Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Skollagen

Skollagen (2010:800) innehåller grundläggande bestämmelser om skola och förskola. Där regleras rättigheter och skyldigheter för barn, elever och deras vårdnadshavare. I skollagen finns också skolans och huvudmannens ansvar för verksamheten beskrivet. 

skollagen.jpg

Vad är skollagen?

Skollagen är en av Sveriges mest omfattande lagar och gäller all utbildning från och med förskola till och med vuxenutbildning. Den nuvarande skollagen kom 2010 och har en tydlig och enkel struktur med regler som så långt det är möjligt är gemensamma för alla skolformer och huvudmän.

Vilka skolformer omfattas av skollagen?

Skollagen innehåller bestämmelser om skolväsendet. Skolväsendet omfattar skolformerna förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, och kommunal vuxenutbildning.

I skolväsendet ingår också fritidshem som kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och vissa särskilda utbildningsformer.

Ett övergripande syfte med lagen är att ge gemensamma bestämmelser för all utbildning, där regelverket anpassas till alla åldrar och skolformer utan att skolformernas och verksamheternas särart går förlorad.

Skollag (2010:800) innehåller följande kapitel

 • 1 kap. Inledande bestämmelser
 • 2 kap. Huvudmän och ansvarsfördelning
 • 3 kap. Barns och elevers utveckling mot målen
 • 4 kap. Kvalitet och inflytande
 • 5 kap. Trygghet och studiero
 • 6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling
 • 7 kap. Skolplikt och rätt till utbildning
 • 8 kap. Förskolan
 • 9 kap. Förskoleklassen
 • 10 kap. Grundskolan
 • 11 kap. Grundsärskolan
 • 12 kap. Specialskolan
 • 13 kap. Sameskolan
 • 14 kap. Fritidshemmet
 • 15 kap. Allmänna bestämmelser om gymnasieskolan
 • 16 kap. Utbildning på nationella program i gymnasieskolan
 • 17 kap. Utbildning på introduktionsprogram i gymnasieskolan
 • 17 a kap. Vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år
 • 18 kap. Allmänna bestämmelser om gymnasiesärskolan
 • 19 kap. Utbildning på program i gymnasiesärskolan
 • 20 kap. Kommunal vuxenutbildning
 • 21 kap. Fjärrundervisning i vissa skolformer
 • 22 kap. Distansundervisning i vissa skolformer
 • 23 kap. Entreprenad och samverkan
 • 24 kap. Särskilda utbildningsformer
 • 25 kap. Annan pedagogisk verksamhet
 • 26 kap. Tillsyn, statlig kvalitetsgranskning och nationell uppföljning och utvärdering
 • 26 a kap. Behandling av personuppgifter
 • 27 kap. Skolväsendets överklagandenämnd och Lärarnas ansvarsnämnd
 • 28 kap. Överklagande
 • 29 kap. Övriga bestämmelser
 • Övergångsbestämmelser

Tjänster för dig som arbetar inom skolväsendet

Informationstjänsten JP Skolnet erbjuder ett kvalificerat stöd till alla handläggare och verksamhetsansvariga. I tjänsten kan du bland annat bevaka lag- och praxisuppdateringar och ta del av lagkommentarer samt analyser av hela rättsområdet.

För dig som är i behov av en grundläggande genomgång eller en fördjupning i frågeställningar inom skoljuridik håller vi utbildningar på både ingångs- och fördjupningsnivå. Upptäck våra kurser inom skoljuridik för att få veta mer.

Behöver du ytterligare stöd finns våra rådgivare till hands. Oavsett om det gäller exempelvis rättsutredningar, överklaganden, stöd vid verksamhetsöversyn eller översyn av delegationsordningar. Läs mer om vår rådgivning inom skola för ytterligare information.  

Vår förhoppning är att du nu lärt dig mer om skollagen och dess innebörd, men tveka inte att klicka på någon av länkarna ovan för att djupdyka i ämnet!

Senast uppdaterad 26 september 2023. 

Publicerad 15 jan 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy