Logga in

Glömt ditt lösenord?

Socialtjänstlagen – SoL

Socialtjänstlagen (2001:453), SoL, är en ramlag som anger de övergripande målen och värderingarna för socialtjänsten – demokrati, jämlikhet, solidaritet och trygghet. Kommunerna har stor frihet att själva organisera verksamheten inom lagens ramar, kommunens egna förutsättningar och förändringar i samhällsutvecklingen.

socialtjänstlagen_kunskapsbanken.jpg

Vad är socialtjänstlagen (SoL)?

Socialtjänstlagen utgör grunden för socialtjänstens verksamhet och sätter upp ramarna för socialtjänstens uppgifter och ansvarsområden. I lagen framgår att socialtjänstens verksamhet ska inriktas på att frigöra den enskildes egna resurser. Den ska bygga på självbestämmande och integritet, inte på tvång och kontroll. Socialtjänsten ska samarbeta med andra myndigheter för att uppnå målen, till exempel Arbetsförmedlingen och regionerna.

Varje kommun har det yttersta ansvaret för att var och en som vistas inom kommunen får stöd och hjälp, om inte annat så i avvaktan på att den myndighet som bär ansvaret, till exempel sjukvården eller skolan, träder in (2 kap. 1 § SoL). Ingen ska falla mellan stolarna.

Särskilda bestämmelser för olika grupper 

I socialtjänstlagen finns det särskilda bestämmelser som förtydligar socialtjänstens ansvar för olika grupper. De grupper som nämns särskilt i lagen är barn och unga, äldre personer, personer med funktionshinder, missbrukare, personer som vårdar eller stödjer närstående, brottsoffer, våldsutövare och skuldsatta personer.

Barnperspektivet betonas i lagen (1 kap. 2 § SoL). Det innebär att när barn är inblandade så ska barnets bästa alltid beaktas särskilt.

Bistånd enligt socialtjänstlagen

Socialtjänstlagens biståndsparagraf, 4 kap. 1 §, innebär att den som inte själv kan tillgodose sina behov har rätt till bistånd av socialtjänsten. Bestämmelsen har stor räckvidd. Det finns inga begränsningar när det gäller vem som kan få bistånd eller vilken typ av insatser biståndet kan innebära. Det kan vara både ekonomiskt bistånd och vård, omsorg eller stöd i olika former. Biståndet ska ge den enskilde en skälig levnadsnivå och utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.

Socialtjänstlag (2001:453) innehåller följande kapitel:

 • 1 kap. Socialtjänstens mål
 • 2 kap. Kommunens ansvar
 • 2 a kap. Om ansvarsfördelningen mellan kommuner i fråga om stöd och hjälp enligt denna lag
 • 3 kap. Vissa uppgifter inom socialtjänsten, m.m.
 • 4 kap. Rätten till bistånd
 • 5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper
 • 6 kap. Vård utanför det egna hemmet
 • 7 kap. Föreskrifter om enskild verksamhet och anmälningsplikt
 • 8 kap. Avgifter
 • 9 kap. Återkrav m.m.
 • 10 kap. Nämndorganisation
 • 11 kap. Handläggning av ärenden
 • 12 kap. Behandling av uppgifter
 • 13 kap. Tillsyn m.m.
 • 14 kap. Anmälan om och avhjälpande av missförhållanden m.m.
 • 15 kap. Tystnadsplikt
 • 16 kap. Övriga bestämmelser
 • Övergångsbestämmelser

Tjänster för dig som arbetar inom socialtjänsten

Informationstjänsten JP Socialnet erbjuder ett kvalificerat stöd till alla handläggare. I tjänsten kan du bland annat bevaka lag- och praxisuppdateringar samt ta del av lagkommentarer och analyser av hela rättsområdet. 

För dig som är i behov av en grundläggande genomgång eller en fördjupning i socialrättens frågeställningar håller vi utbildningar på både ingångs- och fördjupningsnivå. Upptäck våra kurser inom socialrätt här.

Behöver du ytterligare stöd finns våra kunniga jurister till hands. Oavsett om det gäller exempelvis rättsutredningar, överklaganden, granskning av riktlinjer eller råd vid ansökan om tillstånd. Läs mer om vår rådgivning inom sociala frågor här

Vår förhoppning är att du nu lärt dig mer om socialtjänstlagen (SoL), men tveka inte att klicka på någon av länkarna ovan för att utöka dina kunskaper ytterligare!

Senast uppdaterad 5 april 2023. 

Publicerad 16 jan 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

I den här analysen går vår expert Tim Holappa igenom de viktigaste förändringarna som reformen innebär.  

6 maj 2024

I det här fallet bedömer kammarrätten att en kvinna med demenssjukdom och alkoholberoende som hade vistats på behandlingshem hade godtagbara skäl för att inte ansöka om bistånd till hyra i tid.

11 mar 2024

Riksdagen har röstat ja till nya regleringar för att förbättra skyddet för och stödet till personer som behöver skyddat boende. Lagändringarna börjar gälla den 1 april 2024.

7 mar 2024