hammer lagkommentar till brottsbalken

Lagkommentar till brottsbalken skriven av bland andra justitierådet Stefan Reimer, f.d. hovrättsrådet Kazimir Åberg och kanslirådet Cecilia Eneman.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Visa alla böcker

Kontaktuppgifter

Leveransadress och faktureringsuppgifter

Annan Fakturaadress

Se vår integritetspolicy

Kommentar till brottsbalken

Brottsbalken (1962:700) tillkom redan i början av 1960-talet och dess föregångare, 1864 års strafflag, trädde i kraft nära 100 år tidigare. Här regleras frågor om brott och påföljder för brott.

Balken består av tre avdelningar:

 • I den första avdelningen finns allmänna bestämmelser om brott. Där definieras vad som är ett brott, ett straff och en påföljd. Andra frågor som behandlas är till exempel när svensk lag ska tillämpas och inte.
 • Den andra avdelningen tar, i den så kallade brottskatalogen, upp straffbestämmelserna för de olika brotten. De brukar ofta delas upp i brott mot person, förmögenhetsbrott samt brott mot staten och allmänheten. Här finns också bestämmelser om försök, förberedelse, stämpling och medverkan till brott. Dessutom regleras allmänna grunder för ansvarsfrihet såsom nöd, nödvärn och samtycke.
 • I den tredje avdelningen behandlas slutligen de olika påföljderna och de bestämmelser som reglerar valet av påföljd och straffmätningen.

I kommentaren behandlar våra författare bestämmelserna paragrafvis. Var och en av dem har spetskompetens inom just det område som de ska kommentera. Kommentaren har fokus på den praktiska tillämpningen och tolkningen av bestämmelserna. Den innehåller inte några historiska exposéer över lagens framväxt, utan i stället klargör författarna rättsläget med särskilt fokus på rättspraxis. Om rättsläget i en viss fråga är oklart påpekas självfallet också detta.

Vår kommentar vänder sig i första hand till jurister och andra som i sin yrkesutövning har att hantera straffrättsliga frågor. Det kan exempelvis handla om domare, åklagare och advokater. Kommentaren riktar sig också till forskare inom straffrätt och juridikstuderande vid universiteten.

Under produktion

Denna lagkommentar är delvis publicerad och innehåller kommentarer till paragrafer i flera kapitel. De återstående kapitlen kommer att publiceras löpande. 

Författare

Cecilia Eneman

Ämnesråd vid Justitiedepartementets...

Joakim Zetterstedt

Kanslichef på Domstolsakademin

Karoline Fridolf

Hovrättsråd och vice ordförande i Hovrätten...

Kazimir Åberg

F.d. hovrättsråd och vice ordförande i Svea...

Margita Åhsberg

Hovrättslagman i Hovrätten över Skåne och Blekinge

Stefan Reimer

Justitieråd

Viveca Lång

Hovrättsråd vid Svea hovrätt

Se alla författare för tjänsten
Cecilia Eneman

Ämnesråd vid Justitiedepartementets...

Hans-Olof Sandén

Rättschef vid Polismyndigheten i region Väst

Joakim Hugoson

Rådman på Halmstads tingsrätt

Joakim Zetterstedt

Kanslichef på Domstolsakademin

Karoline Fridolf

Hovrättsråd och vice ordförande i Hovrätten...

Kazimir Åberg

F.d. hovrättsråd och vice ordförande i Svea...

Margita Åhsberg

Hovrättslagman i Hovrätten över Skåne och Blekinge

Marie Kagrell

Doktorand vid Juridiska institutionen,...

Marie Skåninger

Hovrättsråd

Martin Rhodin

Ämnesråd vid Justitiedepartementet

Sofie Westlin

Justitiesekreterare och rådman

Stefan Jansson

Chefsrådman

Stefan Reimer

Justitieråd

Walo von Greyerz

Departementsråd och enhetschef vid...

Viveca Lång

Hovrättsråd vid Svea hovrätt

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom straffrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Straffrättsnet

  Tjänsten för dig som arbetar som försvarsadvokat, målsägandebiträde, åklagare, domare eller forskar inom straffrätt.
 • JP RättsfallsnetBrottmål

  JP Rättsfallsnet–Brottmål ger dig tillgång till alla domar inom straffrättsområdet.
 • JP RättsfallsnetLRV

  Tjänsten ger dig tillgång till alla domar som har avgjorts med stöd av lagen om rättspsykiatrisk vård.

Nyheter

I ”Glassplittret i väskan” kommer HD fram till att en kvinna som berättat om en annan persons brottslighet ska få strafflindring. Vår expert Dennis Martinsson funderar över vad som – trots att strafflindringsgrunden är ny – egentligen framkommer i det aktuella avgörandet.

24 maj 2023

Regeringen föreslår bland annat att det ska införas ett nytt brott i terroristbrottslagen med beteckningen deltagande i en terroristorganisation. 

27 apr 2023

”Fentanylstölden” är ett i raden av avgöranden som behandlar frågan om strafflindring efter beaktande av de så kallade billighetsskälen i 29 kap. 5 § brottsbalken. 

27 apr 2023