Kurs – Markanvisningsavtal – legala ramar, villkor och praktisk hantering

Kommuner äger betydande markområden, ofta centralt belägna, vilka de fritt disponerar över. Vid större exploateringar är det vanligt att kommunen överlåter marken till privata byggherrar istället för att utveckla den själv. Överlåtelsen sker inom ramen för ett markanvisningsavtal, vilket reglerar kommande planläggning, exploatering och överlåtelse.

Markanvisningsavtalet sluts mellan kommunen och byggherren och liknar på många sätt andra civilrättsliga avtal. Men det faktum att en av parterna är en kommun, samt att kommunen både svarar för planläggning och bygglovsgivning medför särskilda komplikationer. Avtalets avfattning och giltighet är beroende inte bara av civilrättsliga regler utan i hög grad av de ramar som ställs upp av bland annat plan- och bygglagen och kommunallagen. Vidare reglerar avtalet ofta relationen till tredje men, vilket ytterligare komplicerar konstruktionen.  

Under denna kurs går vi igenom de legala ramarna för ett markanvisningsavtal samt vilka villkor som kan eller bör finnas med i ett avtal. Dessutom går vi igenom vad som sker vid brott mot avtalet.

Vi bearbetar frågor som prissättning, avtalskonstruktioner, villkor, säkerheter, tekniska särkrav samt praxis inom området.

Ni får svar på bland annat dessa frågor:

 • Vilka strategiskt viktiga legala ramar har vi att förhålla oss till?
 • Hur ska en korrekt prissättning göras?
 • Hur löser vi markanvisning för hyreshusproduktion?
 • Vad kan sidoavtal och andra kompletterande avtal innehålla?
 • När ska rätt eller möjlighet ges till att frånträda markanvisningen?
 • Hur hanterar vi effekterna av en vikande marknad?

Kursen riktar sig till exploateringsingenjörer och jurister, främst hos kommuner och byggherrar, men den passar även konsulter, advokater med flera som kommer i kontakt med markanvisningsavtal.

Kursledare

Tomas Vesterlin

Civilingenjör och jurist, Aktiebolaget Vesterlins & Co

Civilingenjören och juristen Tomas Vesterlin är specialiserad på förrättningsjuridik och har arbetat med dessa frågor i 17 år, bl.a. som fastighetsrättslig expert på Lantmäteriet. Han håller utbildning inom fastighetsrätt för JP Utbildning.

Programpunkter för utbildningen

 • Legala ramar
 • Prissättning vid kommunal marköverlåtelse
 • Viktiga villkor
 • Säkerheter mm
 • Olika avtalskonstruktioner, för och nackdelar
 • Praktiska lösningar
 • Att utvärdera tävlingsbidrag på pris och exempelvis gestaltning
 • Praxis från regeringsrätten och HD
 • Markanvisning för hyreshusproduktion, olika lösningar
 • Kort om markanvisning avseende tomträtt
 • Sidoavtal och andra kompletterande avtal
 • Tekniska särkrav
 • Att frånträda/lämna tillbaka en markanvisning

Våra kurser uppfyller advokatsamfundets krav på professionell vidareutbildning. Efter genomgången kurs erhåller samtliga deltagare ett intyg där antalet utbildningstimmar specificeras.