Offentlighets- och sekretesslagen – OSL

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar. Lagen reglerar också tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och förbud mot att lämna ut allmänna handlingar eller sekretess.

offentlighets-och-sekretesslagen-osl.jpg

Offentlighetsprincipen innebär bland annat att allmänna handlingar är offentliga. Allmänna handlingar är därför enligt huvudregeln offentliga, men alla allmänna handlingar är inte det. En del handlingar är så känsliga att de inte kan lämnas ut. Dessa skyddas då av sekretess. Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) reglerar förhållandet mellan allmänna handlingars offentlighet och sekretess. OSL innehåller också bestämmelser om hur myndigheter, kommuner och andra organ ska hantera handlingar.

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) består av sju avdelningar

 • Avd. I. Inledande bestämmelser, 1–3 kap.
 • Avd. II. Bestämmelser om myndigheters hantering av allmänna handlingar, 4–6 kap.
 • Avd. III. Allmänna bestämmelser om sekretess, 7–14 kap.
 • Avd. IV. Sekretess till skydd för allmänna intressen, 15–20 kap.
 • Avd. V. Sekretess till skydd för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, 21–40 kap.
 • Avd. VI. Särskilda bestämmelser om sekretess som gäller vissa organ, 41–43 kap.
 • Avd. VII. Bestämmelser om tystnadsplikt som följer av bestämmelser i andra författningar som inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter, 44 kap.

Tjänster för dig som arbetar inom eller med offentlig förvaltning

I vår informationstjänst JP Förvaltningsnet har vi samlat all relevant information om förvaltningsrätt på ett och samma ställe. Tjänsten ger dig tillgång till allt underlag och kvalificerat stöd som du kan tänkas behöva i ditt arbete. I tjänsten hittar du bland annat rättskällor, vägledande dokument, rättspraxis och expertanalyser.

För dig som är i behov av en grundläggande genomgång eller en fördjupning i förvaltningsområdets frågeställningar håller vi utbildningar på både ingångs- och fördjupningsnivå. Se våra kurser inom förvaltningsrätt.

Vill du fördjupa din kunskap om offentlighets- och sekretesslagen (OSL)? Ta då del av ett utdrag från vår lagkommentar skriven av bland annat f.d. generaldirektör för Utlänningsnämnden Håkan Sandesjö och f.d. hovrättsråd Lars Clevesköld. Upptäck insiktsfulla förklaringar, praktisk vägledning och tolkningar av lagens bestämmelser. Se lagkommentar.

Senast uppdaterad 19 april 2023. 

Publicerad 6 jan 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Förvaltningsnet

  Tjänsten för dig som arbetar med förvaltningsrättsliga frågor såväl inom privat som offentlig verksamhet.
 • JP RättsfallsnetKommunallagen

  Tjänsten ger dig tillgång till alla domar på området. För dig som arbetar med kommunalrättsliga frågor är tjänsten ett värdefullt stöd.
 • JP RättsfallsnetSekretess

  JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.

Nyheter

Kammarrätten konstaterar i ett avgörande att det inte finns någon skyldighet för en myndighet att lämna ut allmänna handlingar i annan form än en utskrift.

6 nov 2023

En kommunfullmäktige beslutade att utöka kommunstyrelsen med en ledamot efter att den ursprungliga styrelsen valts. Förvaltningsrätten upphäver beslutet.

7 nov 2023

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att överväga och föreslå förbättrade möjligheter att utbyta information mellan myndigheter. Syftet är att förebygga, utreda och bekämpa olika former av fusk, regelöverträdelser och brottslighet.

2 nov 2023