Excelfil fick omvandlas till PDF innan den lämnades ut

forvaltning-excelfil-fick-omvandlas-till-pdf-innan-den-lamnades-ut-huvudbild.jpg

En man begärde ut stora mängder data från en myndighet och fick ut den i PDF-format istället för i en Excel-fil. Det finns ingen skyldighet för myndigheten att lämna ut allmänna handlingar i annan form än en utskrift. Kammarrätten avslår därför mannens överklagande.

Bakgrund

En man vände sig till Finansinspektionen och begärde ut listor över information som myndigheten samlat in vid sin löpande tillsyn av värdepappersbolag. Finansinspektionen gjorde en sekretessprövning och lämnade sedan ut listorna i PDF-format, med vissa uppgifter maskerade. Mannen överklagade beslutet till kammarrätten och förde fram att han borde få ta del av samtliga uppgifter förutom de som kunde kopplas till specifika individer. Han ville dessutom få del av handlingarna i en Excel-fil eftersom det blev mycket svårare för honom att arbeta med materialet efter att det konverterats till PDF-format.

Kammarrättens bedömning

Kammarrätten instämmer i Finansinspektionens bedömning om att uppgifterna omfattas av sekretessen i 30 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Den aktuella frågan blir därför om myndigheten har skyldighet att tillgodose mannens begäran om att få ta del av uppgifterna i en Excel-fil för att enklare kunna bearbeta materialet.

Den som begär ut en allmän handling som får lämnas ut ska enligt 2 kap. 15 § tryckfrihetsförordningen, TF, genast eller så snart det är möjligt få ta del av handlingen på stället. Enligt 2 kap. 16 § TF har den som begär att få ta del av en allmän handling även rätt att mot en avgift få en kopia av den del av handlingen som får lämnas ut. En myndighet är dock inte skyldig att i större utsträckning än vad som följer av lag lämna ut en upptagning för automatiserad behandling i annan form än utskrift.

Det finns därmed ingen skyldighet för en myndighet att lämna ut den begärda handlingen på annat sätt än en utskrift. Mannen har därför inte rätt att få ut Excelfilen. Kammarrätten avslår överklagandet.

Av Maja Almgren, redaktör och jurist på JP Infonet.
Ursprungligen publicerad i JP Förvaltningsnet.

Referat av Kammarrätten i Stockholm 2023-10-11, mål nr 4754-23.

Ny praxis och lagändringar kan ha tillkommit sedan texten skrevs. de senaste uppdateringarna och hur dessa påverkat rättsområdet hittar du alltid i relevant informationstjänst.

Publicerad 6 nov 2023

Maja Almgren

Redaktör, jurist

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Förvaltningsnet

    Tjänsten för dig som arbetar med förvaltningsrättsliga frågor såväl inom privat som offentlig verksamhet.
  • JP RättsfallsnetKommunallagen

    Tjänsten ger dig tillgång till alla domar på området. För dig som arbetar med kommunalrättsliga frågor är tjänsten ett värdefullt stöd.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.

Nyheter

Målet gällde rätten att ta del av en handling. En myndighet hade delat en handling via en extern molntjänst inom ramen för myndighetens interna arbete. Ta del av HFD:s bedömning här. 

26 feb 2024

Frågan i målet är om den av fullmäktige valda beslutsordningen har lett till att beslutet om budgeten inte har kommit till på lagligt sätt. Läs domstolens bedömning!

26 feb 2024

Utredningen om åtgärder för att minska offentliganställdas utsatthet överlämnade i början av januari sitt betänkande till regeringen. I förslaget föreslås bland annat att ett nytt brott – förolämpning mot tjänsteman – införs.

22 jan 2024