Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Högsta domstolen vägleder om indiciebevisning

I två omtalade domar diskuterar HD hur bevisprövningen ska utföras i mål där bevisningen är indirekt, alltså bygger på indicier. Vår expert Gustaf Almkvist har analyserat målen.

28 mar 2023

Gränsen för straffbar oaktsamhet i förhållande till målsägandens ålder

Avgörandet ”Chattkontakten” innehåller vägledande uttalanden för oaktsamhetsbedömningen i förhållande till att målsäganden inte uppnått viss ålder. 

6 mar 2023

Berättade om den egna brottsligheten, fick strafflindring

I ”De två narkotikadistributörerna” behandlar Högsta domstolen frågan om två personer ska få strafflindring efter att de själva berättat om den egna brottsligheten och slutar med att de två åtalade personerna får två års strafflindring vardera.

3 mar 2023

Kirurg dömd för vållande till kroppsskada

En kirurg utförde tre uppmärksammade operationer. Tingsrätten har nu som första instans dömt kirurgen för grovt vållande till kroppsskada i ett av fallen.

16 nov 2022

Redan verkställd påföljd och rättens utredningsskyldighet

I det här målet aktualiserar frågan om vilka utredningsåtgärder en domstol bör vidta när en dom på skyddstillsyn överklagas. Vår expert Frida Velander analyserar avgörandet.

15 nov 2022

”Våldtäkten under knivhot” – gradindelning och straffvärde vid våldtäktsbrott

HD har i ett avgörande diskuterat vad som krävs för att en våldtäkt ska vara att bedöma som grovt brott. Läs vår analys!

15 nov 2022

Skärpta straff för brott i kriminella nätverk

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag till ett antal straffskärpningar och nya bestämmelser för att sätta press på de kriminella nätverken.

24 aug 2022

Straffbar oaktsam våldtäkt?

Oaktsam våldtäkt eller inte? Den frågan tar HD ställning till i ett avgörande, som vår expert nu har analyserat. 

22 aug 2022

Ansvarsfrihet från underlåtenhet att avslöja brott på grund av egna brott

Vilket utrymme ska en person ha att låta bli att avslöja ett pågående brott utan straffansvar, eftersom personen annars skulle avslöja egen brottslighet? Vår expert Gustaf Almkvist har analyserat ett nytt avgörande från HD som rör detta.

19 aug 2022

Resning till nackdel för tidigare åtalad och frikänd person: Mordfall från 1996 prövas på nytt

I ”Mordet i Husum” beviljar HD en ansökan från riksåklagaren om resning till nackdel för en tidigare mordåtalad och frikänd person. Slutsatsen i målet får stöd i förarbetena och HD:s tidigare praxis samt, mer konkret, i den nya bevisning som åklagaren åberopar (en ny DNA-analys). 

5 jul 2022

Andra EU-länders domar ska beaktas vid påföljdsbestämning i Sverige

Högsta domstolen klargör att bestämmelserna i 34 kap. 2 § brottsbalken ska tillämpas när den brottslighet som prövas är nyupptäckt i förhållande till en dom meddelad i ett annat EU-land.

27 maj 2022

Synen på sexualbrott ska skärpas

I en proposition lämnar regeringen förslag för att skärpa synen på sexualbrott. Det föreslås att straffskalorna för ett flertal sexualbrott ska skärpas.

27 maj 2022

Parallella förtalsprocesser enligt skilda regelverk

I denna analys behandlar JP Infonets medierättsexpert Nils Funcke gällande reglering, domar och hur lagstiftningen hänger ihop.

28 apr 2022

HD knyter ihop de två penningtvättslagarna

Läs vår expert Gustaf Almkvists analys!

28 apr 2022

Räcker ett lågt värde för att tillgrepp av fortskaffningsmedel ska bli ringa?

I ett praktiskt viktigt avgörande om en brottstyp som ofta förekommer i domstol uttalar sig HD om gradindelningen av tillgrepp av fortskaffningsmedel. Vid stöld står ofta värdet i centrum för vad som är ringa och grovt brott. Bör man tänka på samma sätt här?

30 mar 2022

Är det människoexploatering att arbeta under orimliga arbetsvillkor?

Högsta domstolen har för första gången avgjort ett fall om människoexploatering. I denna analys får du ta del av JP Infonets expert Bo Ericsons redogörande för avgörandet och hans egna reflektioner.

30 mar 2022

Möjligheten att ge tillträdesförbud ska utökas till badanläggningar och bibliotek

På vissa badanläggningar och bibliotek finns problem med brottslighet, som påverkar såväl personalens arbetsmiljö som andra besökare på ett negativt sätt. Regeringen vill därför utvidga lagen om tillträdesförbud till att omfatta även badanläggningar och bibliotek.

7 mar 2022

Oaktsam underlåtenhet leder till ansvar för vållande till kroppsskada

En kvinna döms för vållande till kroppsskada sedan en hund hon lämnat i sin olåsta lägenhet tagit sig ut och skadat en person i trapphuset. Avgörandet behandlar frågan om vilka risktaganden och typer av orsakande som omfattas av straffrättsligt ansvar. I denna analys förklarar JP Infonets expert Frida Velander stegen i den metod som HD tillämpar för oaktsamhetsprövningen i underlåtenhetsfall som detta.

7 mar 2022

De tre tårgaspistolerna: Vapensmuggling av normalgraden eller grovt brott?

HD ansåg att det var fråga om grov vapensmuggling när tårgasvapen importerats till Sverige, en rimlig bedömning menar JP Infonets expert Dennis Martinssons. Ta del av hans nya analys om HDs avgörande här. 

8 feb 2022

Även den som begår brott kan ha rätt till kränkningsersättning

I två decemberavgöranden har högsta domstolen beslutat om storleken på kränkningsersättningen till brottsoffer som utsatts för våld. Ta del av JP Infonets expert Anders Holms analys av avgörandena.

8 feb 2022

Gå till sida: , 1 (denna sida), 2, 3,