Regions beslut kan inte bli föremål för överprövning

En region beslutade att godkänna att en upphandling av teleradiologiska tjänster skulle genomföras enligt en viss juridisk lagtolkning. Kammarrätten anser att beslutet endast avser interna överväganden och förberedelser inför upphandlingen. Ett upphandlingsförfarande har därmed inte påbörjats och beslutet kan därför inte bli föremål för överprövning enligt LOU. 

upphandling_Regions_beslut_kan_inte_bli_foremal_for_overprovning_16x9.jpg

En region beslutade att godkänna att en upphandling av teleradiologiska tjänster inom området röntgen genomfördes enligt den juridiska lagtolkningen alternativ A: 

 1. Tolka lagen utifrån avsnittet ”En tveksam lagtolkning” och med utgångspunkt från avsnittet upprätta affärsförhållandet med leverantören, anpassat efter regionens tolkning.
 2. Godta riskerna gällande tredjelandsöverföring av patientuppgifter. 
 3. Godta riskerna att regionen kan bryta mot OSL, PDL och GDPR.

En person överklagade beslutet och anförde att beslutet stred mot lag eller annan författning med hänvisning till 13 kap. kommunallagen.

Förvaltningsrätten ansåg att upphandlingen fick betraktas som påbörjad, varför den skulle kunna angripas genom överprövning enligt lagen om offentlig upphandling, LOU. Beslutet kunde då endast överprövas enligt bestämmelserna i LOU och kunde inte överklagas enligt reglerna om laglighetsprövning i kommunallagen. Förvaltningsrätten avvisade därför överklagandet.

Kammarrätten noterar att det inte framgår av beslutet vilket upphandlingsförfarande enligt LOU som ska tillämpas. Det framgår inte heller att någon aktör är utsedd eller att regionen genom annonsering har bjudit in till anbudsgivning eller på annat sätt tagit några externa kontakter. Några andra konkreta villkor för upphandlingen har inte heller uttryckligen fastställts genom beslutet. Enligt kammarrättens bedömning avser beslutet enbart interna överväganden och förberedelser inför upphandlingen. Det betyder att ett upphandlingsförfarande inte har påbörjats och att beslutet inte kan bli föremål för överprövning enligt LOU. Förvaltningsrätten skulle därmed ha prövat det överklagade beslutets laglighet enligt 13 kap. kommunallagen.

Publicerad 21 sep 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Upphandlingsnet

  Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.
 • JP RättsfallsnetUpphandling

  Rättsfallstjänsten innehåller alla domar som har avgjorts med stöd av upphandlingslagstiftning från samtliga instanser.
 • Rådgivning inom upphandling

  Vi hjälper dig i upphandlingsprocessens samtliga moment. Upprättar rättsutredningar, granskar anbud och mycket mer. Kontakta våra jurister redan idag!

Nyheter

Domstolsverket ingick ett samarbete med ett fastighetsbolag om att bygga en ny domstolsbyggnad som myndigheten sedan skulle hyra. Konkurrensverket anser att detta var en otillåten direktupphandling, samarbetet skulle ha annonserats enligt upphandlingsreglerna.

18 jan 2022

Vid upphandling av ramavtal måste den största kvantitet eller det högsta värde som ramavtalet ska omfatta anges. Leverantörerna har i de aktuella fallen dock inte visat att avsaknad av uppgift om detta har medfört att de har lidit eller riskerar att lida skada.

18 jan 2022

Konkurrensverket yrkar att kommunen, som ingick ett avtal om drift av ett serveringskök utan att först annonsera enligt upphandlingsreglerna, ska betala upphandlingsskadeavgift för en otillåten direktupphandling.

13 jan 2022