Logga in

Glömt ditt lösenord?

Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

När kommunen ångrar sig om vindkraft

Nytt intressant avgörande från Mark- och miljööverdomstolen, läs mer om det här!

29 sep 2023

Förbundets säkerhetsbrister orsakade dem tre miljoner i sanktionsavgift

Trots verksamhetens viktiga roll I samhället, ifrågasätter kammarrätten allvaret i överträdelserna. Läs mer om domstolens bedömning här!

25 sep 2023

Regeringsuppdrag om att förbättra myndigheters arbete med skyddade personuppgifter

Regeringen ger Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att samordna och följa upp myndigheters arbete med skyddade personuppgifter.

15 sep 2023

Ny lag gör det straffbart att involvera underåriga i brottslighet

Den som utnyttjar barn och ungdomar i sin brottsliga verksamhet kan dömas till fängelse i upp till fyra år, enligt lagen.

15 sep 2023

IMY utfärdar sanktionsavgift mot Trygg-Hansa

Myndigheten utfärdar en administrativ sanktionsavgift på 35 miljoner kronor mot bolaget på grund av säkerhetsbrister.

15 sep 2023

Nya bestämmelser om dygnsvila 1 oktober – har du koll?

Från 1 oktober 2023 gäller som huvudregel att alla medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila.

14 sep 2023

Förstärkt informationsinsats om riskerna vid boffning

Regeringen ger Läkemedelsverket i uppdrag att genomföra en förstärkt informationsinsats om de skador som kan uppkomma vid boffning.

14 sep 2023

En myndighet måste inte lämna ut handlingar digitalt

Det finns ingen skyldighet för myndigheter att lämna ut en begärd allmän handling digitalt. Det kommer kammarrätten fram till i en ny dom.

12 sep 2023

Kartläggning av myndigheters kommunikationsverksamhet

Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att analysera och kartlägga myndigheternas informations- och kommunikationsverksamhet.

12 sep 2023

HD preciserar ytterligare något kriterierna för psykiskt främjande vid medhjälp

Här analyseras Högsta domstolens dom ”Medhjälparen i Linanäs”.

11 sep 2023

Uppfyller 11 och 12 §§ förvaltningslagen lagstiftarens syfte?

Vår expert Emma Rönström sammanfattar och analyserar ett beslut från JO.

8 sep 2023

Genomsökning på distans – HD:s uttalande om hur tvångsmedlet får verkställas

Målet kommenteras här av Gunnel Lindberg, särskild ordförande i Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden.

7 sep 2023

HD frikänner polisman i åtal om tjänstefel

Högsta domstolens bedömning av kroppsbesiktning och kroppsvisitering: Frikänner polisman i åtal om tjänstefel. Läs mer om domen här!

4 sep 2023

Bolt har inget arbetsmiljöansvar för kurirer som utför matleveranser åt bolaget

Förvaltningsrätten finner att Bolt varken är att betrakta som arbetsgivare eller inhyrare och att bolaget därför inte har något arbetsmiljöansvar för kurirerna.

1 sep 2023

HD preciserar gränserna för när otjänliga försök är straffbara

Vår expert Karoline Fridolf analyserar Högsta domstolens dom ”Vapenattrappen”.

1 sep 2023

Havsbaserade vindkraftsparken Stora Middelgrund nekas tillstånd

Enligt regeringen har sökanden inte visat att den valda platsen uppfyller kravet på lämplig lokalisering enligt 2 kap. 6 § miljöbalken. 

29 aug 2023

MSB utreder sommarens översvämningar

MSB har beslutat att översvämningarna som drabbat flera delar av Sverige i samband med ovädret Hans och efterföljande nederbörd ska utredas.

29 aug 2023

Så bra är kommuner och regioner på tillgänglighet i offentliga upphandlingar

Närmare 9 av 10 regioner ställer i hög utsträckning krav på tillgänglighet i offentliga upphandlingar, av kommunerna är det 6 av 10. Det visar Upphandlingsmyndighetens nationella upphandlingsenkät.

29 aug 2023

3 , 4 , 5 , 6 , 7 (denna sida) , 8 , 9 , 10 , 11 ,