Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Diskriminering att vägra tilltala en elev med "hen"

Diskrimineringsombudsmannen (DO) begär att utbildningsanordnaren ska betala diskrimineringsersättning om 150 000 kronor till den elev som inte blivit tilltalad med önskat pronomen av sin lärare.  

15 feb 2022

En sammanhållen utbildning införs för att stärka nyanländas etablering

Riksdagen har sagt ja till propositionen En sammanhållen utbildning för nyanlända som har utbildningsplikt. Det ska bland annat leda till att fler kommer i arbete och blir en del av samhällsgemenskapen, menar utbildningsminister Anna Ekström.

15 feb 2022

Bättre möjligheter för idéburna organisationer att bidra till en stark välfärd

I en lagrådsremiss lämnar regeringen förslag med syftet att underlätta för idéburna organisationer att bidra till den offentliga välfärden.

14 feb 2022

Majoriteten av allmänheten vill att kommunen tar hänsyn till Agenda 2030 vid inköp

Sverige ligger bra till på många områden, men behöver göra mer för att uppnå de 17 hållbarhetsmålen. Enligt en aktuell Sifo-mätning håller en majoritet med om att svenska kommuner ska ta hänsyn till målen i Agenda 2030 vid inköp även om det innebär ökade offentliga utgifter.

14 feb 2022

18,5 miljoner i skadestånd till restaurang vars resultat försämrats på grund av Slussen-projektet

En restaurang drabbades av försämrat resultat efter störningar från arbetet vid Slussen av flera skäl. Nu beslutar Mark- och miljööverdomstolen att Stockholms kommun ska betala skadestånd på cirka 18,5 miljoner kronor till den drabbade restaurangen.

14 feb 2022

Grönt ljus för slutförvar av använt kärnbränsle i Forsmark

Efter att Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) har ansökt om tillstånd enligt miljöbalken och kärntekniklagen till ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle har regeringen gjort en bedömning och de tillåter att slutförvaret anläggs.  

14 feb 2022

Regeringsförslag om ett bättre underlag för åtgärder på bostadsmarknaden

Regeringen har beslutat om en proposition med förslag till ändringar i bostadsförsörjningslagen. Ändringarna ska bidra till att förbättra situationen på bostadsmarknaden.

14 feb 2022

LUF i förhållande till LOU – Del 1 Upphandlande enheter

Advokaterna Kristian Pedersen och Magnus Ehn kommer i en serie artiklar framöver rikta ljus mot bland annat lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (”LUF”) och belysa vilka särdrag den har vid en jämförelse med lagen om offentlig upphandling (”LOU”). 

11 feb 2022

Ny EU-dom om leverantörsbyte

Högsta förvaltningsdomstolen beslutade för andra gången någonsin att inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen i ett upphandlingsmål. Läs mer om domen här.

11 feb 2022

Vad är ersättningen för att ta emot förskolebarn från en annan kommun?

En kommun har på frivillig grund tagit emot två barn i sin kommunala förskola med stöd av 8 kap. 13 § andra stycket skollagen. JP Infonets skoljurist Maria Bjurholm reder du vad ersättningen är för att ta emot förskolebarn från annan kommun.

11 feb 2022

När och hur ska myndigheter ta betalt för utlämnande av allmänna handlingar?

Seniore juristen och JP Infonets expert Gastón Fernández Palma redogör för några av de frågor som myndigheter behöver förhålla sig till när det gäller att ta betalt vid utlämnandet av handlingar.

9 feb 2022

Ändringar i vallagen

1 februari 2022 trädde ny lagstiftning i kraft som syftar till att stärka väljarnas skydd vid röstmottagningen och stärka skyddet för valhemligheten.

8 feb 2022

De tre tårgaspistolerna: Vapensmuggling av normalgraden eller grovt brott?

HD ansåg att det var fråga om grov vapensmuggling när tårgasvapen importerats till Sverige, en rimlig bedömning menar JP Infonets expert Dennis Martinssons. Ta del av hans nya analys om HDs avgörande här. 

8 feb 2022

Även den som begår brott kan ha rätt till kränkningsersättning

I två decemberavgöranden har högsta domstolen beslutat om storleken på kränkningsersättningen till brottsoffer som utsatts för våld. Ta del av JP Infonets expert Anders Holms analys av avgörandena.

8 feb 2022

Förverkande av tillgångar som inte längre finns

I en ny analys resonerar JP Infonets expert Gustaf Almqvist kring ett nytt HFD avgörande där domstolen slog fast att bestämmelsen om utvidgat förverkande inte kan användas för att förverka en abstrakt beräknad vinst, i detta fall pengar från ett antal swishöverföringar. Ta del av den här!

8 feb 2022

Regeringen utfärdar lag om konsultationsordning för det samiska folket

Regeringen och statliga förvaltningsmyndigheter blir konsultationsskyldiga när lagen träder i kraft den 1 mars 2022. För regioner och kommuner börjar konsultationsskyldigheten att gälla den 1 mars 2024.

7 feb 2022

Relaterade nyheter

Särskilda regler för ersättning och stöd med anledning av covid-19

Ta del av vår sammanställning över förslag till åtgärder inom socialförsäkringen och sjuklöneområdet.

1 feb 2022

Genomförande av arbetsvillkorsdirektivet

Arbetsvillkorsdirektivet ska förbättra arbetsvillkoren genom att främja tydligare och mer förutsägbara anställningsvillkor och samtidigt säkerställa anpass­ningsförmågan på arbetsmarknaden.

27 jan 2022

Förhandling enligt 11 eller 38 §§ MBL?

Vår arbetsrättsjurist Emma Wallin ger svar på frågan. 

27 jan 2022

Rätten till tillgång förtydligas i ny riktlinje från EDPB

Ta del av den nya riktlinjen om rätten till tillgång, framtagen av Europeiska dataskyddstyrelsen (EDPB).

26 jan 2022

Gå till sida: 4, 5, 6, 7, 8 (denna sida), 9, 10, 11, 12,