Förvaltningslagen (1986:223) reglerar förvaltningsmyndigheternas verksamhet. Begreppet förvaltningsmyndighet innefattar alla statliga och kommunala myndigheter, förutom regeringen och domstolarna. I förvaltningslagen finns allmänna bestämmelser om hur förvaltningsmyndigheterna ska handlägga ärenden och hur domstolarna ska handlägga förvaltningsärenden.

Lagens främsta syfte är att värna medborgarnas rättssäkerhet när de har med förvaltningsmyndigheter att göra. Ett annat viktigt syfte är att säkerställa myndigheternas service till allmänheten. 

Förvaltningslagen bygger också på sambandet mellan rättssäkerhet och service. Myndigheterna ska agera opartiskt och korrekt i juridisk mening, men lagen ställer också krav på att de ska lämna snabba, enkla och entydiga besked och hjälpa medborgaren att ta till vara sin rätt. Förvaltningslagen bildar grunden för hur ärenden ska handläggas och reglerna ska tillämpas av alla myndigheter på alla områden.

Några viktiga frågor som regleras i förvaltningslagen är bland annat: tolkning och översättning, ombud och biträde, jäv, rätt att ta del av uppgifter och omprövning och överklagande av beslut.

Förvaltningslagen innehåller följande kapitel

Förvaltningslagens kapitelindelning ser ut som följande:

 • 1 kap - Lagens syfte och tillämpningsområde
 • 2 kap - Grunderna för god förvaltning
 • 3 kap - Partsställning och förande av talan
 • 4 kap - Hur en handling sänds till en myndighet och hur ett förvaltningsärende inleds
 • 5 kap - Allmänna krav beträffande behandlingen av ärenden
 • 6 kap - Utredning av ärenden och hörande av parter
 • 7 kap - Avgörande av ärenden
 • 7 a kap - Omprövningsförfarande
 • 8 kap - Rättelse av fel i beslut
 • 8 a kap - Förvaltningsklagan
 • 9 kap - Allmänna bestämmelser om delgivning
 • 10 kap - Förfarandet vid delgivning
 • 11 kap - Särskilda bestämmelser
 • 12 kap - Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

Tjänster för dig som arbetar inom förvaltning

JP Infonet erbjuder både informationstjänster och utbildningar till dig som arbetar inom förvaltningsområdet.

Informationstjänsten JP Förvaltningsnet erbjuder ett kvalificerat stöd till alla som arbetar med förvaltningsrättsliga frågor inom kommunen eller på en myndighet, domstol eller advokatbyrå. I tjänsten finns material om bland annat kommunala befogenheter, utlämnande av allmän handling, sekretessprövning, serviceskyldighet, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Läs mer om JP Förvaltningsnet här.

För dig som är i behov av en grundläggande genomgång eller en fördjupning i förvaltningsområdets frågeställningar håller vi utbildningar på både ingångs- och fördjupningsnivå. Se hela kursutbudet här.

Vår lagkommentar till förvaltningslagen (1986:223) uppdateras fortlöpande av våra jurister. Läs mer om JP Kommentarer Förvaltningslagen här.