Regions beslut kan inte bli föremål för överprövning

En region beslutade att godkänna att en upphandling av teleradiologiska tjänster skulle genomföras enligt en viss juridisk lagtolkning. Kammarrätten anser att beslutet endast avser interna överväganden och förberedelser inför upphandlingen. Ett upphandlingsförfarande har därmed inte påbörjats och beslutet kan därför inte bli föremål för överprövning enligt LOU. 

upphandling_Regions_beslut_kan_inte_bli_foremal_for_overprovning_16x9.jpg

En region beslutade att godkänna att en upphandling av teleradiologiska tjänster inom området röntgen genomfördes enligt den juridiska lagtolkningen alternativ A: 

  1. Tolka lagen utifrån avsnittet ”En tveksam lagtolkning” och med utgångspunkt från avsnittet upprätta affärsförhållandet med leverantören, anpassat efter regionens tolkning.
  2. Godta riskerna gällande tredjelandsöverföring av patientuppgifter. 
  3. Godta riskerna att regionen kan bryta mot OSL, PDL och GDPR.

En person överklagade beslutet och anförde att beslutet stred mot lag eller annan författning med hänvisning till 13 kap. kommunallagen.

Förvaltningsrätten ansåg att upphandlingen fick betraktas som påbörjad, varför den skulle kunna angripas genom överprövning enligt lagen om offentlig upphandling, LOU. Beslutet kunde då endast överprövas enligt bestämmelserna i LOU och kunde inte överklagas enligt reglerna om laglighetsprövning i kommunallagen. Förvaltningsrätten avvisade därför överklagandet.

Kammarrätten noterar att det inte framgår av beslutet vilket upphandlingsförfarande enligt LOU som ska tillämpas. Det framgår inte heller att någon aktör är utsedd eller att regionen genom annonsering har bjudit in till anbudsgivning eller på annat sätt tagit några externa kontakter. Några andra konkreta villkor för upphandlingen har inte heller uttryckligen fastställts genom beslutet. Enligt kammarrättens bedömning avser beslutet enbart interna överväganden och förberedelser inför upphandlingen. Det betyder att ett upphandlingsförfarande inte har påbörjats och att beslutet inte kan bli föremål för överprövning enligt LOU. Förvaltningsrätten skulle därmed ha prövat det överklagade beslutets laglighet enligt 13 kap. kommunallagen.

Senast uppdaterad 21 sep 2020

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Webbtjänster inom området