Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Excelfil fick omvandlas till PDF innan den lämnades ut

forvaltning-excelfil-fick-omvandlas-till-pdf-innan-den-lamnades-ut-huvudbild.jpg

En man begärde ut stora mängder data från en myndighet och fick ut den i PDF-format istället för i en Excel-fil. Det finns ingen skyldighet för myndigheten att lämna ut allmänna handlingar i annan form än en utskrift. Kammarrätten avslår därför mannens överklagande.

Bakgrund

En man vände sig till Finansinspektionen och begärde ut listor över information som myndigheten samlat in vid sin löpande tillsyn av värdepappersbolag. Finansinspektionen gjorde en sekretessprövning och lämnade sedan ut listorna i PDF-format, med vissa uppgifter maskerade. Mannen överklagade beslutet till kammarrätten och förde fram att han borde få ta del av samtliga uppgifter förutom de som kunde kopplas till specifika individer. Han ville dessutom få del av handlingarna i en Excel-fil eftersom det blev mycket svårare för honom att arbeta med materialet efter att det konverterats till PDF-format.

Kammarrättens bedömning

Kammarrätten instämmer i Finansinspektionens bedömning om att uppgifterna omfattas av sekretessen i 30 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Den aktuella frågan blir därför om myndigheten har skyldighet att tillgodose mannens begäran om att få ta del av uppgifterna i en Excel-fil för att enklare kunna bearbeta materialet.

Den som begär ut en allmän handling som får lämnas ut ska enligt 2 kap. 15 § tryckfrihetsförordningen, TF, genast eller så snart det är möjligt få ta del av handlingen på stället. Enligt 2 kap. 16 § TF har den som begär att få ta del av en allmän handling även rätt att mot en avgift få en kopia av den del av handlingen som får lämnas ut. En myndighet är dock inte skyldig att i större utsträckning än vad som följer av lag lämna ut en upptagning för automatiserad behandling i annan form än utskrift.

Det finns därmed ingen skyldighet för en myndighet att lämna ut den begärda handlingen på annat sätt än en utskrift. Mannen har därför inte rätt att få ut Excelfilen. Kammarrätten avslår överklagandet.

Av Maja Almgren, redaktör och jurist på JP Infonet.
Ursprungligen publicerad i JP Förvaltningsnet.

Referat av Kammarrätten i Stockholm 2023-10-11, mål nr 4754-23.

Ny praxis och lagändringar kan ha tillkommit sedan texten skrevs. de senaste uppdateringarna och hur dessa påverkat rättsområdet hittar du alltid i relevant informationstjänst.

Publicerad 6 nov 2023

Maja Almgren

Redaktör, jurist

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Riksdagen riktar en uppmaning till regeringen om att utreda en fråga om valbarhet och folkbokföring.

27 maj 2024

I vissa fall är det självklart när detta sker, i andra fall uppstår det oklarheter. I denna analys redogör vår expert Lars Clevesköld för när detta anses ha skett under olika omständigheter och för olika typer av handlingar.  

22 apr 2024

När ett dokument laddas upp för gemensam redigering i en extern molntjänst är det ett led i en teknisk bearbetning eller teknisk lagring av dokumentet. HFD slår därför fast att en handling inte blir allmän av ett sådant förfarande.

11 apr 2024