Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Ska skolan polisanmäla elever som begår brott i skolan?

Vår skoljurist Maria Bjurholm reder ut saken.

18 aug 2022

Olika vyer för båtupptag på Ven: om strandskyddets intresseavvägda farvatten

I ett relativt nytt mål avslår Mark- och miljööverdomstolen en ansökan om dispens för en båtupptagningsanordning på ön Ven. Målet väcker en hel del intressanta frågor om särskilt strandskyddet. Vår jurist John Woivalin analyserar utvalda farleder av skyddet med utgångspunkt i avgörandet.

17 aug 2022

Ändringar i PBL och PBF

Den 1 augusti 2022 ändrades plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen beträffande bland annat effektivisering av byggnadsnämndens tillsyn.

17 aug 2022

Sverige deltar i EU-upphandling av apkoppsvaccin

Sverige deltar i den EU-gemensamma upphandlingen av apkoppsvaccin. Folkhälsomyndigheten ska företräda Sverige i dessa frågor.

17 aug 2022

HFD lägger ytterligare en bit till skadepusslet

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom som meddelades den 6 juli gjort ännu ett uttalande om hur man ska se på skaderekvisitet i överprövningar av upphandlingar.   

17 aug 2022

Nytt lagförslag om kommuners brottsförebyggande arbete

Läs mer om regeringens lagförslag som föreslås börja gälla den 1 juli 2023.

17 aug 2022

När har beslutsmyndigheten rätt att avvisa ett överklagande?

Vår jurist Emma Fall reder i den här analysen ut vad som gäller.

17 aug 2022

Resning till nackdel för tidigare åtalad och frikänd person: Mordfall från 1996 prövas på nytt

I ”Mordet i Husum” beviljar HD en ansökan från riksåklagaren om resning till nackdel för en tidigare mordåtalad och frikänd person. Slutsatsen i målet får stöd i förarbetena och HD:s tidigare praxis samt, mer konkret, i den nya bevisning som åklagaren åberopar (en ny DNA-analys). 

5 jul 2022

Anställd som inte ville närvara vid religiösa ceremonier har inte blivit diskriminerad

En församling krävde att en anställd skulle närvara vid religiösa ceremonier. Diskrimineringsombudsmannen anser att den anställde inte utsatts för direkt eller indirekt diskriminering genom det uppställda kravet. Församlingen har därmed inte överträtt förbudet mot diskriminering i arbetslivet.

20 jun 2022

Chefers arbetsmiljö inspekteras

Arbetsmiljöverket gör nu en stor inspektionsinsats av arbetsmiljön hos första linjens chefer i privat sektor. Insatsen syftar till att förbättra chefernas arbetsmiljö och fokuserar på bland annat arbetsbelastning och arbetstider.

20 jun 2022

Kan en arbetstagare ta tillbaka sin uppsägning?

Vår jurist Jessica Deinoff svarar på frågan.

16 jun 2022

De flesta som dör av läkemedels- och narkotikaförgiftningar har haft psykiatriska diagnoser

Varje år dör uppemot 900 personer i Sverige till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar. Tre av fyra dödsfall beror på överdoser eller att personen tagit sitt liv, visar en genomgång av statistik från flera myndigheter.

14 jun 2022

Generellt utformad fullmakt ger inte man rätt att ta del av journaler om mamma med förvaltare

En region avslog en mans begäran att få ta del av sin mammas journaler eftersom det inte fanns något samtycke från mammans förvaltare.

14 jun 2022

IMY publicerar rapport om 2021 års klagomål

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) publicerar nu en rapport som belyser de klagomål som myndigheten tog emot under förra året. Den vanligaste typen av klagomål rör enskildas rättigheter.

14 jun 2022

Ansiktsigenkänning på tjänstetelefonen

Blir arbetsgivare ansvarig om arbetstagare använder Touch ID eller ansiktsigenkänning på tjänstetelefonen? Vår jurist Simon Jernelöv svarar på frågan. 

13 jun 2022

Ja till ändringar i arbetsrätten

Riksdagen har röstat igenom regeringens förslag om ändringar i arbetsrätten och om nya former av stöd för arbetstagares omställning på arbetsmarknaden.

13 jun 2022

Kan man spara e-postmeddelanden digitalt eller måste man spara dem i den fysiska akten?

Hör vår rådgivare och jurist Gustaf von Essen svara på frågan.

10 jun 2022

Möjligt för kommuner att fatta automatiserade beslut

Kommunallagen ska ändras så att kommuner och regioner ska kunna delegera rätten att fatta beslut till en automatiserad beslutsfunktion.

10 jun 2022

Relaterade nyheter

Flera sjukhus och regioner slipper sanktionsavgift enligt GDPR

Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens och Integritetsskyddsmyndighetens beslut att fem sjukhus och regioner ska betala sanktionsavgift enligt GDPR.

9 jun 2022

Ja till regeringens förslag som rör när vård av unga upphör

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om ändringar i ett par lagar som gäller vård av unga, framför allt i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2022.

9 jun 2022

Gå till sida: 4, 5, 6, 7, 8 (denna sida), 9, 10, 11, 12,