Kurs – Offentlig upphandling och hyresavtal

Några av de mer komplexa frågeställningarna inom rättsområdet offentlig upphandling är;

  • När ska en överenskommelse som syftar till ett ingående av ett hyresavtal upphandlas enligt upphandlingslagstiftningen, LOU/LUF?
  • Offentligupphandling av hyresavtal/hyresvärdar – när är det erforderligt och vilka är de juridiska utmaningarna i förfrågningsunderlaget/villkoren?

Med utgångspunkt från det så kallade hyresundantaget i 3 kap. 19 § LOU och definitionen av byggentreprenad i 2 kap. 3 § LOU tar kursen Offentlig upphandling och hyresavtal ett helhetsgrepp på frågeställningarna i gränslandet mellan LOU, hyresavtalsreglering och entreprenadrätten.

Efter en inledning med den rättsliga bakgrunden behandlas tillämpningsområdet för hyresundantaget i LOU tillsammans med definitionen av byggentreprenad i 2 kap. 3 § LOU. Vilka typer av hyresavtal är att anse som upphandlingspliktiga byggentreprenadkontrakt enligt gällande rätt, framfört allt rättspraxis? Vid en konstaterad upphandlingsplikt, kan en direktupphandling genomföras med stöd av ett undantag och i så fall, under vilka omständigheter? Vilka risker tar den upphandlande myndigheten/enheten vid ingående av hyresavtal utan föregående annonsering?

En genomgång av den sparsmakade, men relevanta praxis som föreligger från svenska domstolar och EU-domstolen bildar ramverket för dagen.

Kursen riktar sig till dig som arbetar med regelverket i rollen som advokat eller annan jurist, upphandlare, entreprenör, konsult med flera. Det är en fördel om du har grundläggande kunskap om det upphandlingsrättsliga regelverket. 

Kommentarer från tidigare kurstillfällen:
"Mycket bra med en så specialiserad kurs i offentlig upphandling. Äntligen!"
"Bra och relevant innehåll"
"Kompetent och duktig föreläsare"Kursledare

Per-Ola Bergqvist

Advokat och delägare, Foyen Advokatfirma

Advokat Per-Ola Bergqvist biträder såväl upphandlande enheter/myndigheter som konsulter och leverantörer under hela upphandlingsprocessen. Han håller utbildning inom offentlig upphandling och skriver för JP Upphandlingsnet.

Så här säger Per-Ola Bergqvist om kursen:
”En utbildning om komplicerade frågeställningar i gränslandet mellan LOU, hyresavtal och entreprenadjuridik, direkt anpassad för jurister, upphandlare, entreprenörer och konsulter som ställs inför utmaningar inom lokalanskaffning.”

Programpunkter för utbildningen

  • Det så kallade hyresundantaget i 3 kap. 19 § LOU. Vilket är tillämpningsområdet?
  • Definitionen av byggentreprenad i 2 kap. 3 § LOU. Vilka avtal omfattas och faller inte in under 3 kap. 19 § LOU?
  • När blir ett hyresavtal således ett upphandlingspliktigt byggentreprenadkontrakt – vid om- och tillbyggnationer? Vilka ageranden från den upphandlande myndigheten utlöser upphandlingsplikt?
  • Vid upphandlingsplikt, kan ett eller flera undantag åberopas för direktupphandling av hyresvärden?
  • Aktiva åtgärder och riskminimering: Vilka på marknaden förekommande avtalsvillkor fungerar inte till uppfyllande av upphandlingsplikten? Vilka åtgärder/justeringar i ingångna hyresavtal kan ske – utan att upphandlingsplikt uppkommer – under pågående hyresperiod?
  • Vid offentlig upphandling av hyresvärdar: Vilka upphandlingsförfarande är lämpliga och möjliga? Vilka kvalificeringskrav och utvärderingskriterier är lämpliga och möjliga?

Våra kurser uppfyller advokatsamfundets krav på professionell vidareutbildning. Efter genomgången kurs erhåller samtliga deltagare ett intyg där antalet utbildningstimmar specificeras.