Kurs

Markanvisningsavtal – legala ramar, villkor och praktisk hantering

Markanvisningsavtal – legala ramar, villkor och praktisk hantering

Om kursen

Kommuner äger betydande markområden, ofta centralt belägna, vilka de fritt disponerar över. Vid större exploateringar är det vanligt att kommunen överlåter marken till privata byggherrar istället för att utveckla den själv. Överlåtelsen sker inom ramen för ett markanvisningsavtal, vilket reglerar kommande planläggning, exploatering och överlåtelse.

Markanvisningsavtalet sluts mellan kommunen och byggherren och liknar på många sätt andra civilrättsliga avtal. Men det faktum att en av parterna är en kommun, samt att kommunen både svarar för planläggning och bygglovsgivning medför särskilda komplikationer. Avtalets avfattning och giltighet är beroende inte bara av civilrättsliga regler utan i hög grad av de ramar som ställs upp av bland annat plan- och bygglagen och kommunallagen. Vidare reglerar avtalet ofta relationen till tredje men, vilket ytterligare komplicerar konstruktionen.  

Under denna kurs går vi igenom de legala ramarna för ett markanvisningsavtal samt vilka villkor som kan eller bör finnas med i ett avtal. Dessutom går vi igenom vad som sker vid brott mot avtalet.

Vi bearbetar frågor som prissättning, avtalskonstruktioner, villkor, säkerheter, tekniska särkrav samt praxis inom området.

Våra kurser uppfyller advokatsamfundets krav på professionell vidareutbildning. Efter genomgången kurs erhåller samtliga deltagare ett intyg där antalet utbildningstimmar specificeras.

Ni får svar på bland annat dessa frågor:

 • Vilka strategiskt viktiga legala ramar har vi att förhålla oss till?
 • Hur ska en korrekt prissättning göras?
 • Hur löser vi markanvisning för hyreshusproduktion?
 • Vad kan sidoavtal och andra kompletterande avtal innehålla?
 • När ska rätt eller möjlighet ges till att frånträda markanvisningen?
 • Hur hanterar vi effekterna av en vikande marknad?

För vem passar kursen?

Kursen är en grundkurs och riktar sig till exploateringsingenjörer och jurister, främst hos kommuner och byggherrar, men den passar även konsulter, advokater med flera som kommer i kontakt med markanvisningsavtal.

Programpunkter

 • Legala ramar
 • Prissättning vid kommunal marköverlåtelse
 • Viktiga villkor
 • Säkerheter mm
 • Olika avtalskonstruktioner, för och nackdelar
 • Praktiska lösningar
 • Att utvärdera tävlingsbidrag på pris och exempelvis gestaltning
 • Praxis från regeringsrätten och HD
 • Markanvisning för hyreshusproduktion, olika lösningar
 • Kort om markanvisning avseende tomträtt
 • Sidoavtal och andra kompletterande avtal
 • Tekniska särkrav
 • Att frånträda/lämna tillbaka en markanvisning

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Fastighetsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Tomas Vesterlin

Kursledare

Tomas Vesterlin Civilingenjör och jurist, Aktiebolaget Vesterlins & Co

Civilingenjören och juristen Tomas Vesterlin är specialiserad på förrättningsjuridik och har arbetat med dessa frågor i 17 år, bl.a. som fastighetsrättslig expert på Lantmäteriet. Han håller utbildning inom fastighetsrätt för JP Utbildning.

Tillgängliga kursupplägg

Anmäl intresse

Anmäl intresse

Livesänd/på plats

Kurs: Markanvisningsavtal – legala ramar, villkor och praktisk hantering

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när det finns ett datum för kursen.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom fastighetsrätt och samhällsplanering:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

MSB har beslutat att översvämningarna som drabbat flera delar av Sverige i samband med ovädret Hans och efterföljande nederbörd ska utredas.

29 aug 2023

Vilket ansvar har hyresgästen när någon annan, som hyresgästen svarar för, orsakar störningar i boendet, till exempel i form av en skjutning? Vår expert Bob Nilsson Hjorth diskuterar här frågan utifrån ett nytt avgörande från Svea hovrätt.

13 jun 2023

Inom planområdet förekommer flera skyddade fladdermusarter och utredningen visar inte att exploateringen inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos fladdermusarternas bestånd.

13 jun 2023