Kommunallagen

Sverige är indelat i kommuner och regioner. Deras funktion i samhället är att förverkliga den lokala demokratin och att ta hand om de angelägenheter som enligt riksdagen kan genomföras bäst på lokal nivå. Kommunernas och regionernas befogenheter, organisation och ansvarsområden regleras i kommunallagen (2017:725).

Kommunallagen_kunskapsbanken.jpg

Kommunal organisation och beslutsfattande

Fullmäktige är kommunens högsta beslutande organ som fattar beslut av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Det är styrelsen som leder och samordnar förvaltningen i kommunen. De kommunala nämnderna bereder fullmäktiges ärenden och verkställer besluten. Delar av kommunens verksamhet kan även drivas i aktiebolagsform.

Det yttersta ansvaret för den kommunala verksamheten ligger på de förtroendevalda. De består av ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar. Till förtroendevalda räknas även de som fullgör förtroendeuppdrag på heltid, till exempel kommunalråd, borgarråd, regionråd och oppositionsråd.

2 kap. kommunallagen sätter upp gränserna för kommunernas allmänna kompetens. Där framgår bland annat att kommuner har befogenhet att ägna sig åt frågor av allmänt intresse som berör kommunens område eller medlemmar. Vissa utvidgningar av den kommunala kompetensen har även sammanställts i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter. Kommunala beslut måste också vara förenliga med lag. För att kontrollera att så verkligen är fallet har kommunmedlemmarna möjlighet att enligt 13 kap. kommunallagen begära att domstol laglighetsprövar beslut som kommunerna fattar.

Kommunallagen innehåller följande kapitel:

 • 1 kap. Grunderna för den kommunala verksamheten
 • 2 kap. Kommunala angelägenheter
 • 3 kap. Kommunernas och regionernas organisation och verksamhetsformer
 • 4 kap. Förtroendevalda
 • 5 kap. Fullmäktige
 • 6 kap. Styrelsen och övriga nämnder
 • 7 kap. Anställda
 • 8 kap. Delaktighet och insyn
 • 9 kap. Kommunal samverkan
 • 10 kap. Överlämnande av kommunala angelägenheter
 • 11 kap. Ekonomisk förvaltning
 • 12 kap. Revision
 • 13 kap. Laglighetsprövning

Vill du läsa mer om och fördjupa dig i kommunallagen?

Upptäck våra webbtjänster inom förvaltningsrätt som ger dig stöd och vägledning oavsett om du arbetar inom privat som offentlig verksamhet. Se även våra kurser inom förvaltningsrätt

Senast uppdaterad 5 april 2022. 

Publicerad 8 jan 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Förvaltningsnet

  Tjänsten för dig som arbetar med förvaltningsrättsliga frågor såväl inom privat som offentlig verksamhet.
 • JP RättsfallsnetKommunallagen

  Tjänsten ger dig tillgång till alla domar på området. För dig som arbetar med kommunalrättsliga frågor är tjänsten ett värdefullt stöd.
 • JP RättsfallsnetSekretess

  JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.

Nyheter

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om att införa en ny lag om kommunernas ansvar i det brottsförebyggande arbetet.

24 apr 2023

Trots att förtroendevalda kommunpolitiker inte är anställda i arbetsrättslig mening omfattas de ändå av sekretessen i personaladministrativ verksamhet. Det konstaterar kammarrätten i en ny dom. 

7 mar 2023

Regeringen vill bland annat utreda möjligheterna att införa en skyldighet för myndigheter, kommuner och regioner att skicka digital post.

6 feb 2023