Logga in

Glömt ditt lösenord?

Mejlkonversationer om domares profession och arbetsmiljö var inte allmänna handlingar

forvaltning-allmanna-handlingar-huvudbild.jpg

En man begärde ut vissa mejlsvar adresserade till en rådman vid en tingsrätt. Tingsrätten avslog begäran då handlingarna inte var inkomna till eller upprättade hos myndigheten. Kammarrätten menar att e-postmeddelandena, som bland annat handlade om domares profession och arbetsmiljö, inte berörde den aktuella tingsrättens verksamhet. Handlingarna är därför inte att se som allmänna och överklagandet avslås.

Bakgrund

En man begärde hos en tingsrätt att få ta del av de svar som en rådman fick på ett e-postmeddelande hon skickade till domare som inte var anställda vid den aktuella tingsrätten. I e-postmeddelandena diskuterade domarna bland annat frågor om sin profession och arbetsmiljö.

Tingsrätten avslog begäran med hänvisning till att handlingarna inte var inkomna till eller upprättade hos myndigheten och därmed inte allmänna. Mannen överklagade beslutet och yrkade fortsatt att han skulle få ta del av e-postmeddelandena med svar.

Gällande rätt

Enligt 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen, TF, har varje svensk medborgare rätt att ta del av allmänna handlingar som inte är belagda med sekretess. En handling är enligt 2 kap. 4 § TF allmän om den förvaras, och är inkommen till eller upprättad hos en myndighet.

I 2 kap. 8 § TF anges att brev eller annat meddelande som är ställt personligen till den som innehar en befattning vid en myndighet anses som allmän handling, om handlingen gäller ett ärende eller någon annan fråga som ska handläggas av myndigheten och inte är avsedd för mottagaren endast som innehavare av annan ställning.

Kammarrättens bedömning

Kammarrätten inleder med att konstatera att de aktuella e-postmeddelandena skickades till rådmannens e-postadress och var därmed ställda till henne. Dock rörde inte meddelandena något ärende som handlades av tingsrätten.

Utgångspunkten är att ett meddelande som är adresserat till någon som arbetar vid en myndighet ska anses vara en allmän handling om handlingen gäller något som myndigheten har att befatta sig med. Endast det faktum att ett meddelande har en beröring med myndighetens verksamhet innebär inte att det gäller en fråga som myndigheter handlägger. Kammarrätten framhåller därför att det finns ett visst utrymme för en anställd att, som i detta fall, diskutera frågor kopplade till sin yrkesroll utan att meddelandena är att se som allmänna handlingar.

Innehållet i meddelandena var inte avsett att påverka den aktuella tingsrättens verksamhet. I stället bestod meddelandena av en diskussion av mer privat karaktär i form av erfarenhets- och åsiktsutbyten mellan personer i samma yrkesroll. Mot bakgrund av detta gör kammarrätten bedömningen att e-postmeddelandena inte utgör allmänna handlingar och därför inte ska lämnas ut.

Av Clara Eriksson, redaktör och jurist på JP Infonet.
Ursprungligen publicerad i JP Förvaltningsnet.

Referat av Kammarrätten i Sundsvall 2023-07-03, mål nr 1152-23.

Ny praxis och lagändringar kan ha tillkommit sedan texten skrevs. De senaste uppdateringarna och hur dessa påverkat rättsområdet hittar du alltid i relevant informationstjänst.

Publicerad 10 okt 2023

Clara Eriksson

Redaktör, jurist

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

I vissa fall är det självklart när detta sker, i andra fall uppstår det oklarheter. I denna analys redogör vår expert Lars Clevesköld för när detta anses ha skett under olika omständigheter och för olika typer av handlingar.  

22 apr 2024

När ett dokument laddas upp för gemensam redigering i en extern molntjänst är det ett led i en teknisk bearbetning eller teknisk lagring av dokumentet. HFD slår därför fast att en handling inte blir allmän av ett sådant förfarande.

11 apr 2024

För första gången på 20 år minskar valdeltagandet bland unga i åldrarna 18–24 år. Det framgår av en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.  

11 apr 2024