Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Sen lagföring och kränkt rätt till rättegång inom skälig tid, två liknande men olika grunder för påföljdslindring

Drygt fyra år efter gärningstillfället lagförs slutligen en person som gjort sig skyldig till grovt rattfylleri. Normalt sett skulle brottet ha lett till en månads fängelse. Tiden om ca fyra år, efter att målet varit uppe i tre instanser, bedöms dock vara en ovanligt lång tid. Det, tillsammans med andra omständigheter, medför att HD anser att en villkorlig dom förenad med samhällstjänst kan väljas som påföljd i stället för fängelse. Samtidigt anses inte den tilltalades rätt till rättegång inom skälig tid ha kränkts. JP Infonets expert Frida Velander reder ut skillnaden mellan de två påföljdslindringsgrunderna.

16 dec 2021

”Den livshotande sjukdomen” – Billighetsskälens betydelse vid straffrättslig påföljdsbestämning

En analys om billighetsskälens betydelse vid straffrättslig påföljdsbestämning, författad av JP Infonets expert Erik Svensson.

30 nov 2021

Slopad straffreduktion för unga vuxna vid allvarlig brottslighet

Läs sammanfattningen av det nya lagförslaget.

19 nov 2021

Påföljd för oaktsam våldtäkt

HD:s avgörande ”Oaktsamhet och art” kan innebära att fler gärningsmän döms till mer ingripande straff.

19 okt 2021

Föreningsfriheten begränsas – förslagen för oss mot en brytpunkt

De nya förslagen innebär långtgående inskränkningar i opinionsfriheterna skriver medierättsexpert Nils Funcke.

18 okt 2021

Den nya mordbestämmelsen för tredje gången: Säger Högsta domstolen egentligen något nytt?

Det tredje avgörandet rörande 2020 års mordbestämmelse handlar om under vilka förutsättningar som livstids fängelse bör kunna dömas ut.

14 okt 2021

Fler mål i allmän domstol ska kunna avgöras utan huvudförhandling

Sammanfattning av den nya propositionen utökade möjligheter att avgöra mål på handlingarna i allmän domstol.

20 sep 2021

Efter 2020 års mordbestämmelse: Ny vägledning för det tidsbestämda straffet

En analys av JP Infonets expert Dennis Martinsson om den nya vägledningen för det tidsbestämda straffet för mord. 

20 sep 2021

Skärpta straff för fridskränkningsbrotten och överträdelse av kontaktförbud

Sammanfattning av proposition som tar upp ett antal förslag som syftar till att stärka skyddet mot våld och andra kränkningar i nära relationer.

24 aug 2021

Vägledande avgörande om strafflindring vid tilltalads medverkan i utredningen

I avgörandet ”Narkotikadistributören” ger HD vägledning vad gäller tillämpningen av de så kallade billighetsskälen i brottsbalken.

23 aug 2021

Filmen från Christchurch

HD har tagit ställning i fallet kring publiceringen av gärningsmannens film från attentatet mot en moské i Christchurch.

23 aug 2021

GDPR påverkar domstolsförfaranden

I vilken utsträckning påverkas rättegångsbalken och förvaltningsprocesslagen av GDPR? 

31 maj 2021

Otillåtna bevis tillåtna?

HD slår i ett nytt avgörande fast att en inspelning av en misstänkts uppgifter med en polis kroppskamera kan tillåtas som bevis.

19 maj 2021

Tidiga förhör upprör, men vad innebär förslaget?

I en pinfärsk lagrådsremiss föreslår regeringen att berättelser från förhör inför polis och åklagare, som dokumenterats genom en ljud- och bildupptagning, ska få åberopas som bevis i rättegången om det är lämpligt.

9 apr 2021

Mordet med kökskniven: 16 års fängelse är det nya normala straffet för mord

I det rykande färska avgörandet ”Mordet med kökskniven” tar HD för första gången ställning till hur 2020 års mordbestämmelse ska förstås: Vad är numera normalstraffet för mord?

24 mar 2021

Oproportionerlig häktning vid långsam handläggning i domstol

I fallet ”Häktningstiden” har handläggningen medfört att häktningen av en tilltalad blivit så långvarig att den kommit att strida mot proportionalitetsprincipen.

21 jan 2021

Så kan hovrätten avgöra ett brottmål utan huvudförhandling

Under vissa förutsättningar finns möjligheten för hovrätten att avgöra ett mål utan att hålla huvudförhandling. Här analyserar Lotta Maunsbach dessa förutsättningar.

18 dec 2020

Ömsesidigt erkännande och frågan om definitionen av påföljd

EU-domstolen har nu slagit fast att rambeslut 2008/947/RIF omfattar erkännandet av en fängelsedom vars verkställighet skjutits upp på villkoret att inte begå nya brott under prövotiden.

2 dec 2020

Mårten Schultz om när skadeståndsrätten (dessvärre) fått gå först

"NJA 2015 s. 199 skaver i mig. Fallet rör ersättning för sakskada i formen av nedhuggna och dödade träd."

27 nov 2020

Lever Sverige verkligen upp till barnkonventionens krav när ett barn utsatts för våld av en förälder?

Här reflekterar Anna Kaldal kring frågan om en förälder som utsatt sitt barn för våld – utifrån barnets bästa – bör ges behandling istället för straff.

25 nov 2020

Gå till sida: , 1 (denna sida), 2,