Skolskjuts vid växelvis boende

Kommunens skyldighet att anordna kostnadsfri skolskjuts vid växelvis boende beror på hur elevens boenden är belägna. När eleven bor växelvis hos föräldrar inom samma kommun och i samma upptagningsområde förligger rätt till skolskjuts. Detsamma gäller om föräldrarna bor inom samma kommun men i olika upptagningsområden. Däremot har Högsta Förvaltningsdomstolen nyligen klargjort rättsläget för när eleven har växelvis boende i olika kommuner. Då föreligger endast rätt till kostnadsfri skolskjuts från bostaden i hemkommunen. Ta del av JP Infonets expert Lars Cleveskölds analys.

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD (som på den tiden hette Regeringsrätten), prövade år 2002 frågan om en kommuns skyldighet att anordna kostnadsfri skolskjuts vid växelvis boende (RÅ 2002 ref. 91). Båda föräldrarna bodde inom samma kommun och barnet gick i den skola som kommunen hade placerat det i med hänsyn till folkbokföringsadressen. Båda föräldrarna var bosatta inom den skolans upptagningsområde.

HFD konstaterade att systemet med växelvis boende är förankrat i lagstiftningen och att barnet i dessa situationer får anses ha två likvärdiga hem. Rätten till kostnadsfri skolskjuts ansågs inte begränsad till resor mellan folkbokföringsadressen och skolan. En sådan begränsning skulle nämligen strida mot principen om kostnadsfri grundskoleutbildning. En sådan begränsning hade inte heller stöd i lagen eller dess förarbeten. HFD fann mot den bakgrunden att det inte kunde anses förenligt med skollagen att avslå en ansökan om skolskjuts med hänvisning till att behovsprövningen sker med utgångspunkt i tanken att barnet är bosatt endast där det är folkbokfört.

Fortsätt läsa analysen genom att ladda ner den. 

Publicerad 29 jun 2016

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

En granskning från Riksrevisionen visar att delar av Skolverkets statistik inte håller tillräckligt hög kvalitet.

22 nov 2022

Vår skoljurist Maria Bjurholm ger en kort redogörelse av de nya reglerna.

18 nov 2022

45 procent av eleverna i årskurs 9 uppger att de utsattes för brott under 2021. Det visar en undersökning som Brå publicerade i slutet av oktober.

18 nov 2022