Kommunallagen – nyheter och ändringar | JP Infonet
JP Infonet.se

Kommunallagen

Den 1 januari 2018 trädde den nya kommunallagen i kraft och ersatte 1991 års lag. Den nya lagen har en ny struktur och ett mer modernt språk. Andra förändringar är att rollfördelningen mellan de anställda och förtroendevalda görs tydligare, styrelsen kan få möjlighet att besluta i frågor som rör andra nämnders verksamhet och den kommunala anslagstavlan blir webbaserad. 

kommunallagen

Sedan 1991 års kommunallag infördes har det skett stora förändringar i samhället, så som en ökad digitalisering och globalisering samt vårt EU-medlemskap. Därför gjorde regeringen bedömningen att de fanns ett behov av en ny kommunallag. Den nya lagen bygger på samma kapitelstruktur som 1991 års kommunallag, men det har förts in särskilda kapitel som handlar om de anställda, medborgarna, kommunal samverkan och överlämnande av kommunala angelägenheter. 

Utöver en ny struktur och ett mer enhetligt språk innebär den nya kommunallagen nedan listade nyheter. 

Styrelsen får en starkare ställning

Den nya lagen innebär en möjlighet för fullmäktige att besluta om att styrelsen ska fatta beslut om förhållanden som rör andra nämnders verksamhet. Exempel på detta kan vara ett generellt anställningsstopp eller bindande beslut på personal-, säkerhets- och miljöområdena. Styrelsen kan dock inte ges rätt att fatta beslut som rör andra nämnders myndighetsutövning.

Förtydligad rollfördelning mellan förtroendevalda och anställda

Varje kommun och landsting ska ha en tjänsteman med den ledande ställningen bland de anställda och som är chef för den förvaltning som finns under styrelsen.

Ändrade regler om anmälningsskyldighet för delegationsbeslut

Tidigare skulle beslut som fattades på delegation alltid återanmälas till nämnderna, vilket innebar en administrativ börda. Nu har nämnderna möjlighet att själva bestämma vilka beslut som ska anmälas och inte. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas genom laglighetsprövning. Sådana beslut ska tillkännages på den kommunala anslagstavlan.

Den kommunala anslagstavlan blir webbaserad

Den kommunala anslagstavlan i fysisk form ersätts med en digital anslagstavla som ska finnas på kommunens, landstingets eller, i förekommande fall, kommunalförbundets webbplats. Kommuner, landsting och kommunalförbund får även en ökad serviceskyldighet genom att de ska ge allmänheten möjlighet att ta del av innehållet på anslagstavlan. 

Stärkt roll för revisionsbiträden och andra revisionsnyheter

Revisorernas budget ska beredas av fullmäktiges presidium och de sakkunniga revisionsbiträdena får rätt att uttala sig i fullmäktige när revisionsberättelsen behandlas.

Reglerna om verkställighet av beslut skärps

Ett beslut som kan överklagas genom laglighetsprövning får verkställas innan det har fått laga kraft, om inte särskilda skäl talar emot det. När bedömningen av ”särskilda skäl” görs ska kommunen eller landstinget ta särskild hänsyn till om verkställigheten av beslutet kommer att kunna rättas.

 

Vill du läsa mer om och fördjupa dig i kommunallagen?

Upptäck våra webbtjänster inom förvaltningsrätt som ger dig stöd och vägledning oavsett om du arbetar inom privat som offentlig verksamhet. Se även våra kurser inom förvaltningsrätt

Senast uppdaterad 30 okt 2019

Mer om Offentlig förvaltning
Utbildningar
 • Kurs - Kommunala aktiebolag
  Offentlig förvaltning

  Kursen innehåller en gedigen genomgång av kommunala aktiebolag i gränslandet mellan allmän förvaltningsrätt och civilrätten. Innehållet riktar sig till tjänstemän och jurister i kommuner och bolag samt advokater m.fl.  (6,25 undervisningstimmar)

  Stockholm 1-dagskurs Kursledare: Patrik Kastberg
 • Kursen riktar sig till chefer och anställda som behöver kännedom om vilka lagar och föreskrifter som gäller och som behöver ta ett strategiskt och systematiskt grepp om hur man arbetar förebyggande och åtgärdande kring problem med hot, våld och trakasserier i sin organisation.

  Stockholm 1-dagskurs Kursledare: Jessica Deinoff, Susanne Strand
 • Kurs - Diarieföring och arkivering
  Offentlig förvaltning

  Diarieföring och arkivering av handlingar är en viktig funktion inom all offentlig verksamhet. Denna kurs som är utvidgad till en heldagskurs ger dig den kunskap du behöver för att korrekt och rättssäkert diarieföra, arkivera och hantera allmänna handlingar.

  Stockholm 1-dagskurs Kursledare: Olle Ebbinghaus

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Webbtjänster inom området