Regeringsuppdrag om att förbättra myndigheters arbete med skyddade personuppgifter

social-forbattra-myndigheters-arbete-med-skyddade-personuppgifter-huvudbild.jpg

Regeringen ger Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att samordna och följa upp myndigheters arbete med skyddade personuppgifter.

I Sverige lever över 26 000 personer med skyddade personuppgifter. I många fall handlar det om kvinnor och barn som tvingats flytta på grund av våld och hot från en närstående man. Att leva med skyddade personuppgifter försvårar hela livssituationen för den utsatta, och det finns ett stort behov av ökad kunskap och förbättrat stöd. Därför ger regeringen Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att samordna och följa upp myndigheters arbete med detta. Myndigheten ska även verka för ökad kunskap genom att sprida de kunskapsmaterial som tagits fram till berörda målgrupper i syfte att se till att skyddade personuppgifter inte röjs.

Uppdraget ska delredovisas senast den 31 mars 2024 och slutredovisas den 31 mars 2027.

Publicerad 15 sep 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

En kvinnas psykiska ohälsa triggades av hennes hemmiljö, trots det bedömer kammarrätten att hon inte behöver bostad med särskild service enligt SoL.

18 jan 2024

För att stärka anhörigperspektivet i socialtjänsten och hälso- och sjukvården har Socialstyrelsen nu publicerat två nya kunskapsstöd.

13 nov 2023

I förslaget föreslås bland annat att barns rättigheter stärks så att de får sina egna behov tillgodosedda och inte bara ses som medföljande till den vuxne som flytt till det skyddade boendet.

13 nov 2023