JP Infonet.se

Förvaltningslagen – grunden för rättssäkerhet och service

Förvaltningslagen (1986:223) reglerar förvaltningsmyndigheternas verksamhet. Begreppet förvaltningsmyndighet innefattar alla statliga och kommunala myndigheter, förutom regeringen och domstolarna. 1 juli 2018 träder en ny förvaltningslag i kraft som syftar till att stärka rättssäkerheten för de enskilda medborgarna genom enklare och modernare regler för förvaltningsmyndigheternas arbete. 

Förvaltningslagen ger en grundläggande struktur för kontakterna mellan myndigheter och enskilda vid ärendehandläggning. Lagens främsta syfte är att värna medborgarnas rättssäkerhet när de har med förvaltningsmyndigheter att göra.

Förvaltningslagen bygger också på sambandet mellan rättssäkerhet och service. Myndigheterna ska agera opartiskt och korrekt i juridisk mening, men lagen ställer också krav på att de ska lämna snabba, enkla och entydiga besked och hjälpa medborgaren att ta till vara sin rätt. Förvaltningslagen bildar grunden för hur ärenden ska handläggas och reglerna ska tillämpas av alla myndigheter på alla områden.

Tydligare regler och mer lättillgängligt innehåll

Lagen har succesivt byggts ut och med tiden fått allt större betydelse i det löpande arbetet i myndigheternas verksamhet. Den ökade digitaliseringen i samhället har lett till att förfarandet hos myndigheter i allt högre utsträckning sköts med hjälp av digital informations- och kommunikationsteknik. Betydelsen av enkelhet, effektivitet och snabbhet har blivit alltmer viktigt och därför införs 1 juli 2018 en ny förvaltningslag. 

Den nya förvaltningslagen gör lagens innehåll mer lättillgängligt, exempelvis genom en omfattande rubrikanvändning. Den nya förvaltningslagen innehåller vidare tydligare regler för myndigheters handläggning – om hur ett ärende inleds, om myndigheternas utredningsansvar, om när en myndighet får ändra ett beslut och om vilka beslut som får överklagas. Den nya lagen innebär också att en medborgare kan kräva att ett ärende ska avgöras snabbare genom införandet av dröjsmålstalan.

Förvaltningslagen (1986:223) innehåller följande kapitel

 • 1 kap - Lagens syfte och tillämpningsområde
 • 2 kap - Grunderna för god förvaltning
 • 3 kap - Partsställning och förande av talan
 • 4 kap - Hur en handling sänds till en myndighet och hur ett förvaltningsärende inleds
 • 5 kap - Allmänna krav beträffande behandlingen av ärenden
 • 6 kap - Utredning av ärenden och hörande av parter
 • 7 kap - Avgörande av ärenden
 • 7 a kap - Omprövningsförfarande
 • 8 kap - Rättelse av fel i beslut
 • 8 a kap - Förvaltningsklagan
 • 9 kap - Allmänna bestämmelser om delgivning
 • 10 kap - Förfarandet vid delgivning
 • 11 kap - Särskilda bestämmelser
 • 12 kap - Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

Tjänster för dig som arbetar inom förvaltning

JP Infonet erbjuder både informationstjänster och utbildningar till dig som arbetar inom förvaltningsområdet.

Informationstjänsten JP Förvaltningsnet erbjuder ett kvalificerat stöd till alla som arbetar med förvaltningsrättsliga frågor inom kommunen eller på en myndighet, domstol eller advokatbyrå. I tjänsten finns material om bland annat kommunala befogenheter, utlämnande av allmän handling, sekretessprövning, serviceskyldighet, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Läs mer om JP Förvaltningsnet här.

För dig som är i behov av en grundläggande genomgång eller en fördjupning i förvaltningsområdets frågeställningar håller vi utbildningar på både ingångs- och fördjupningsnivå. Se hela kursutbudet här.

Vår lagkommentar till förvaltningslagen (1986:223) uppdateras fortlöpande av våra jurister. Läs mer om lagkommentaren här.

Senast uppdaterad 28 okt 2016

Mer om Offentlig förvaltning
Utbildningar
 • Kurs - Kommunala aktiebolag
  Offentlig förvaltning

  Kursen innehåller en gedigen genomgång av kommunala aktiebolag i gränslandet mellan allmän förvaltningsrätt och civilrätten. Innehållet riktar sig till tjänstemän och jurister i kommuner och bolag samt advokater m.fl.

  Stockholm Föreläsare: Patrik Kastberg
 • Kursen ger en översikt av de regelsystem som styr myndighetsutövning och är uppdaterad med nya förvaltningslag m.m. Viss fördjupning sker även i de områden som är av störst praktisk betydelse för dig som arbetar inom den offentliga förvaltningen. 

  Stockholm Föreläsare: Malen Wallén
 • Denna kurs om sekretess inom hälso- och sjukvården behandlar bland annat frågan om inre sekretess, tillgång till patientuppgifter, undantag från sekretess och utlämning av journaler. Kursen leds av en läkare och en jurist vilket förser deltagarna med en unik kombination av teoretiska och praktiska exempel.   

  Stockholm Föreläsare: Linda Larsson, Hans Adler