förväntas gällande handläggning och dokumentation inom socialtjänstens verksamhetsområde.

Kursen vänder sig främst till dig som är chef eller handläggare inom socialtjänsten men kan även passa andra som arbetar inom området.

Kommentarer från tidigare kurstillfällen:
"Intresseväckande och sakligt. Mycket användbart. Tack!"
"Bra föreläsning. Bra och säker föreläsare som kan ge fakta utan att tveka"
"Mycket intressant och givande. Bra upplägg, bra presenterat. Upplever stor kunskap från utbildaren"
"Mycket intressant och givande dag"

Kursledare

Ulrika Ekebro

Socionom

Ulrika Ekebro har en bakgrund inom socialtjänsten och har tidigare arbetat som socialkonsulent med tillsyn av och vägledning till socialnämnder. Hon håller utbildning inom socialrätt för JP Utbildning.

Programpunkter för utbildningen

 • Övergripande regler om handläggning och dokumentation
 • Hur uppkommer ett ärende?
 • Förhandsbedömning och skyddsbedömning
 • Dokumentation av barns bästa och rätt att vara delaktig
 • Vad är en tillräckligt bra utredning?
 • Behovsbedömning
 • Dokumentation: hur, vad och när? 
 • Kommunicering
 • Hur ska ett beslut utformas för att uppfylla de nya kraven?
 • Handläggning av överklagande
 • Dokumentation av planering och mål för insatser
 • Uppföljning hos myndighetshandläggare och utförare
 • Förändrade behov under pågående insats
 • Hur ska uppföljningsåtgärder dokumenteras?
 • Att avsluta insatser och sammanställa slutanteckning