Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Möjligheten att ge tillträdesförbud ska utökas till badanläggningar och bibliotek

På vissa badanläggningar och bibliotek finns problem med brottslighet, som påverkar såväl personalens arbetsmiljö som andra besökare på ett negativt sätt. Regeringen vill därför utvidga lagen om tillträdesförbud till att omfatta även badanläggningar och bibliotek.

7 mar 2022

Vad gäller för elektroniskt utlämnande av kopior av allmänna handlingar?

I denna analys redogör seniore juristen och JP Infonets expert Gastón Fernández Palma för några av de frågor som myndigheter behöver förhålla sig till när det gäller att ta betalt vid ett digitalt utlämnande av handlingar.

4 mar 2022

Förslag om regeländringar för val och beslut i kommuner och regioner

Regeringen har överlämnat proposition till riksdagen med förslag om ändrade regler för val och beslut i kommuner och regioner. Bland annat föreslås lagändringar som möjliggör automatiserat beslutfattande inom den kommunala förvaltningen.

4 mar 2022

Sverige under pandemin

Coronakommissionen har utvärderat regeringens, förvaltningsmyndigheternas, regionernas och kommunernas åtgärder för att begränsa spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 och spridningens effekter.

4 mar 2022

JO utreder inte klagomålen om vaccinationsbevisen

I samband med regeringens införande av vaccinationsbevis tog JO emot över 10 000 anmälningar med klagomål. Klagomålen handlade främst om att kravet på vaccinationsbevis stred mot grundläggande fri- och rättigheter. JO beslutar att inte utreda klagomålen eftersom det faller utanför JO:s uppgift.

21 feb 2022

Skärpta straff vid brott mot djur

Den 1 juli i år kommer en ny straffbestämmelse om grovt djurplågeribrott införas för de allvarligaste fallen av brott mot djur.

15 feb 2022

Relaterade nyheter

När och hur ska myndigheter ta betalt för utlämnande av allmänna handlingar?

Seniore juristen och JP Infonets expert Gastón Fernández Palma redogör för några av de frågor som myndigheter behöver förhålla sig till när det gäller att ta betalt vid utlämnandet av handlingar.

9 feb 2022

Ändringar i vallagen

1 februari 2022 trädde ny lagstiftning i kraft som syftar till att stärka väljarnas skydd vid röstmottagningen och stärka skyddet för valhemligheten.

8 feb 2022

Regeringen utfärdar lag om konsultationsordning för det samiska folket

Regeringen och statliga förvaltningsmyndigheter blir konsultationsskyldiga när lagen träder i kraft den 1 mars 2022. För regioner och kommuner börjar konsultationsskyldigheten att gälla den 1 mars 2024.

7 feb 2022

Relaterade nyheter

Förslag till ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

Det ska bli lättare för vård- och omsorgsgivare att dela personuppgifter med varandra. Det är innebörden i förslaget till en ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation som regeringen nu överlämnar till Lagrådet.

25 jan 2022

Flera lösningar till digital samarbetsplattform för offentlig sektor

En arbetsgrupp bestående av åtta representanter har identifierat flera lösningar till digital samarbetsplattform.

30 nov 2021

Ökat skydd för väljares valhemlighet i vallokalen

En propositionssamanfattning om ökat skydd för väljares valhemlighet i vallokalen författad av JP Infonets Maria Bjurholm. 

30 nov 2021

Föreningsfriheten ska kunna begränsas för terroristorganisationer

En propositionssammanfattning om föreningsfrihet och terroristorganisationer författad av JP Infonets Sonya Friberg.

30 nov 2021

JO-kritik mot nämnd som beräknat ankomstdagen för inkomna handlingar fel

Ta del av JP Infonets expert, Magnus Åhammars, analys där han förklarar och reder ut JO-beslutet.

29 nov 2021

Ändringar föreslås i mediegrundlagarna

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag på ändringar i mediegrundlagarna.

22 nov 2021

Ny lag om konsultation i ärenden av särskild betydelse för samerna

Regeringen vill införa en ny lag som ska främja det samiska folkets inflytande över sina angelägenheter.

3 nov 2021

Förvaltarens rätt att få ut uppgifter mot huvudmannens vilja

JP Infonets expert Jenny Blomqvist redogör för förvaltarens rätt att få ut uppgifter mot huvudmannens vilja.

3 nov 2021

Överförmyndare dröjde över två år med att ansöka om förvaltarskap

Vår expert Carl-Gustaf Tryblom analyserar beslut gällande långsam handläggning av ärende om förvaltarskap. 

3 nov 2021

Strängare straff och ett mer effektivt sanktionssystem vid brott mot djur

Regeringen har tagit beslut om en proposition till riksdagen om skärpta straff och ett mer effektivt sanktionssystem vid brott mot djur.

1 nov 2021

Tjänstemän kan inte överklaga en domstols beslut att upphäva omedelbart omhändertagande enligt LVU

Lars Clevesköld om förutsättningarna för att någon nämndledamot eller anställd ska kunna fatta beslut i brådskande LVU-ärenden.

28 okt 2021

Gå till sida: 1, 2, 3, 4 (denna sida), 5, 6, 7, 8, 9,