Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Andra EU-länders domar ska beaktas vid påföljdsbestämning i Sverige

Högsta domstolen klargör att bestämmelserna i 34 kap. 2 § brottsbalken ska tillämpas när den brottslighet som prövas är nyupptäckt i förhållande till en dom meddelad i ett annat EU-land.

27 maj 2022

Synen på sexualbrott ska skärpas

I en proposition lämnar regeringen förslag för att skärpa synen på sexualbrott. Det föreslås att straffskalorna för ett flertal sexualbrott ska skärpas.

27 maj 2022

Parallella förtalsprocesser enligt skilda regelverk

I denna analys behandlar JP Infonets medierättsexpert Nils Funcke gällande reglering, domar och hur lagstiftningen hänger ihop.

28 apr 2022

HD knyter ihop de två penningtvättslagarna

Läs vår expert Gustaf Almkvists analys!

28 apr 2022

Räcker ett lågt värde för att tillgrepp av fortskaffningsmedel ska bli ringa?

I ett praktiskt viktigt avgörande om en brottstyp som ofta förekommer i domstol uttalar sig HD om gradindelningen av tillgrepp av fortskaffningsmedel. Vid stöld står ofta värdet i centrum för vad som är ringa och grovt brott. Bör man tänka på samma sätt här?

30 mar 2022

Är det människoexploatering att arbeta under orimliga arbetsvillkor?

Högsta domstolen har för första gången avgjort ett fall om människoexploatering. I denna analys får du ta del av JP Infonets expert Bo Ericsons redogörande för avgörandet och hans egna reflektioner.

30 mar 2022

Möjligheten att ge tillträdesförbud ska utökas till badanläggningar och bibliotek

På vissa badanläggningar och bibliotek finns problem med brottslighet, som påverkar såväl personalens arbetsmiljö som andra besökare på ett negativt sätt. Regeringen vill därför utvidga lagen om tillträdesförbud till att omfatta även badanläggningar och bibliotek.

7 mar 2022

Oaktsam underlåtenhet leder till ansvar för vållande till kroppsskada

En kvinna döms för vållande till kroppsskada sedan en hund hon lämnat i sin olåsta lägenhet tagit sig ut och skadat en person i trapphuset. Avgörandet behandlar frågan om vilka risktaganden och typer av orsakande som omfattas av straffrättsligt ansvar. I denna analys förklarar JP Infonets expert Frida Velander stegen i den metod som HD tillämpar för oaktsamhetsprövningen i underlåtenhetsfall som detta.

7 mar 2022

De tre tårgaspistolerna: Vapensmuggling av normalgraden eller grovt brott?

HD ansåg att det var fråga om grov vapensmuggling när tårgasvapen importerats till Sverige, en rimlig bedömning menar JP Infonets expert Dennis Martinssons. Ta del av hans nya analys om HDs avgörande här. 

8 feb 2022

Även den som begår brott kan ha rätt till kränkningsersättning

I två decemberavgöranden har högsta domstolen beslutat om storleken på kränkningsersättningen till brottsoffer som utsatts för våld. Ta del av JP Infonets expert Anders Holms analys av avgörandena.

8 feb 2022

Förverkande av tillgångar som inte längre finns

I en ny analys resonerar JP Infonets expert Gustaf Almqvist kring ett nytt HFD avgörande där domstolen slog fast att bestämmelsen om utvidgat förverkande inte kan användas för att förverka en abstrakt beräknad vinst, i detta fall pengar från ett antal swishöverföringar. Ta del av den här!

8 feb 2022

Sen lagföring och kränkt rätt till rättegång inom skälig tid, två liknande men olika grunder för påföljdslindring

Drygt fyra år efter gärningstillfället lagförs slutligen en person som gjort sig skyldig till grovt rattfylleri. Normalt sett skulle brottet ha lett till en månads fängelse. Tiden om ca fyra år, efter att målet varit uppe i tre instanser, bedöms dock vara en ovanligt lång tid. Det, tillsammans med andra omständigheter, medför att HD anser att en villkorlig dom förenad med samhällstjänst kan väljas som påföljd i stället för fängelse. Samtidigt anses inte den tilltalades rätt till rättegång inom skälig tid ha kränkts. JP Infonets expert Frida Velander reder ut skillnaden mellan de två påföljdslindringsgrunderna.

16 dec 2021

”Den livshotande sjukdomen” – Billighetsskälens betydelse vid straffrättslig påföljdsbestämning

En analys om billighetsskälens betydelse vid straffrättslig påföljdsbestämning, författad av JP Infonets expert Erik Svensson.

30 nov 2021

Slopad straffreduktion för unga vuxna vid allvarlig brottslighet

Läs sammanfattningen av det nya lagförslaget.

19 nov 2021

Påföljd för oaktsam våldtäkt

HD:s avgörande ”Oaktsamhet och art” kan innebära att fler gärningsmän döms till mer ingripande straff.

19 okt 2021

Föreningsfriheten begränsas – förslagen för oss mot en brytpunkt

De nya förslagen innebär långtgående inskränkningar i opinionsfriheterna skriver medierättsexpert Nils Funcke.

18 okt 2021

Den nya mordbestämmelsen för tredje gången: Säger Högsta domstolen egentligen något nytt?

Det tredje avgörandet rörande 2020 års mordbestämmelse handlar om under vilka förutsättningar som livstids fängelse bör kunna dömas ut.

14 okt 2021

Fler mål i allmän domstol ska kunna avgöras utan huvudförhandling

Sammanfattning av den nya propositionen utökade möjligheter att avgöra mål på handlingarna i allmän domstol.

20 sep 2021

Efter 2020 års mordbestämmelse: Ny vägledning för det tidsbestämda straffet

En analys av JP Infonets expert Dennis Martinsson om den nya vägledningen för det tidsbestämda straffet för mord. 

20 sep 2021

Skärpta straff för fridskränkningsbrotten och överträdelse av kontaktförbud

Sammanfattning av proposition som tar upp ett antal förslag som syftar till att stärka skyddet mot våld och andra kränkningar i nära relationer.

24 aug 2021

Gå till sida: , 1 (denna sida), 2, 3,