Mejlkonversationer om domares profession och arbetsmiljö var inte allmänna handlingar

forvaltning-allmanna-handlingar-huvudbild.jpg

En man begärde ut vissa mejlsvar adresserade till en rådman vid en tingsrätt. Tingsrätten avslog begäran då handlingarna inte var inkomna till eller upprättade hos myndigheten. Kammarrätten menar att e-postmeddelandena, som bland annat handlade om domares profession och arbetsmiljö, inte berörde den aktuella tingsrättens verksamhet. Handlingarna är därför inte att se som allmänna och överklagandet avslås.

Bakgrund

En man begärde hos en tingsrätt att få ta del av de svar som en rådman fick på ett e-postmeddelande hon skickade till domare som inte var anställda vid den aktuella tingsrätten. I e-postmeddelandena diskuterade domarna bland annat frågor om sin profession och arbetsmiljö.

Tingsrätten avslog begäran med hänvisning till att handlingarna inte var inkomna till eller upprättade hos myndigheten och därmed inte allmänna. Mannen överklagade beslutet och yrkade fortsatt att han skulle få ta del av e-postmeddelandena med svar.

Gällande rätt

Enligt 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen, TF, har varje svensk medborgare rätt att ta del av allmänna handlingar som inte är belagda med sekretess. En handling är enligt 2 kap. 4 § TF allmän om den förvaras, och är inkommen till eller upprättad hos en myndighet.

I 2 kap. 8 § TF anges att brev eller annat meddelande som är ställt personligen till den som innehar en befattning vid en myndighet anses som allmän handling, om handlingen gäller ett ärende eller någon annan fråga som ska handläggas av myndigheten och inte är avsedd för mottagaren endast som innehavare av annan ställning.

Kammarrättens bedömning

Kammarrätten inleder med att konstatera att de aktuella e-postmeddelandena skickades till rådmannens e-postadress och var därmed ställda till henne. Dock rörde inte meddelandena något ärende som handlades av tingsrätten.

Utgångspunkten är att ett meddelande som är adresserat till någon som arbetar vid en myndighet ska anses vara en allmän handling om handlingen gäller något som myndigheten har att befatta sig med. Endast det faktum att ett meddelande har en beröring med myndighetens verksamhet innebär inte att det gäller en fråga som myndigheter handlägger. Kammarrätten framhåller därför att det finns ett visst utrymme för en anställd att, som i detta fall, diskutera frågor kopplade till sin yrkesroll utan att meddelandena är att se som allmänna handlingar.

Innehållet i meddelandena var inte avsett att påverka den aktuella tingsrättens verksamhet. I stället bestod meddelandena av en diskussion av mer privat karaktär i form av erfarenhets- och åsiktsutbyten mellan personer i samma yrkesroll. Mot bakgrund av detta gör kammarrätten bedömningen att e-postmeddelandena inte utgör allmänna handlingar och därför inte ska lämnas ut.

Av Clara Eriksson, redaktör och jurist på JP Infonet.
Ursprungligen publicerad i JP Förvaltningsnet.

Referat av Kammarrätten i Sundsvall 2023-07-03, mål nr 1152-23.

Ny praxis och lagändringar kan ha tillkommit sedan texten skrevs. De senaste uppdateringarna och hur dessa påverkat rättsområdet hittar du alltid i relevant informationstjänst.

Publicerad 10 okt 2023

Clara Eriksson

Redaktör, jurist

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Förvaltningsnet

    Tjänsten för dig som arbetar med förvaltningsrättsliga frågor såväl inom privat som offentlig verksamhet.
  • JP RättsfallsnetKommunallagen

    Tjänsten ger dig tillgång till alla domar på området. För dig som arbetar med kommunalrättsliga frågor är tjänsten ett värdefullt stöd.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.

Nyheter

Kammarrätten konstaterar i ett avgörande att det inte finns någon skyldighet för en myndighet att lämna ut allmänna handlingar i annan form än en utskrift.

6 nov 2023

En kommunfullmäktige beslutade att utöka kommunstyrelsen med en ledamot efter att den ursprungliga styrelsen valts. Förvaltningsrätten upphäver beslutet.

7 nov 2023

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att överväga och föreslå förbättrade möjligheter att utbyta information mellan myndigheter. Syftet är att förebygga, utreda och bekämpa olika former av fusk, regelöverträdelser och brottslighet.

2 nov 2023