Förvaltningslagen – grunden för rättssäkerhet och service

Förvaltningslagen (2017:900) reglerar förvaltningsmyndigheternas verksamhet. Förvaltningslagen ger en grundläggande struktur för kontakterna mellan myndigheter och enskilda vid ärendehandläggning. Lagens främsta syfte är att värna medborgarnas rättssäkerhet när de har med förvaltningsmyndigheter att göra. 

forvaltningslagen_kunskapsbanken_800x450.jpg

Vad är förvaltningslagen?

För att upprätthålla förtroendet för demokratin och rättsstaten är det viktigt att allmänheten har ett stort förtroende för att offentliga förvaltningsuppgifter sköts på ett ansvarsfullt och korrekt sätt. Förvaltningslagen finns till för att garantera detta. I förvaltningslagen finns bestämmelser om hur ärendehandläggningen på myndigheter ska gå till, men även vilka skyldigheter myndigheter har i kontakten med enskilda.

Genom att följa förvaltningslagen och känna till vad den innebär för verksamheten säkerställer förvaltningsmyndigheter att de lever upp till grunderna för god förvaltning, och garanterar att den enskilde ges möjlighet att ta tillvara sina rättigheter.

Lagens tillämpningsområde och syfte

Av 1 § förvaltningslagen framgår att lagen gäller för handläggning av ärenden hos förvaltningsmyndigheterna och handläggning av förvaltningsärenden hos domstolarna.

Begreppet förvaltningsmyndighet innefattar alla statliga och kommunala myndigheter vars uppgift är att sköta offentliga förvaltningsuppgifter. Lagen gäller dock inte hos regeringen, riksdagen eller de kommunala beslutande församlingarna (fullmäktige i region och kommun).

Uttrycket handläggning innefattar alla åtgärder som en myndighet vidtar från det att ett ärende inleds till dess att det avslutas. När någon utomstående – en enskild fysisk eller juridisk person eller någon annan myndighet – tar initiativ till att en myndighet ska inleda ett förfarande är det ofta ganska lätt att avgöra när handläggningen av ärendet påbörjas. Något svårare att bedöma detta kan det vara om myndigheten själv tar initiativ till handläggningen, till exempel vid tillsyns- och inspektionsverksamhet. Ett gemensamt drag för sådana ärenden är dock att myndigheten, när ett ärende väl har inletts, är skyldig att göra någon form av prövning av den fråga som aktualiserats. Ställningstagandet görs i ett beslut.

Uttrycket ärende definieras inte i lagen. Kännetecknande för vad som utgör ett ärende är dock att det regelmässigt avslutas genom ett uttalande från myndighetens sida som är avsett att få faktiska verkningar för en mottagare i det enskilda fallet. Motsatsen till ärendehandläggning brukar betecknas som ”faktiskt handlande”. Åtgärder av typen köra spårvagn, hämta sopor och undervisa är exempel på faktiskt handlande som tydligt illustrerar denna form av förvaltningsverksamhet, medan debitering av avfallsavgifter och betygssättning är exempel på verksamhet som innefattar handläggning av ett ärende.

Förvaltningslagen bygger också på sambandet mellan rättssäkerhet och service. Myndigheterna ska agera opartiskt och korrekt i juridisk mening, men lagen ställer också krav på att de ska lämna snabba, enkla och entydiga besked och hjälpa medborgaren att ta till vara sin rätt. Förvaltningslagen bildar grunden för hur ärenden ska handläggas och reglerna ska tillämpas av alla myndigheter på alla områden.

Förvaltningslagens bestämmelser är indelade enligt följande:

 • Lagens tillämpningsområde (1–4 §§)
 • Grunderna för god förvaltning (5–8 §§)
 • Allmänna krav på handläggningen av ärenden (9–18 §§)
 • Hur ärenden inleds och åtgärder när handlingar ges in (19–22 §§)
 • Beredning av ärenden (23–27 §§)
 • Myndighetens beslut (28–35 §§)
 • Rättelse och ändring av beslut (36–39 §§)
 • Överklagande (40–49 §§)

Tjänster för dig som jobbar med frågor som rör förvaltningslagen

I våra tjänster hjälper vi dig att reda ut frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Där hittar du allt ifrån lagkommentarer till analyser och referat och mycket mer. Utforska JP Förvaltningsnet och se vad vi kan erbjuda dig. 

För dig som är i behov av en grundläggande genomgång eller en fördjupning i förvaltningsområdets frågeställningar håller vi utbildningar på både ingångs- och fördjupningsnivå. Se våra kurser inom förvaltningsrätt här. 

Vill du fördjupa din kunskap om förvaltningslagen? Ta då del av ett utdrag från vår lagkommentar skriven av f.d. hovrättsråd Lars Clevesköld. Upptäck insiktsfulla förklaringar, praktisk vägledning och tolkningar av lagens bestämmelser. Se lagkommentar.

Senast uppdaterad 14 december 2022. 

Publicerad 18 jan 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Förvaltningsnet

  Tjänsten för dig som arbetar med förvaltningsrättsliga frågor såväl inom privat som offentlig verksamhet.
 • JP RättsfallsnetKommunallagen

  Tjänsten ger dig tillgång till alla domar på området. För dig som arbetar med kommunalrättsliga frågor är tjänsten ett värdefullt stöd.
 • JP RättsfallsnetSekretess

  JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.

Nyheter

Kammarrätten konstaterar i ett avgörande att det inte finns någon skyldighet för en myndighet att lämna ut allmänna handlingar i annan form än en utskrift.

6 nov 2023

En kommunfullmäktige beslutade att utöka kommunstyrelsen med en ledamot efter att den ursprungliga styrelsen valts. Förvaltningsrätten upphäver beslutet.

7 nov 2023

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att överväga och föreslå förbättrade möjligheter att utbyta information mellan myndigheter. Syftet är att förebygga, utreda och bekämpa olika former av fusk, regelöverträdelser och brottslighet.

2 nov 2023