Logga in

Glömt ditt lösenord?

Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Ingen skörd för solceller på jordbruksmark

MÖD fastslår i två separata mål att solcellsanläggningar inte är förenliga med hushållningsbestämmelsen i 3 kap. 4 § miljöbalken. Vår jurist John Woivalin analyserar målen.

14 feb 2023

Få nya områdesskydd i skogen

Skogsstyrelsens bildande av nya områdesskydd låg under förra året fortsatt på rekordlåga nivåer. Det visar ny statistik från myndigheten. 

10 feb 2023

Nya avgifter för lantmäteriförrättning

Från och med 1 februari 2023 sker flera förändringar av Lantmäteriets avgifter för förrättningar.

17 jan 2023

Bebyggelse inom riksintresse för kulturmiljövården tilläts

MÖD fann i sakfrågan att detaljplanen inte skulle innebära en påtaglig skada på riksintresset och fastställde därför kommunens antagandebeslut. Läs vårt referat!

13 jan 2023

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom delning av aktiebolag genom separation

Regeringen föreslår att stämpelskatt ska tas ut vid förvärv av fast egendom eller tomträtter som görs genom den nya bolagsrättsliga delningsformen delning genom separation. 

21 nov 2022

Avsaknad av bygglov för bastubyggnad utgjorde fel i bostadsrätt

Det kommer hovrätten fram till i en ny dom.

21 nov 2022

Nytt avgörande från HD i mål om planavgift vid bygglov

Ett bolag fick bygglov för ändrad användning av en fastighet och i samband med det fick bolaget betala en planavgift. Domstolen har nu prövat om kommunen tillämpade rätt taxa vid avgiftsdebiteringen.

25 okt 2022

Uppsägning av hyresavtal i fall där hyresgästen har begått brott

En särskild utredare ska se över den hyres­rätts­liga regle­ringen kring uppsäg­ning av hyres­avtal i fall där hyres­gästen, eller någon som denne ansvarar för, har begått brott.

18 aug 2022

Ändringar i PBL och PBF

Den 1 augusti 2022 ändrades plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen beträffande bland annat effektivisering av byggnadsnämndens tillsyn.

17 aug 2022

Brandskada som vållats av andrahandshyresgäst var förstahandshyresgästens ansvar

Migrationsverket hyrde enligt ett hyresavtal en lägenhet av en fastighetsägare, vilken användes som bostad för asylsökande. En boende i lägenheten anlade en brand som föranledde skador för drygt 475 000 kronor.

3 jun 2022

Fortsatt stort underskott på bostadsmarknaden

Trots en hög takt på bostadsbyggandet är antalet kommuner som har underskott på bostadsmarknaden fortsatt stort. 204 av landets 290 kommuner rapporterar om underskott på bostadsmarknaden i årets bostadsmarknadsenkät från Boverket.

3 jun 2022

Ändring av andelstal i gemensamhetsanläggningar

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att samfällighetsföreningar själva ska kunna besluta om ändringar i andelstalen för gemensamhetsanläggningar.

5 maj 2022

Ja till ändringar i reglerna om kommunernas ansvar för bostadsförsörjning

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i reglerna som styr kommunernas ansvar för att tillhandahålla bostäder.

5 maj 2022

Sänkt kontantinsats vid bostadsköp för förstagångsköpare

En statlig utredning föreslår att kravet på kontantinsats vid köp av den första egna bostaden sänks från 15 till 5 procent av köpesumman.

7 apr 2022

Insatser på plan- och byggområdet med anledning av invasionen av Ukraina

I propositionen föreslås att bemyndigandet i plan- och bygglagen, som innebär att regeringen får meddela föreskrifter om vissa undantag från den lagen för att snabbt kunna anordna boenden vid en särskilt omfattande tillströmning av asylsökande, ska utvidgas.

6 apr 2022

Förslag på ett reformerat strandskydd

Regeringen har beslutat om en proposition för en ökad differentiering av strandskyddet. Det ska bli enklare att bygga strandnära i gles- och landsbygd och i små tätorter, samtidigt som strandskyddet skärps i områden med högt bebyggelsetryck. Det lokala inflytandet ska också öka.

6 apr 2022

Nytt regeringsuppdrag om gränsvärden för klimatpåverkan från byggnader

Boverket har fått i uppdrag från regeringen att lämna förslag på hur införandet av gränsvärden för byggnaders klimatpåverkan kan påskyndas och hur tillämpningen av klimatdeklarationer kan utvidgas.

14 mar 2022

Dom i målet ”Lägenheten på Karlaplan”

Högsta domstolen (HD) har meddelat dom i målet ”Lägenheten på Karlaplan”. Domstolen har prövat hur förhållandet mellan ogiltighet enligt avtalslagen och jordabalkens regler om rätt för makar eller sambor att överta en hyresrätt ska bedömas.

11 mar 2022

Regeringsförslag om att den tillfälliga stämmolagen återinförs

Den tillfälliga stämmolagen upphörde vid årsskiftet 2021/22, nu har regeringen lämnat en proposition till riksdagen med förslag om att den återinförs.

15 feb 2022

Regeringsförslag om ett bättre underlag för åtgärder på bostadsmarknaden

Regeringen har beslutat om en proposition med förslag till ändringar i bostadsförsörjningslagen. Ändringarna ska bidra till att förbättra situationen på bostadsmarknaden.

14 feb 2022

1 , 2 (denna sida) , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ,