Kommunallagen

Kommunallagen (2017:725) reglerar befogenheterna, organisationen och ansvarsområdena för kommuner och regioner i Sverige. Sverige är indelat i kommuner och regioner, och deras funktion i samhället är att förverkliga den lokala demokratin och ta hand om de angelägenheter som enligt riksdagen bäst kan genomföras på lokal nivå.

kommunallagen.jpg

Kommunal organisation och beslutsfattande

Fullmäktige är kommunens högsta beslutande organ som fattar beslut av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Det är styrelsen som leder och samordnar förvaltningen i kommunen. De kommunala nämnderna bereder fullmäktiges ärenden och verkställer besluten. Delar av kommunens verksamhet kan även drivas i aktiebolagsform.

Det yttersta ansvaret för den kommunala verksamheten ligger på de förtroendevalda. De består av ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar. Till förtroendevalda räknas även de som fullgör förtroendeuppdrag på heltid, till exempel kommunalråd, borgarråd, regionråd och oppositionsråd.

2 kap. kommunallagen sätter upp gränserna för kommunernas allmänna kompetens. Där framgår bland annat att kommuner har befogenhet att ägna sig åt frågor av allmänt intresse som berör kommunens område eller medlemmar. Vissa utvidgningar av den kommunala kompetensen har även sammanställts i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter. Kommunala beslut måste också vara förenliga med lag. För att kontrollera att så verkligen är fallet har kommunmedlemmarna möjlighet att enligt 13 kap. kommunallagen begära att domstol laglighetsprövar beslut som kommunerna fattar.

Kommunallag (2017:725) innehåller följande kapitel

 • 1 kap. Grunderna för den kommunala verksamheten
 • 2 kap. Kommunala angelägenheter
 • 3 kap. Kommunernas och regionernas organisation och verksamhetsformer
 • 4 kap. Förtroendevalda
 • 5 kap. Fullmäktige
 • 6 kap. Styrelsen och övriga nämnder
 • 7 kap. Anställda
 • 8 kap. Delaktighet och insyn
 • 9 kap. Kommunal samverkan
 • 10 kap. Överlämnande av kommunala angelägenheter
 • 11 kap. Ekonomisk förvaltning
 • 12 kap. Revision
 • 13 kap. Laglighetsprövning

Vill du läsa mer om och fördjupa dig i kommunallagen?

Upptäck vårt utbud av tjänster kopplat till förvaltningsrätt som kan ge dig stöd och vägledning oavsett om du arbetar inom privat eller offentlig verksamhet. Se även våra kurser inom förvaltningsrätt

Vill du dessutom fördjupa din kunskap om kommunallagen? Ta då del av ett utdrag från vår lagkommentar skriven av f.d. hovrättsråd Lars Clevesköld. Upptäck insiktsfulla förklaringar, praktisk vägledning och tolkningar av lagens bestämmelser. Se lagkommentar.

Senast uppdaterad 29 juni 2023. 

Publicerad 8 jan 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Förvaltningsnet

  Tjänsten för dig som arbetar med förvaltningsrättsliga frågor såväl inom privat som offentlig verksamhet.
 • JP RättsfallsnetKommunallagen

  Tjänsten ger dig tillgång till alla domar på området. För dig som arbetar med kommunalrättsliga frågor är tjänsten ett värdefullt stöd.
 • JP RättsfallsnetSekretess

  JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.

Nyheter

Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att analysera och kartlägga myndigheternas informations- och kommunikationsverksamhet.

12 sep 2023

Det finns ingen skyldighet för myndigheter att lämna ut en begärd allmän handling digitalt. Det kommer kammarrätten fram till i en ny dom.

12 sep 2023

Vår expert Emma Rönström sammanfattar och analyserar ett beslut från JO.

8 sep 2023