Logga in

Glömt ditt lösenord?

Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Rekommendation om testning för covid-19 bland vårdpersonal slopas

Nu tar Folkhälsomyndigheten bort den särskilda rekommendationen om bred testning för covid-19 vid symtom hos vård- och omsorgspersonal.

17 feb 2023

Några konsekvenser av återkallelsen av Humana Assistans tillstånd

I denna analys förklarar Kalle Larsson, förbundsjurist hos SKR, vad det är som har hänt och lyfter fram vissa av de frågor som uppkommit till följd av situationen.

17 feb 2023

Nya regeringsuppdrag till Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndighetens roll som informations- och kunskapscentrum på brottsofferområdet förstärks i och med ökade anslag och nya regeringsuppdrag.

24 jan 2023

SiS särskilda ungdomshem för flickor har allvarliga brister

Ny rapport från IVO visar att flickor på SiS särskilda ungdomshem utsätts för hot, kränkningar, våld och otillåtna tvångsåtgärder på sina boenden.

24 jan 2023

Ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

Syftet är att förbättra och förenkla kommunikationen mellan vårdgivare och omsorgsgivare och därmed förbättra vården till och insatserna för den enskilde.

19 jan 2023

Femåring som växt upp i fångläger i Syrien ges inte vård enligt LVU

Kammarrätten beslutar att tvångsvården av en pojke ska upphöra eftersom nämndens utredning inte visar på en tillräckligt konkret och klar risk för att pojkens hälsa eller utveckling skadas till följd av brister i omsorgen.

18 jan 2023

Oskuldskontroller ska kriminaliseras

En pågående utredning har fått i uppdrag att ta fram förslag på hur en lag­stift­ning som krimi­naliserar oskulds­kontroller, oskulds­intyg och oskulds­operationer ska se ut.

29 nov 2022

Rätt av nämnd att omplacera två syskon till separata familjehem

Kammarrätten bedömer att storasystern har fått ta ett för stort ansvar för sin lillebror och att hon behöver avlastas för att båda barnen ska kunna få sina individuella behov av stöd och hjälp tillgodosedda.

25 nov 2022

Får man skriva intyg på begäran av en förälder?

Vår rådgivare och jurist Gustaf von Essen reder ut vad som gäller.

24 nov 2022

Får enskilda spela in möten?

Hör vår rådgivare och jurist Gustaf von Essen svara på frågan.

31 okt 2022

Nya föreskrifter om våld i nära relationer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer har ändrats och ersätts av nya föreskrifter (HSLF-FS 2022:39) som börjar gälla den 1 november 2022. 

28 okt 2022

”Lex Maja” används och behövs – en första statistik från landets länsstyrelser sedan lagens införande

Vår expert Sirkku Sarenbo har samlat in statistik kring länsstyrelsernas handläggning av den så kallade Lex Maja-bestämmelsen i offentlighets- och sekretesslagen.

25 okt 2022

Kommun nekas kamerabevakning på socialkontor

Förvaltningsrätten slår fast Integritetsskyddsmyndigheten beslut att endast bevilja kamerabevakningen när ingen verksamhet pågår.

2 okt 2022

Skyddet för utsatta kvinnor ska stärkas ytterligare

Regeringen har gett en särskild utredare i upp­drag att göra en översyn av kontakt­förbuds­lagstift­ningen. Syftet är att säker­ställa att den lagstift­ningen ger kvinnor som är utsatta för våld det avsedda skyddet.

24 aug 2022

Skärpta straff för brott i kriminella nätverk

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag till ett antal straffskärpningar och nya bestämmelser för att sätta press på de kriminella nätverken.

24 aug 2022

Nya regler om föräldraskap i internationella situationer

Den 1 augusti bytte lagen om internationella faderskapsfrågor namn till lagen om föräldraskap i internationella situationer. I lagen infördes samtidigt nya regler som avser föräldraskap i internationella situationer för kvinnor i samkönade relationer.

24 aug 2022

När har beslutsmyndigheten rätt att avvisa ett överklagande?

Vår jurist Emma Fall reder i den här analysen ut vad som gäller.

17 aug 2022

De flesta som dör av läkemedels- och narkotikaförgiftningar har haft psykiatriska diagnoser

Varje år dör uppemot 900 personer i Sverige till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar. Tre av fyra dödsfall beror på överdoser eller att personen tagit sitt liv, visar en genomgång av statistik från flera myndigheter.

14 jun 2022

Kan man spara e-postmeddelanden digitalt eller måste man spara dem i den fysiska akten?

Hör vår rådgivare och jurist Gustaf von Essen svara på frågan.

10 jun 2022

1 , 2 , 3 (denna sida) , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ,