JP Infonet.se

Brottsbalken

I brottsbalken, BrB, finns den viktigaste straffrättsliga lagstiftningen. Här regleras frågor om vad som är ett brott och vilken påföljd som ska bestämmas för en viss brottslig gärning.

Frågan om vad som betraktas som ett brott inrymmer i sin tur en mängd frågeställningar. En av dem är vad som subjektivt krävs för att ett brott ska anses begånget. En annan vad som är att se som försök, stämpling och medverkan till brott. En tredje är under vilka omständigheter en gärning inte är brottslig, trots att alla andra krav är uppfyllda. Allt detta regleras i brottsbalken.

När det sedan kommer till följderna av ett brott görs det i brottsbalken en distinktion mellan å ena sidan straff och å andra sidan påföljd. Straff är fängelse och böter medan påföljd dessutom innefattar villkorlig dom, skyddstillsyn och överlämnande till särskild vård. Straffskalan finns i varje brottsbestämmelse och är ramen för påföljden. Inom den ramen görs en straffmätning som speglar bland annat brottets allvarlighet. Därefter väljs påföljd.

Brottsbalken består av tre avdelningar. I den första avdelningen finns allmänna bestämmelser om brott. Där definieras vad som är ett brott, straff och påföljd. Andra frågor som regleras är när svensk lag ska tillämpas och inte.

I den andra avdelningen räknas de olika brottsbalksbrotten upp. De delas i sin tur upp i brott mot person, förmögenhetsbrott samt brott mot staten och allmänheten. Här finns också bestämmelser om försök, förberedelse, stämpling och medverkan till brott. I avdelningen hittar man slutligen allmänna grunder för ansvarsfrihet såsom nöd, nödvärn och samtycke. 

Vissa brott finns i andra lagar än brottsbalken. De brukar gå under samlingsnamnet specialstraffrätten. Se till exempel lag om straff för vissa trafikbrott, narkotikastrafflagen och vissa regler i miljöbalken.

I brottsbalkens tredje avdelning finns slutligen påföljderna.

Tjänster för dig som arbetar med straffrätt

Informationstjänsten JP Straffrättsnet erbjuder ett kvalificerat stöd för dig som arbetar med straffrättsliga frågor på till exempel domstol, åklagarmyndigheten eller på en advokatbyrå.

I vår kurskalender hittar du även utbildningar inom straffrätt som riktar sig till bland annat dig som är verksam jurist eller advokat inom brottmål.

Senast uppdaterad 20 okt 2020

Läs mer inom rättsområdet

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Webbtjänster inom området