Logga in

Glömt ditt lösenord?

Får äldre syskon hämta sina yngre syskon på förskolan?

Det förekommer att föräldrar meddelar att syskon i åldern 6-10 år ska hämta barn på förskola eller i skola/fritidshem. Många pedagoger upplever det obekvämt att lämna ut små barn till syskon men känner osäkerhet i fråga om sitt eget mandat. Som förskolechef känner jag likadant. Vi har resonerat utifrån olika perspektiv som det lilla barnets säkerhet, rimligheten i det ansvar man lägger på det äldre barnet, den uteblivna kontakten mellan förskola/fritidshem och hemmet och om det är möjligt för förskolans personal att återlämna ansvaret vi under dagen har för barnen i verksamheten till ett barn. Kan förskolan/skolan gå emot föräldrars beslut? Att göra en orosanmälan kan vara aktuellt i vissa fall men inte i alla, vi skulle vilja hitta någon form av riktlinjer i denna fråga.


Enligt 6 kap. 11 § föräldrabalken (1949:381), FB, har vårdnadshavaren rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Det innebär att det är vårdnadshavarna som bestämmer till exempel i frågor som vem som hämtar barnet från förskolan. 

JO har i ett beslut (2013-05-13, dnr 6396-2011) kritiserat en rektor som beslutat att inte låta en släkting till en elevs vårdnadshavare hämta barnet i skolan. Rektorn tyckte det var olämpligt att barnet skulle hämtas av släktingen och sedan sova där eftersom barnet inte kände släktingen. Därför beslutade rektorn att endast vårdnadshavarna fick hämta barnet. JO konstaterade att barns vårdnadshavare har det huvudsakliga ansvaret för sina barn och har såväl rättighet som skyldighet att bestämma i frågor om barnens personliga angelägenheter. Under tiden som ett barn är i skolan övergår tillsynsskyldigheten till skolhuvudmannen. Skolan har dock inte befogenhet att sätta sig över en vårdnadshavares beslut rörande barnet. Däremot måste givetvis skolan agera om personal känner tvivel vad gäller den person som ska hämta barnet. Det bör i första hand ske genom en diskussion med vårdnadshavaren. Om situationen är allvarlig kan det bli aktuellt med till exempel en anmälan till socialtjänsten eller att tillkalla polis. Enligt JO fanns det inget som tydde på att en sådan oro varit befogad i det aktuella fallet varför kritik uttalades.

Skolan kan alltså inte sätta sig över vårdnadshavarens beslut men måste agera om situationen är allvarlig. Det kan vara bra att ta upp frågan i samråd med vårdnadshavare och utarbeta riktlinjer avseende till exempel när man från skolans sida anser att det är lämpligt eller olämpligt att barn hämtas av syskon. Självklart bör inte personalen lämna över barnet till någon annan än vårdnadshavaren, om inte personalen är säker på att vårdnadshavaren gett sitt medgivande till att t.ex. äldre syskon hämtar barnet.

Frågan besvarades av jurist Madeleine Marjasin, 2015-09-17

Har du frågor inom skoljuridik som du behöver hjälp med? Upptäck vår juridiska rådgivning

Denna typ av material hittar du i JP Skolnet. Det är en heltäckande informationstjänst för alla som arbetar med skoljuridik och frågor på det skoljuridiska området.

Publicerad 17 jun 2016

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy