Kurs - Offentlig upphandling och hyresavtal

En av de mer komplexa frågeställningarna inom rättsområdet offentlig upphandling är;
- När ska en överenskommelse som syftar till ett ingående av ett hyresavtal upphandlas enligt upphandlingslagstiftningen, LOU/LUF?
- Offentligupphandling av hyresavtal/hyresvärdar – när är det erforderligt och vilka är de juridiska utmaningarna i förfrågningsunderlaget/villkoren?

Med utgångspunkt från det s.k. hyresundantaget i 3 kap 19 § LOU och definitionen av byggentreprenad i 2 kap 3 § LOU tar kursen Offentlig upphandling och hyresavtal ett helhetsgrepp på frågeställningarna i gränslandet mellan LOU, hyresavtalsreglering och entreprenadrätten.

Efter en inledning med den rättsliga bakgrunden behandlas tillämpningsområdet för hyresundantaget i LOU tillsammans med definitionen av byggentreprenad i 2 kap 3 § LOU. Vilka typer av hyresavtal är att anse som upphandlingspliktiga byggentreprenadkontrakt enligt gällande rätt, framfört allt rättspraxis? Vid en konstaterad upphandlingsplikt, kan en direktupphandling genomföras med stöd av ett undantag och i så fall, under vilka omständigheter? Vilka risker tar den upphandlande myndigheten/enheten vid ingående av hyresavtal utan föregående annonsering?

En genomgång av den sparsmakade, men relevanta praxis som föreligger från svenska domstolar och EU-domstolen bildar ramverket för dagen.

Kursen riktar sig till dig som arbetar med regelverket i rollen som advokat eller annan jurist, upphandlare, entreprenör, konsult m.fl. Det är en fördel om du har grundläggande kunskap om det upphandlingsrättsliga regelverket. 

Föreläsare

Per-Ola Bergqvist

Advokat och delägare, Foyen Advokatfirma

Programpunkter för utbildningen

  • Det s.k. hyresundantaget i 3 kap 19 § LOU. Vilket är tillämpningsområdet?
  • Definitionen av byggentreprenad i 2 kap 3 § LOU. Vilka avtal omfattas och faller inte in under 3 kap 19 § LOU?
  • När blir ett hyresavtal således ett upphandlingspliktigt byggentreprenadkontrakt – vid om- och tillbyggnationer? Vilka ageranden från den upphandlande myndigheten utlöser upphandlingsplikt?
  • Vid upphandlingsplikt, kan ett eller flera undantag åberopas för direktupphandling av hyresvärden?
  • Aktiva åtgärder och riskminimering: Vilka på marknaden förekommande avtalsvillkor fungerar inte till uppfyllande av upphandlingsplikten? Vilka åtgärder/justeringar i ingångna hyresavtal kan ske – utan att upphandlingsplikt uppkommer – under pågående hyresperiod?
  • Vid offentlig upphandling av hyresvärdar: Vilka upphandlingsförfarande är lämpliga och möjliga? Vilka kvalificeringskrav och utvärderings-kriterier är lämpliga och möjliga?

Våra kurser uppfyller advokatsamfundets krav på professionell vidareutbildning. Efter genomgången kurs erhåller samtliga deltagare ett intyg där antalet utbildningstimmar specificeras. 

Kontakt

Har du frågor om kursen Offentlig upphandling och hyresavtal eller undrar något kring vårt övriga kursutbud inom upphandling, kontakta oss på utbildning@jpinfonet.se eller 08-120 99 000