Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Hur ska skolan gå till väga vid misstanke om att en elev har folkbokförts på en annan adress än där eleven bor bara för att få skolskjuts?

Vårdnadshavare som tidigare fått avslag på en ansökan om skolskjuts för sitt barn har skickat in en ny ansökan, och uppgivit att eleven nu är folkbokförd på en adress som ligger tillräckligt långt från skolan för att eleven skulle vara berättigad till skolskjuts. Eftersom vårdnadshavarna fortfarande är folkbokförda på den ursprungliga adressen misstänker vi att allt inte står rätt till. Hur ska skolan väga in detta när vi beslutar om skolskjuts?

Svar:

Folkbokföring

Det är Skatteverket som sköter folkbokföringen. Folkbokföring ska ske enligt bestämmelserna i folkbokföringslagen. Enligt 6 § nämnda lag ska man vara folkbokförd där man är att anse som bosatt. Bosättningsbegreppet definieras i 7 § som den fastighet där man regelmässigt tillbringar sin dygnsvila. Om man misstänker att någon är folkbokförd på fel adress kan man anmäla det till Skatteverket.

Allmänt om rätt till skolskjuts (grundskolan)

Under vissa förutsättningar har en elev rätt till skolskjuts mellan en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, se 10 kap. 32 § skollagen. Elevens hem brukar normalt anses vara folkbokföringsadressen. För att eleven ska ha rätt till skolskjuts ska det föreligga behov av sådan med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

Utredning och beslut

Det är fullt möjligt för kommunen att, inom ramen för sin utredning av rätten till skolskjuts, titta närmare på boendefrågan. (Eftersom färdvägens längd är en av förutsättningarna som kan berättiga till skolskjuts.) Jag tycker att det är rimligt att kommunen förelägger vårdnadshavare att inkomma med förklaring på varför eleven är folkbokförd på adress där ingen av föräldrarna/vårdnadshavarna bor. Enligt 6 kap. 6 § socialtjänstlagen får inte ett barn inte utan socialnämndens medgivande eller beslut om vård tas emot för stadigvarande vård och fostran i ett enskilt hem som inte tillhör någon av föräldrarna eller någon annan som har vårdnaden om honom eller henne.

För det fall kommunens utredning skulle visa att eleven fortfarande bor (regelmässigt tillbringar sin dygnsvila) vid tidigare folkbokföringsadress (där vårdnadshavarna bor) tycker jag inte att det är orimligt att kommunen, vid tillämpning av 10 kap. 32 § skollagen, utgår från den adressen som elevens hem.

Rekommendationer

Kontrollera först och främst (om det inte redan gjorts) på vilken adress eleven faktiskt är folkbokförd.
Om eleven är folkbokförd på annan adress än vårdnadshavarna så rekommenderar jag att ni utreder saken närmare. (Varför annan adress än vårdnadshavarna? Vem tar ansvar för vårdnaden av eleven? Etc.)
När ni har fullgott beslutsunderlag och ni har kommunicerat eventuella nya uppgifter med vårdnadshavarna (enligt 17 § förvaltningslagen) så fattar ni beslut om skolskjuts.


Denna fråga besvarades 2017-10-09 av Janna Sundberg, Jurist/konsult, JP Skolnet

Har du frågor inom skoljuridik som du behöver hjälp med?

Upptäck vår juridiska rådgivning!

Vill du ta del av fler frågor och svar på skolans område?

Denna typ av material hittar du i JP Skolnet. Det är en heltäckande informationstjänst för alla som arbetar med skoljuridik och frågor på det skoljuridiska området. Läs mer här

Du kanske också är intresserad av: 

Skolskjuts vid växelvis boende

Högsta Förvaltningsdomstolen har nyligen klargjort rättsläget för när en elev har växelvis boende i olika kommuner. Har eleven då rätt till kostnadsfri skolskjuts från både bostäderna? Ta del av JP Infonets expert Lars Cleveskölds analys. Läs mer

Får äldre syskon hämta sina yngre syskon på förskolan?

Enligt 6 kap. 11 § föräldrabalken (1949:381), FB, har vårdnadshavaren rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Läs mer

Bör skolan låta ett barn gå hem själv?

Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och skall se till att barnets behov enligt 1 § blir tillgodosedda. Läs hela svaret från JP Infonets jurister. Läs mer

Publicerad 16 okt 2017

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy