Kommunfullmäktigebeslut upphävs efter att fullmäktigeledamöter deltagit digitalt med avstängd kamera

forvaltning-Kommunfullmaktigebeslut-upphavs-efter-att-fullmaktigeledamoter-deltagit-digitalt-med-avstangd-kamera.jpg

Det är möjligt för kommunfullmäktigeledamöter att delta i fullmäktigesammanträden på distans. Om så sker måste vissa minimikrav vara uppfyllda. Bland annat behöver ledamöterna kunna se och höra varandra tydligt för att säkerställa att det är rätt person som deltar och för att kunna delta på lika villkor. Uppfyller det digitala fullmäktigesammanträdet inte dessa minimikrav har fullmäktigebesluten inte kommit till på ett lagligt sätt. Det konstaterar kammarrätten och upphäver ett kommunfullmäktigebeslut efter att ledamöter deltagit på Teams med avstängd kamera.

Bakgrund

Under ett kommunfullmäktigesammanträde i januari 2021 deltog enbart två ledamöter fysiskt på plats i möteslokalen. Resten deltog digitalt via Microsoft Teams. Under sammanträdet beslutade fullmäktige att godkänna ett exploateringsavtal för genomförande av en detaljplan. Sammanträdet spelades in och webbsändes på kommunens hemsida.

En grupp kommunmedlemmar begärde att förvaltningsrätten skulle pröva om beslutet fattats på laglig väg. Eftersom nästan alla ledamöter deltagit digitalt hade det inte varit möjligt att se alla närvarande ledamöter samtidigt, vare sig för dem som närvarat fysiskt, digitalt eller sett den inspelade webbsändningen. Det framgick dessutom tydligt av inspelningen att minst en ledamot inte hade haft kameran påslagen eftersom hon inte syntes i bild när hon pratade. Ledamöterna hade inte kunnat höra och se varandra och därför inte kunnat delta på lika villkor.

Kommunen förde fram att Teamsmötet sett annorlunda ut för mötesdeltagare än för dem som sett webbsändningen. I mötet hade alla deltagare kunnat se varandras bilder. Dessutom hade kommunfullmäktiges ordförande frågat om ledamöterna hade upplevt att de deltagit på lika villkor, och samtliga hade svarat ja.

Förvaltningsrätten bedömde att beslutet inte kommit till på laglig väg. Kommunen överklagade till kammarrätten.

Förvaltningsrättens bedömning


Om ett kommunalt beslut är olagligt eller inte kommit till på laglig väg ska det upphävas, enligt 13 kap. 8 § kommunallagen (2017:725, KL).

Ledamöter får delta i fullmäktigesammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det. Deltagandet ska då ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid fullmäktiges sammanträde. Det här framgår i 5 kap. 16 § KL.

Ljud- och bildöverföringen måste därför vara stabil och av hög kvalitet under hela sammanträdet. Vid tekniska problem bör mötet avbrytas tillfälligt. Om en ledamot deltar via till exempel telefon utan att någon bildöverföring sker kan ledamoten inte anses vara närvarande i sammanträdet. Denne får då yttra sig men inte delta i avgörandet (prop. 2013/14:5 s. 98–99 och prop. 2016/17:171 s. 334–335).

I en promemoria har Sveriges kommuner och regioner (SKR) redogjort för möjligheterna att genomföra fullmäktigesammanträden på distans. Där framgår att kravet på att samtliga deltagare ska kunna se och höra varandra och delta på lika villkor inte bör anses innebära att alla behöver se varandra hela tiden, eftersom det inte är fallet vid fysiskt deltagande. Däremot bör samtliga deltagare kunna se och höra presidiet samt den som för tillfället har ordet i diskussionen. (Sammanträden med fullmäktige, nämnder och styrelser m.m. i kommun, region och kommunalförbund under spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19, avsnitt 3.2.1).

I ett tidigare avgörande har Kammarrätten i Sundsvall konstaterat att distansdeltagande ledamöter som inte kan se övriga deltagare på grund av tekniska problem inte heller kan anses vara närvarande. Om det inte finns möjlighet att säkerställa att rätt personer har deltagit i beslutet är det ett sådant formellt fel som gör att beslutet inte har tillkommit på laglig väg (KamR i Sundsvall 2021-06-14, mål nr 276-277-21).

Förvaltningsrätten konstaterar i det aktuella fallet att minst en ledamot har deltagit i mötet utan att ha kameran påslagen. Detta eftersom hennes bild inte syntes när hon talade. Hon har sedan varit delaktig i beslutet. Beslutet har därför inte kommit till på laglig väg och ska upphävas.

Kammarrättens bedömning

Kammarrätten instämmer i förvaltningsrättens bedömning och upphäver därför kommunens beslut.

Av Maja Almgren, redaktör och jurist på JP Infonet.
Ursprungligen publicerad i JP Förvaltningsnet.

Ny praxis och lagändringar kan ha tillkommit sedan texten skrevs. De senaste uppdateringarna och hur dessa påverkat rättsområdet hittar du alltid i relevant informationstjänst.

Publicerad 9 jun 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Förvaltningsnet

    Tjänsten för dig som arbetar med förvaltningsrättsliga frågor såväl inom privat som offentlig verksamhet.
  • JP RättsfallsnetKommunallagen

    Tjänsten ger dig tillgång till alla domar på området. För dig som arbetar med kommunalrättsliga frågor är tjänsten ett värdefullt stöd.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.

Nyheter

Utredningen om åtgärder för att minska offentliganställdas utsatthet överlämnade i början av januari sitt betänkande till regeringen. I förslaget föreslås bland annat att ett nytt brott – förolämpning mot tjänsteman – införs.

22 jan 2024

Kammarrätten konstaterar i ett avgörande att det inte finns någon skyldighet för en myndighet att lämna ut allmänna handlingar i annan form än en utskrift.

6 nov 2023

En kommunfullmäktige beslutade att utöka kommunstyrelsen med en ledamot efter att den ursprungliga styrelsen valts. Förvaltningsrätten upphäver beslutet.

7 nov 2023