Förvaltningslagen – grunden för rättssäkerhet och service

Förvaltningslagen (2017:900) reglerar förvaltningsmyndigheternas verksamhet. Förvaltningslagen ger en grundläggande struktur för kontakterna mellan myndigheter och enskilda vid ärendehandläggning. Lagens främsta syfte är att värna medborgarnas rättssäkerhet när de har med förvaltningsmyndigheter att göra. 

forvaltningslagen_kunskapsbanken.jpg

Lagens tillämpningsområde och syfte

Av 1 § förvaltningslagen framgår att lagen gäller för handläggning av ärenden hos förvaltningsmyndigheterna och handläggning av förvaltningsärenden hos domstolarna.

Begreppet förvaltningsmyndighet innefattar alla statliga och kommunala myndigheter vars uppgift är att sköta offentliga förvaltningsuppgifter. Lagen gäller dock inte hos regeringen, riksdagen eller de kommunala beslutande församlingarna (fullmäktige i region och kommun).

Uttrycket handläggning innefattar alla åtgärder som en myndighet vidtar från det att ett ärende inleds till dess att det avslutas. När någon utomstående – en enskild fysisk eller juridisk person eller någon annan myndighet – tar initiativ till att en myndighet ska inleda ett förfarande är det ofta ganska lätt att avgöra när handläggningen av ärendet påbörjas. Något svårare att bedöma detta kan det vara om myndigheten själv tar initiativ till handläggningen, till exempel vid tillsyns- och inspektionsverksamhet. Ett gemensamt drag för sådana ärenden är dock att myndigheten, när ett ärende väl har inletts, är skyldig att göra någon form av prövning av den fråga som aktualiserats. Ställningstagandet görs i ett beslut.

Uttrycket ärende definieras inte i lagen. Kännetecknande för vad som utgör ett ärende är dock att det regelmässigt avslutas genom ett uttalande från myndighetens sida som är avsett att få faktiska verkningar för en mottagare i det enskilda fallet. Motsatsen till ärendehandläggning brukar betecknas som ”faktiskt handlande”. Åtgärder av typen köra spårvagn, hämta sopor och undervisa är exempel på faktiskt handlande som tydligt illustrerar denna form av förvaltningsverksamhet, medan debitering av avfallsavgifter och betygssättning är exempel på verksamhet som innefattar handläggning av ett ärende.

Förvaltningslagen bygger också på sambandet mellan rättssäkerhet och service. Myndigheterna ska agera opartiskt och korrekt i juridisk mening, men lagen ställer också krav på att de ska lämna snabba, enkla och entydiga besked och hjälpa medborgaren att ta till vara sin rätt. Förvaltningslagen bildar grunden för hur ärenden ska handläggas och reglerna ska tillämpas av alla myndigheter på alla områden.

Förvaltningslagens bestämmelser är indelade enligt följande:

 • Lagens tillämpningsområde (1-4 §§)
 • Grunderna för god förvaltning (5-8 §§)
 • Allmänna krav på handläggningen av ärenden (9-18 §§)
 • Hur ärenden inleds och åtgärder när handlingar ges in (19-22 §§)
 • Beredning av ärenden (23-27 §§)
 • Myndighetens beslut (28-35 §§)
 • Rättelse och ändring av beslut (36-39 §§)
 • Överklagande (40-49 §§)

Tjänster för dig som arbetar inom eller med offentlig förvaltning

JP Infonet erbjuder både webbtjänster, utbildningar och rådgivning till dig som arbetar inom förvaltningsområdet.

I våra webbtjänster hjälper vi dig att reda ut frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Här hittar du informationstjänsten JP Förvaltningsnet, lagkommentarer, rättsfallstjänster och mycket mer. Se alla webbtjänster inom förvaltningsrätt här. 

För dig som är i behov av en grundläggande genomgång eller en fördjupning i förvaltningsområdets frågeställningar håller vi utbildningar på både ingångs- och fördjupningsnivå. Se våra kurser inom förvaltningsrätt här. 

Senast uppdaterad 5 april 2022. 

Publicerad 18 jan 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Förvaltningsnet

  Tjänsten för dig som arbetar med förvaltningsrättsliga frågor såväl inom privat som offentlig verksamhet.
 • JP RättsfallsnetKommunallagen

  Tjänsten ger dig tillgång till alla domar på området. För dig som arbetar med kommunalrättsliga frågor är tjänsten ett värdefullt stöd.
 • JP RättsfallsnetSekretess

  JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.

Nyheter

Vilka åtgärder måste alternativt kan en kommun eller en region komma att vidta till följd av ett allmänt val? I den här artikeln har vi sammanfattat detta utifrån en analys skriven av vår expert Christer Hjert.

19 sep 2022

En kommunikatör och en områdeschef inom en kommun avbröt en intervju som en journalist höll med en rektor vid en kommunal förskola. Justitieombudsmannen konstaterar att tjänstemännen hindrade rektorn från att utnyttja sin grundlagsskyddade meddelarfrihet och kritiserar kommunstyrelsen och utbildningsnämnden för detta.

15 sep 2022

Riksrevisionen genomför nu en granskning av regeringens arbete för att stärka Sveriges informations- och cybersäkerhet.

22 aug 2022