Logga in

Glömt ditt lösenord?

Nej till strandskyddsdispens för utökning av en befintlig träaltan

samhallsbygg-Nej-till-strandskyddsdispens-for-utokning-av-en-befintlig-traaltan-huvudbild.jpg

MÖD finner, i likhet med underinstanserna, att det saknats förutsättningar att ge strandskyddsdispens för utökning av en befintlig träaltan.

Bakgrund

Länsstyrelsen avslog en stiftelses ansökan i efterhand om tillstånd enligt naturreservatsföreskrifterna samt dispens från strandskyddsbestämmelserna. Ansökan avsåg tillbyggnad av en befintlig träaltan samt uppförande av belysningsstolpar med belysning och tillhörande ledningsdragningar. I samma beslut förelade länsstyrelsen stiftelsen att ta bort delar av träaltanen samt belysningsstolparna med belysning och de tillhörande ledningsdragningarna. Stiftelsen överklagade länsstyrelsens beslut i dessa delar till mark- och miljödomstolen (MMD). 

MMD avslog stiftelsens överklagande i den del som det avser tillstånd enligt reservatföreskrifterna samt dispens från strandskyddsbestämmelserna i fråga om anläggande av ny altandel. Föreläggande skulle också stå fast. När det gällde belysningsstolparna och tillhörande ledningsdragningar ändrade domstolen länsstyrelsens beslut och gav tillstånd enligt föreskrifterna för naturreservatet. MMD ändrade också länsstyrelsens beslut i den del som avser strandskyddsdispens för belysningsstolpar med belysning och tillhörande ledningsdragningar på så sätt att domstolen förklarade att någon dispens inte krävs.

Stiftelsen överklagade till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD).

Mark- och miljööverdomstolens bedömning

Frågan för MÖD är om det finns förutsättningar att ge strandskyddsdispens samt tillstånd enligt reservatsföreskrifterna i efterhand för utökning av den befintliga träaltanen.

Av 7 kap. 15 § 2 p. miljöbalken (MB) framgår att inom ett strandskyddsområde får bland annat inte byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt. Dispens från strandskyddsreglerna får ges om det finns särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c § MB. Uppräkningen av dispensgrunder i den bestämmelsen är uttömmande. Dispensprövningen ska emellertid även omfatta en mer övergripande intresseavvägning (7 kap. 25 § MB och NJA 2020 s. 1129). En strandskyddsdispens kan dock inte meddelas om den sökta åtgärden är oförenlig med strandskyddets syften (7 kap. 26 § MB).

MÖD instämmer med MMD att den utökning av träaltanen som utförts hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt. Åtgärden är därmed förbjuden och dispenspliktig. 

Från förbudet i 7 kap. 15 § MB finns vissa undantag, bland annat undantas verksamheter och åtgärder som har tillåtits eller fått tillstånd med stöd av andra bestämmelser i miljölagstiftningen (7 kap. 16 § 2 p. MB). Detta undantag har motiverats med att frågan om lämplig lokalisering i en sådan situation redan har prövats av regeringen eller den beslutande myndigheten. Syftet är att undvika dubbelprövningar. Vid tillståndsprövningen ska beaktas att verksamheten ska bedrivas i ett strandskyddsområde. Samma förutsättningar måste då vara uppfyllda som enligt 7 kap. 18 c § MB gäller för dispens. (Se prop. 1997/98:45, del 2, s. 88). 

MÖD konstaterar att tillståndsprövningen enligt de tillämpliga reservatsföreskrifterna inte förutsätter att strandskyddsreglerna beaktas som ett moment i prövningen av om tillstånd ska ges. Inte heller innebär föreskrifterna att frågan om lämplig lokalisering har prövats. Domstolen instämmer därför med MMD att undantagsregeln i 7 kap. 16 § MB inte är tillämplig. Åtgärden att utöka träaltanen är därför förbjuden enligt reglerna om strandskydd.

När det gäller frågan om dispens kan ges för utökningen av den befintliga träaltanen instämmer MÖD även i denna fråga med MMD att det inte finns några särskilda skäl för att meddela dispens från strandskyddsbestämmelserna. Domstolen delar även den intresseavvägning enligt 7 kap. 25 § MB som MMD har gjort. MÖD bedömer därmed att det saknas skäl att ge strandskyddsdispens för utökningen av träaltanen. 

Utifrån resultaten ovan bedömer MÖD också att det saknas skäl att pröva frågan om att meddela tillstånd enligt reservatsföreskrifterna Det har inte heller framkommit något skäl att ändra länsstyrelsens föreläggande om att ta bort den delen av träaltanen.

MÖD avslår stiftelsens överklagande.

Av Martina Gelotte, redaktör och jurist på JP Infonet.
Ursprungligen publicerad i JP Samhällsbyggnadsnet.

Referat av Mark - och miljööverdomstolen 2023-09-25, mål nr M 12677-22.

Ny praxis och lagändringar kan ha tillkommit sedan texten skrevs. De senaste uppdateringarna och hur dessa påverkat rättsområdet hittar du alltid i relevant informationstjänst.

Publicerad 31 okt 2023

Martina Gelotte

Redaktör, jurist

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom fastighetsrätt och samhällsplanering:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Ändringarna innebär att ett Natura 2000-tillstånd inte längre ska vara en förutsättning för att en ansökan om bearbetningskoncession ska kunna beviljas.  

22 apr 2024

Regeringen tillsätter nu en samordnare med uppdrag att verka för att genom avyttring av statlig mark få till stånd bostadsbyggande på statens fastigheter.

25 mar 2024

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att fastighetsägare ska få utökade möjligheter att bryta med hyresgäster som begår brottsliga handlingar.

22 mar 2024