Brottsbalken

I brottsbalken (1962:700), förkortad BrB, finns den viktigaste straffrättsliga lagstiftningen. Här regleras frågor om vad som är ett brott och vilken påföljd som ska bestämmas för en viss brottslig gärning.

Brottsbalken-kunskapsbanken.jpg

Vad är brottsbalken?

Brottsbalken innehåller den mest centrala straffrättsliga lagstiftningen. I den regleras bland annat frågor om vad som är ett brott och vilken påföljd som ska bestämmas för en viss brottslig gärning.

Frågan om vad som betraktas som ett brott inrymmer i sin tur en mängd frågeställningar. En av dem är vad som subjektivt krävs för att ett brott ska anses begånget. En annan vad som är att se som försök, stämpling och medverkan till brott. En tredje är under vilka omständigheter en gärning inte är brottslig, trots att alla andra krav är uppfyllda. Allt detta regleras i brottsbalken.

När det sedan kommer till följderna av ett brott görs det i brottsbalken en distinktion mellan å ena sidan straff och å andra sidan påföljd. Straff är fängelse och böter medan påföljd dessutom innefattar villkorlig dom, skyddstillsyn och överlämnande till särskild vård. Straffskalan finns i varje brottsbestämmelse och är ramen för påföljden. Inom den ramen görs en straffmätning som speglar bland annat brottets allvarlighet. Därefter väljs påföljd.

Brottsbalkens tre avdelningar

Första avdelningen – allmänna bestämmelser

I den första avdelningen finns allmänna bestämmelser om brott. Där definieras vad som är ett brott, ett straff och en påföljd. Andra frågor som regleras är när svensk lag ska tillämpas och inte.

Andra avdelningen – brottskatalogen

I den andra avdelningen räknas de olika brottsbalksbrotten upp. De delas i sin tur upp i brott mot person, förmögenhetsbrott samt brott mot staten och allmänheten. Här finns också bestämmelser om försök, förberedelse, stämpling och medverkan till brott. I avdelningen hittar man slutligen allmänna grunder för ansvarsfrihet såsom nöd, nödvärn och samtycke. 

Vissa brott finns i andra lagar än brottsbalken. De brukar gå under samlingsnamnet specialstraffrätten. Se till exempel lag om straff för vissa trafikbrott, narkotikastrafflagen och vissa regler i miljöbalken.

Tredje avdelningen – om påföljderna

I brottsbalkens tredje avdelning finns slutligen regler om bestämmande av påföljd.

Tjänster för dig som arbetar med straffrätt

Informationstjänsten JP Straffrättsnet erbjuder ett kvalificerat stöd för dig som arbetar med straffrättsliga frågor på till exempel domstol, åklagarmyndigheten eller en advokatbyrå.

I vår kurskalender hittar du även kurser inom straffrätt som riktar sig till bland annat dig som är verksam jurist eller advokat inom brottmål.

Förhoppningsvis har du nu lärt dig mer om brottsbalken och dess innehåll, men tveka inte att klicka på någon av länkarna ovan för att utöka din kunskap om lagen.  

Senast uppdaterad 13 januari 2023. 

Publicerad 14 jan 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom straffrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Straffrättsnet

    Tjänsten för dig som arbetar som försvarsadvokat, målsägandebiträde, åklagare, domare eller forskar inom straffrätt.
  • JP RättsfallsnetBrottmål

    JP Rättsfallsnet–Brottmål ger dig tillgång till alla domar inom straffrättsområdet.
  • JP RättsfallsnetLRV

    Tjänsten ger dig tillgång till alla domar som har avgjorts med stöd av lagen om rättspsykiatrisk vård.

Nyheter

En kirurg utförde tre uppmärksammade operationer. Tingsrätten har nu som första instans dömt kirurgen för grovt vållande till kroppsskada i ett av fallen.

16 nov 2022

I det här målet aktualiserar frågan om vilka utredningsåtgärder en domstol bör vidta när en dom på skyddstillsyn överklagas. Vår expert Frida Velander analyserar avgörandet.

15 nov 2022

HD har i ett avgörande diskuterat vad som krävs för att en våldtäkt ska vara att bedöma som grovt brott. Läs vår analys!

15 nov 2022