Logga in

Glömt ditt lösenord?

Detaljplan upphävs på grund av fladdermöss inom planområdet

fastighet-detaljplan-upphavs-pa-grund-av-fladdermoss-inom-planomradet.jpg

MÖD upphäver en detaljplan som skulle möjliggöra en etablering av en större besöksanläggning (vattenland och hotell/semesterboende). Inom planområdet förekommer flera skyddade fladdermusarter och utredningen visar inte att exploateringen inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos fladdermusarternas bestånd.

Bakgrund

Kommunfullmäktige antog en detaljplan med syfte att möjliggöra en större besöksanläggning (semestercenter med badland, sport- och nöjesaktiviteter samt kommunal simhall), byggnader för tillfällig vistelse (hotell, semesterbostäder), parkeringsytor samt naturområde. Berörda fastighetsägare i närområdet överklagade till mark- och miljödomstolen som avslog överklagandet. Fastighetsägarna överklagade sedan till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD). Som skäl angav de att det inom planområdet och angränsande naturområden fanns fladdermöss.

Gällande rätt

Samtliga arter av fladdermöss är fridlysta. Enligt 4 a § artskyddsförordningen (2007:845) är det bland annat förbjudet att avsiktligt döda eller störa fladdermöss samt att skada eller förstöra deras fortplantningsområden eller viloplatser. För dispens från förbudet krävs bland annat att det inte finns någon annan lämplig lösning och att dispensen inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde (14 § artskyddsförordningen).

Plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ställer inte uttryckligen krav på att bestämmelserna om artskydd ska beaktas i ett detaljplaneärende. Det förutsätts dock enligt regelsystemet att underlaget i ett planärende belyser dessa frågor på ett tillräckligt sätt så att en samlad bedömning av de planerade åtgärdernas inverkan på fridlysta arter och deras fortplantnings- och viloområden kan göras. Om frågan om artskyddsdispens tas upp först sedan övriga prövningar slutförts finns en risk att någon verklig prövning i dessa delar inte sker (se RÅ 2005 ref. 44).

Mark- och miljööverdomstolens bedömning

MÖD konstaterar att det av utredningen i målet framgår att det i området finns bland annat hålträd som är av betydelse för fladdermöss. Rapporterade fladdermusobservationer talar också för att flera fladdermusarter förekommer inom planområdet. Det framstår därför enligt domstolen som sannolikt att området används som boplats och som fortplantningsområde för fladdermössen.

MÖD bedömer sammantaget att kommunen inte på ett tillräckligt sätt har visat att den exploatering som planen medger inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos fladdermusarternas bestånd. Kommunen har inte heller visat att de planerade skyddsåtgärderna är tillräckliga för att motverka sådan skada. Domstolen upphäver därför detaljplanen.

Av Martina Gelotte, redaktör och jurist på JP Infonet.
Ursprungligen publicerad i JP Samhällsbyggnadsnet. 

Ny praxis och lagändringar kan ha tillkommit sedan texten skrevs. De senaste uppdateringarna och hur dessa påverkat rättsområdet hittar du alltid i relevant informationstjänst.

Publicerad 13 jun 2023

Martina Gelotte

Redaktör, jurist

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom fastighetsrätt och samhällsplanering:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Ändringarna innebär att ett Natura 2000-tillstånd inte längre ska vara en förutsättning för att en ansökan om bearbetningskoncession ska kunna beviljas.  

22 apr 2024

Regeringen tillsätter nu en samordnare med uppdrag att verka för att genom avyttring av statlig mark få till stånd bostadsbyggande på statens fastigheter.

25 mar 2024

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att fastighetsägare ska få utökade möjligheter att bryta med hyresgäster som begår brottsliga handlingar.

22 mar 2024