Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Möjligt för kommuner att fatta automatiserade beslut

Kommunallagen ska ändras så att kommuner och regioner ska kunna delegera rätten att fatta beslut till en automatiserad beslutsfunktion.

10 jun 2022

Relaterade nyheter

Tillsyn av myndigheters lönekartläggningsarbete

Diskrimineringsombudsmannen (DO) inleder tillsyn av fem statliga myndigheters arbete med lönekartläggning. Tillsynen syftar till att säkerställa att de aktuella myndigheterna känner till och följer gällande lagstiftning.

27 maj 2022

Åtgärder för att minska offentliganställdas utsatthet

Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att överväga lagändringar som minskar offentliganställdas utsatthet för våld, hot och trakasserier.

27 maj 2022

Ja till tillträdesförbud på bibliotek och badanläggningar

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att införa en möjlighet att besluta om tillträdesförbud till badanläggningar och bibliotek.

20 maj 2022

Relaterade nyheter

Kyrkogårdsförvaltningens fullständiga register med gravrättsinnehavare omfattas av sekretess

Får en person ut kyrkogårdsförvaltningens hela register med gravrättsinnehavare, information om för- och efternamn, adress, gravplats och släktskap med den avlidna? Nej, säger kammarrätten och hänvisar till att personuppgiftsbehandlingen kommer att strida mot dataskyddsförordningen (GDPR).

12 maj 2022

Omorganisation av skolverksamhet strider inte mot barnkonventionen

Kammarrätten bedömer att två kommuners beslut om förändringar i respektive kommuns skolverksamhet inte strider mot barnkonventionen.

29 apr 2022

Grundlagsskadestånd som rättighetsskydd för enskilda

Regeringen föreslår att det i skade­stånds­lagen ska införas en möjlighet till skade­stånd från stat och kommun vid över­trädelser av grund­läggande fri- och rättig­heter i regerings­formen.

29 apr 2022

Fler personer ska omfattas av massflyktsdirektivet

Regeringen har beslutat att den personkrets som har rätt till uppehållstillstånd med tillfälligt skydd i Sverige ska utvidgas så att även personer som lämnade Ukraina före invasionen omfattas.

29 apr 2022

Ja till teknikneutralt krav på underskrift av regeringsbeslut

För att regeringsbeslut ska gälla ska de skrivas under av statsministern eller ett annat statsråd. Regeringen har lämnat förslag till att göra det möjligt att införa en digital hantering av regeringsbeslut.

29 apr 2022

Kommuner kan få ersättning för kostnader för barn som omfattas av massflyktsdirektivet

Kommuner kommer att få rätt till ersättning av staten för kostnader för ensamkommande och vissa andra barn som omfattas av massflyktsdirektivet. Det framgår av en förordningsändring som regeringen har beslutat om.

13 apr 2022

Listning på förhand hos vårdcentraler ska införas

Valet av enskilda personers vårdcentraler och motsvarande vårdenheter ska ske genom listning på förhand. Listningen innebär att uppgifter om personen förs in i en förteckning över vårdcentralens patienter. Riksdagen sa ja till regeringens förslag med ett förtydligande tillägg.

12 apr 2022

Kommun får inte vägra anställning för personer som av religiösa skäl inte vill hälsa på det motsatta könet

En kommun beslutade att personer som av religiösa eller kulturella skäl vägrar hälsa på det motsatta könet genom traditionell handhälsning inte ska anställas av kommunen. Förvaltningsrätten river upp beslutet eftersom det strider mot religionsfriheten och utgör diskriminering.

8 apr 2022

Kommunens beslut att omorganisera grundsärskolan strider inte mot barnkonventionen

Domstolen menar att beslutet uppfyller barnkonventionens krav. Kammarrätten upphäver därför förvaltningsrättens dom och fastställer kommunens beslut.

8 apr 2022

Tjänstemans formulering i Facebook-diskussion uppfyllde inte kravet på saklighet och opartiskhet

En tjänsteman vid länsstyrelsen anmäldes till JO. Mannen ska ha deltagit i en diskussion på Facebook och uttryckt sig på ett sätt som gav sken av att länsstyrelsen hade bestämt sig i ett visst ärende utan att det skett en prövning i sak.

7 apr 2022

Yrkanden om ersättning för rättegångskostnader i förvaltningsmål ska avvisas

I ett plenumavgörande slår HFD fast att yrkanden om ersättning för rättegångskostnader i förvaltningsmål ska avvisas.

5 apr 2022

Regeringens plan för mottagandet av ukrainska flyktingar

Vid en pressträff i slutet av mars presenterade regeringen en plan för mottagandet av ukrainska flyktingar. Regeringen presenterade även hur mottagandet ska fördelas jämnt över hela landet och tillskott i vårändringsbudgeten.

4 apr 2022

Kartläggning av hot och hat mot förtroendevalda

Hot och hat som förtroende­valda utsätts för ska kart­läggas och stödet för att före­bygga och hantera det stärkas.

4 apr 2022

Region fick kräva vaccinationsbevis vid nyanställning

En regionstyrelse beslutade dels att anställning i regionen ska villkoras med att personen visar upp ett vaccinationsbevis och dels att befintlig personal som inte uppvisar vaccinationsbevis kan omplaceras efter en riskbedömning. Förvaltningsrätten konstaterar att regionens beslut inte är olagligt och avslår därför 115 personers överklaganden.

21 mar 2022

Ja till förslaget om krav på märkning och registrering av katter

I början av mars röstade riksdagen ja till obligatorisk ID-märkning och registrering av katter i Sverige. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2023.

10 mar 2022

Gå till sida: 1, 2, 3 (denna sida), 4, 5, 6, 7, 8, 9,