Nytt på lagfronten för mark- och miljöområdet halvårsskiftet 2023

miljo-nytt-pa-lagfronten-for-mark- och-miljoomradet-halvarsskiftet-2023-storbild.jpg

En hel del intressanta rättsliga förändringar genomförs på mark- och miljöområdet omkring halvårsskiftet 2023. Här ges ett urval från varje departement.

Klimat- och näringslivsdepartementet

1 maj 2023 respektive 1 januari 2024 träder förordningen om producentansvar för bilar och förordningen om producentansvar för däck i kraft. De nya förordningarna ersätter två förordningar med samma namn. Ändringar i förhållande till tidigare förordningar görs för att anpassa producentansvaren till nya krav i EU:s avfallsdirektiv.

1 juli 2023 infördes en ändring i förordningen (2007:701) om allmänna vattentjänster. Ändringen innebär att Havs- och vattenmyndigheten ska vara tillsynsvägledande myndighet för länsstyrelsen i frågor som rör kommunens skyldighet att i vissa fall ordna allmän vattenförsörjning och avloppshantering.

1 juni 2023 trädde förordning (2023:241) om det nationella elsystemet och förordning (2023:242) om leverans av el och aggregeringstjänster i kraft. EU:s elmarknadsdirektiv genomförs när det gäller leverans av el och aggregeringstjänster. Det ska bli lättare för elanvändare att anpassa förbrukningen utifrån olika marknadssignaler. Krav på elleverantörer som tidigare bara har gällt i förhållande till konsumenter, bland annat i fråga om innehåll i leveransavtal, ska gälla alla elanvändare. Små företag ska kunna byta elleverantör kostnadsfritt. Större elleverantörer ska kunna erbjuda avtal med dynamiska elpriser.

 Den 1 juli 2023 infördes ändringar i naturgaslagen (2005:403) med flera lagar och förordningar. Ändringarna kompletterar EU:s gaslagringsförordning som innehåller bestämmelser om lagring av gas.

3 juli 2023 trädde en ny förordning om bidrag för energieffektivisering i småhus i kraft. Det införs ett bidrag för åtgärder som främjar en effektiv energianvändning samt ett minskat effektbehov för rumsuppvärmning och uppvärmning av tappvarmvatten i el- eller gasuppvärmda småhus. Åtgärderna ska utföras på värmesystemet eller klimatskärmen.

 Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

31 augusti 2023 införs ändringar i trafikförordningen (1998:1276). Ändringarna innebär att passagerare vid färd på väg i en traktor som utgörs av en ombyggd bil ska färdas på en plats som är avsedd för passagerare och det får bara sitta en passagerare per sådan plats. Den som färdas i en traktor som utgörs av en ombyggd bil ska använda bälte. En traktor som utgörs av en ombyggd bil får inte föras i en högre hastighet än 30 kilometer per timme.

1 februari 2023 och 1 juni 2023 infördes ändringar i luftfartygsregistret. Ändringarna innebär att Transportstyrelsen ges rätt att använda uppgifter i drönaroperatörsregistret för utfärdande av tillstånd och tillsyn enligt U-space-förordningen (kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/664 om ett regelverk för U-space) samt att myndigheten kan lämna ut uppgifterna till leverantörer av U-space-tjänster.

Finansdepartementet

1 juli 2023 infördes en ändring i lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik. Avdragssystemet förenklas så att rätten till avdrag enbart påverkas av om varan innehåller brom, klor eller fosfor och inte om ett ämne är additivt eller reaktivt tillsatt. Skattesatserna justeras så att det ändrade avdragssystemet inte innebär någon generell höjning av skatten. Reglerna för begagnade varor förtydligas för att minska risken för dubbelbeskattning. Det genomförs även vissa mindre ändringar.

1 juli 2023 infördes en tillfällig skattefrihet för förmån av ladd-el på arbetsplatsen. Under förutsättning att laddningen sker vid en laddningspunkt eller ett eluttag som tillhandahålls av arbetsgivaren i anslutning till arbetsplatsen ska laddning av personbil klass I, lätt lastbil, motorcykel, moped och cykel kunna ske utan att den anställde förmånsbeskattas för elförbrukningen.

Mer information om lagändringarna finns att läsa i JP Miljönet, JP Fastighetsnet och JP Samhällsbyggnadsnet.  

Publicerad 24 aug 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom miljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Miljönet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.
  • JP Djurnet

    Tjänsten för dig som arbetar med djurfrågor på t.ex. en länsstyrelse eller i privat verksamhet.
  • JP RättsfallsnetMark och miljö

    Vår tjänst JP Rättsfallsnet—Mark och miljö innehåller alla domar från mark- och miljödomstolarna, från samtliga instanser.

Nyheter

I den här analysen förklarar vår expert Annette Magnusson, medgrundare till Climate Change Counsel, den formella bakgrunden till COP28 och tittar närmare på innehållet i The UAE Consensus.

2 feb 2024

I målet prövar Högsta förvaltningsdomstolen om registreringar av nyckelbiotoper är överklagbara beslut. Ta del av domstolens bedömning här.

23 jan 2024

I denna analys ger JP Infonets expert Anja Ipp, medgrundare, Climate Change Counsel, en översyn av det klimatjuridiska rättsområdet.

15 jan 2024