Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Boverket uppdaterar vägledning om padelbanor och padelhallar

Anledningen är att rättsläget upplevs som osäkert eftersom inga rättsfall har avgjorts i MÖD. 

6 sep 2021

Lagen om bostadsanpassningsbidrag ska utvärderas

Regeringen ger Boverket i uppdrag att utvärdera lagen om bostadsanpassningsbidrag.

6 sep 2021

Inget bygglov för en radiomast i naturområde

HD har avslagit en ansökan om bygglov för att uppföra en 212 meter hög radiomast i ett naturområde.

7 jun 2021

Fri hyressättning vid nyproduktion

Regeringen har tagit emot betänkandet Fri hyres­sättning vid nyproduk­tion av bostäder.

7 jun 2021

Kommunens uttag av gatukostnader bedöms strida mot egendomsskyddet

Det konstaterar hovrätten i en dom.

10 maj 2021

Jordbruksmark bedöms inte som brukningsvärd

I en ny dom bedömer MÖD att positivt förhandsbesked kan lämnas för tre fritidshus på jordbruksmark.

12 apr 2021

HD meddelar dom om bygglov i Kungsbacka

Läs mer om Högsta domstolens beslut här.

12 apr 2021

Klimatdeklaration för byggnader

I en proposition föreslår regeringen en ny lag om klimatdeklaration för byggnader.

12 apr 2021

Mer ändamålsenliga sammansättningsregler för mark- och miljödomstolarna

Det föreslår regeringen i en proposition.

16 mar 2021

EU

Ny EU-dom om artskydd

Genom ett förhandsavgörande har EU-domstolen i princip underkänt svensk praxis i skogsavverkningsärenden i förhållande till art- och habitatdirektivet.

16 mar 2021

Regelverket för ombyggnad ska förtydligas

Regeringen ger Boverket i uppdrag att utreda om och på vilket sätt regleringen av ombyggnad kan förtydligas.

16 feb 2021

Nya krav på laddinfrastruktur för vissa byggnader

För den som lämnar in bygglov efter den 10 mars 2021 blir det för vissa byggnader krav på laddinfrastruktur för laddning av elfordon.

16 feb 2021

Sanktionsavgift för olaglig kamerabevakning i flerbostadshus

Ett bostadsbolag ska betala 300 000 kronor i sanktionsavgift för olaglig kamerabevakning.

18 jan 2021

Undantag från strandskydd medges inte

Högsta domstolen har meddelat en ny dom rörande intresseavvägningen vid prövningen av strandskyddsdispens.

15 jan 2021

Fler fastigheter kan omvandlas till bostäder för äldre

Statens Bostadsomvandling AB har i uppdrag att tillsammans med kommuner omvandla befintliga fastigheter till bostäder för äldre.

15 jan 2021

Uppförande av översvämningsskydd

Det planerade översvämningsskyddet på Falsterbonäset ska nu prövas av MÖD.

4 dec 2020

Byggsanktionsavgift för hissar

HD meddelar prövningstillstånd i mål om byggsanktionsavgift för hissar.

4 dec 2020

Cykelgator ska underlätta för kommunernas cykeltrafik

Regeringen ger kommuner möjligheten att inrätta så kallade cykelgator där särskilda regler ska gälla.

10 nov 2020

Omvandla lokaler till bostäder?

Boverket ska se över förutsättningarna för att göra om arbets- eller handelslokaler till bostäder.

9 nov 2020

Gå till sida: 1, 2, 3 (denna sida), 4, 5, 6, 7, 8, 9,