Kurs – Ägar- och ledningsprövning för fristående skolor och förskolor

Agar_och_ledningsprovning_av_fristaende_skolor_och_forskolor16x9.jpgKraven på ledning och ägare i fristående skolor och förskolor har höjts. Reglerna innebär bland annat krav på verksamhetens ekonomi och att ägare och ledning ska ha kunskap om och lämplighet för uppdraget.

Reglerna innebär utökade krav, såväl avseende vilka som ska uppfylla reglerna som vilka regler som ska uppfyllas. Den krets som hos huvudman/ägare kan anses ha väsentligt inflytande över verksamheten ska samlat anses ha insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten samt ekonomiska förutsättningar att driva verksamheten. Var och en som ingår i kretsen för väsentligt inflytande ska även uppfylla krav på personlig lämplighet. Kraven ska vara uppfyllda såväl i samband med godkännande som vid tillsyn av verksamheten. Samma regler gäller för fristående förskolor och fristående skolor. 

Vid denna utbildning riktas fokus mot vad kraven i praktiken innebär för olika verksamheter, samt centrala delar av skolans regelverk som är viktigt för att de som företräder verksamheten ska anses ha insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Kursen riktar sig såväl till dig som driver eller vill driva fristående skola eller förskola och därmed måste leva upp till kraven, som till dig som arbetar med tillsyn av fristående förskolor i kommunen och alltså måste bedöma när kraven är uppfyllda.

Kursledare

Mikael Hellstadius

Skoljuridisk expert och konsult

Mikael Hellstadius har arbetat som opolitisk tjänsteman på Utbildningsdepartementet i tio år. Han håller utbildning inom skoljuridik och skriver för JP Skolnet

PROGRAMPUNKTER FRÅN UTBILDNINGEN

  • Vilka ingår i den krets som omfattas av den utökade prövningen?
  • Vad innebär i praktiken kraven på insikt i föreskrifter, ekonomiska förutsättningar samt personlig lämplighet?
  • Generella krav på huvudmannen enligt skollagen
  • Skolans värdegrund och grundläggande principer enligt skollagen
  • Elevers rätt till utbildning i olika skolformer
  • Rätten till stöd i olika skolformer
  • Ingripanden mot barn och elever
  • Arbetet mot kränkande behandling

De kunskapskrav som de nya reglerna och ägar- och ledningsprövning ställer, omfattar också andra rättsområden. Fler utbildningar med anledning av den nya lagstiftningen hittar du här:

Ägar- och ledningsprövning – ekonomi, skatt, förvaltnings- och associationsrätt för skola och förskola

Ägar- och ledningsprövning - arbetsrätt och arbetsmiljörätt i skola och förskola

Toppen med utrymmet för frågor och att ändå behandla dem inom rimlig tid.

Jeanette Lindberg, Biträdande rektor - Väringaskolans föräldraförening

Som vanligt är Mikael en klippa. Hade önskat information om hela "utbildningspaket" inom området.

Jenny Kusing, Planerare - Kommunstyrelseförvaltningen Örebro kommun

Informativ kurs om ett klurigt område

Fredrik, Utredare - Solna stad

Mikael jobbar konkret, tydligt och ger bra exempel.

Lena, Utvecklingsstrateg - Barn och utbildningsförvaltning