Logga in

Glömt ditt lösenord?

Bör skolan låta ett barn gå hem själv om vårdnadshavaren begär det?

Läraren ringer en förälder och meddelar att hennes barn i klass fem har magsmärtor och vi kan misstänka en blindtarmsinflammation. Föräldern som är i en närliggande stad och arbetar säger att barnet ska gå hem, hon har nyckel. Läraren vill inte släppa iväg eleven utan vill att föräldern ska komma och hämta barnet. Föräldern blir mycket arg och säger att det bestämmer hon och ingen annan. Ska vi låta eleven gå själv från skolan på skoltid? Gäller föräldrabalken här och föräldern behöver inte hämta utan tar över ansvaret via telefonen? Vill gärna veta hur vi ska göra om det händer igen.

Tillsynsansvaret regleras i föräldrabalken 6 kap. 2 § 2 stycket:

Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och skall se till att barnets behov enligt 1 § blir tillgodosedda. Barnets vårdnadshavare svarar även för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till dess ålder, utveckling och övriga omständigheter samt skall bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning. I syfte att hindra att barnet orsakar skada för någon annan skall vårdnadshavaren vidare svara för att barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas.

Vårdnadshavarnas ansvar går över på skolan när eleven vistas där. Precis som för vårdnadshavarna gäller för skolans personal att ansvaret förändras utifrån elevens ålder och utveckling. Ansvaret är således mer långtgående för en elev i förskoleklass än för en elev i årskurs nio. Exakt när tillsynsansvaret börjar och slutar diskuteras ofta men det får anses klart att när skolan väl lämnat över eleven till vårdnadshavaren eller annan som hämtar eleven upphör skolans ansvar.

JO har i ett beslut kritiserat en rektor som beslutat att inte låta en släkting till en elevs vårdnadshavare hämta barnet i skolan. Rektorn tyckte det var olämpligt att barnet skulle hämtas av släktingen och sedan sova där eftersom barnet inte kände släktingen. Därför beslutade rektorn att endast vårdnadshavarna fick hämta barnet. JO konstaterade att barns vårdnadshavare har det huvudsakliga ansvaret för sina barn och har såväl rättighet som skyldighet att bestämma i frågor om barnens personliga angelägenheter. Under tiden som ett barn är i skolan övergår tillsynsskyldigheten till skolhuvudmannen. Skolan har dock inte befogenhet att sätta sig över en vårdnadshavares beslut rörande barnet. Däremot måste givetvis skolan agera om personal känner tvivel vad gäller den person som ska hämta barnet. Det bör i första hand ske genom en diskussion med vårdnadshavaren. Om situationen är allvarlig kan det bli aktuellt med till exempel en anmälan till socialtjänsten eller att tillkalla polis. Enligt JO fanns det inget som tydde på att en sådan oro varit befogad i det aktuella fallet varför kritik uttalades.

Det här beslutet gällde som sagt vem som skulle hämta eleven men torde ha aktualitet även i den situationen att vårdnadshavaren vill att eleven själv går hem. Skolan kan alltså inte sätta sig över vårdnadshavarens beslut men måste agera om situationen är allvarlig. Det kan vara bra att ta upp frågan i samråd med vårdnadshavare och utarbeta riktlinjer avseende till exempel när man från skolans sida anser att det är lämpligt eller olämpligt att barn går hem själva från skolan. 

Har du frågor inom skoljuridik som du behöver hjälp med? Upptäck vår juridiska rådgivning! 

Denna typ av material hittar du i JP Skolnet. Det är en heltäckande informationstjänst för alla som arbetar med skoljuridik och frågor på det skoljuridiska området.

Publicerad 17 jun 2016

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy