Kommunallagen

Den 1 januari 2018 trädde den nya kommunallagen i kraft och ersatte 1991 års lag. Den nya lagen har en ny struktur och ett mer modernt språk. Andra förändringar är att rollfördelningen mellan de anställda och förtroendevalda görs tydligare, styrelsen kan få möjlighet att besluta i frågor som rör andra nämnders verksamhet och den kommunala anslagstavlan blir webbaserad. 

Sedan 1991 års kommunallag infördes har det skett stora förändringar i samhället, så som en ökad digitalisering och globalisering samt vårt EU-medlemskap. Därför gjorde regeringen bedömningen att de fanns ett behov av en ny kommunallag. Den nya lagen bygger på samma kapitelstruktur som 1991 års kommunallag, men det har förts in särskilda kapitel som handlar om de anställda, medborgarna, kommunal samverkan och överlämnande av kommunala angelägenheter. 

Utöver en ny struktur och ett mer enhetligt språk innebär den nya kommunallagen nedan listade nyheter. 

Styrelsen får en starkare ställning

Den nya lagen innebär en möjlighet för fullmäktige att besluta om att styrelsen ska fatta beslut om förhållanden som rör andra nämnders verksamhet. Exempel på detta kan vara ett generellt anställningsstopp eller bindande beslut på personal-, säkerhets- och miljöområdena. Styrelsen kan dock inte ges rätt att fatta beslut som rör andra nämnders myndighetsutövning.

Förtydligad rollfördelning mellan förtroendevalda och anställda

Varje kommun och landsting ska ha en tjänsteman med den ledande ställningen bland de anställda och som är chef för den förvaltning som finns under styrelsen.

Ändrade regler om anmälningsskyldighet för delegationsbeslut

Tidigare skulle beslut som fattades på delegation alltid återanmälas till nämnderna, vilket innebar en administrativ börda. Nu har nämnderna möjlighet att själva bestämma vilka beslut som ska anmälas och inte. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas genom laglighetsprövning. Sådana beslut ska tillkännages på den kommunala anslagstavlan.

Den kommunala anslagstavlan blir webbaserad

Den kommunala anslagstavlan i fysisk form ersätts med en digital anslagstavla som ska finnas på kommunens, landstingets eller, i förekommande fall, kommunalförbundets webbplats. Kommuner, landsting och kommunalförbund får även en ökad serviceskyldighet genom att de ska ge allmänheten möjlighet att ta del av innehållet på anslagstavlan. 

Stärkt roll för revisionsbiträden och andra revisionsnyheter

Revisorernas budget ska beredas av fullmäktiges presidium och de sakkunniga revisionsbiträdena får rätt att uttala sig i fullmäktige när revisionsberättelsen behandlas.

Reglerna om verkställighet av beslut skärps

Ett beslut som kan överklagas genom laglighetsprövning får verkställas innan det har fått laga kraft, om inte särskilda skäl talar emot det. När bedömningen av ”särskilda skäl” görs ska kommunen eller landstinget ta särskild hänsyn till om verkställigheten av beslutet kommer att kunna rättas.

 

Vill du läsa mer och fördjupa dig i respektive lagändring?

Läs mer om JP Förvatlningsnet här.

Senast uppdaterad 2 feb 2018

Mer om Offentlig förvaltning
Utbildningar
 • Denna kurs om sekretess inom hälso- och sjukvården behandlar bland annat frågan om inre sekretess, tillgång till patientuppgifter, undantag från sekretess och utlämning av journaler. Kursen leds av en läkare och en jurist vilket förser deltagarna med en unik kombination av teoretiska och praktiska exempel.   

  Stockholm Föreläsare: Linda Larsson, Hans Adler
 • Kursen innehåller en gedigen genomgång av offentlighetsprincipen och dess grundstenar, vad som är en allmän handling och statusen för olika anteckningar och mellanprodukter. Vi behandlar även frågor kring utlämnande av handlingar samt frågorna om sekretess.

  Stockholm Föreläsare: Malen Wallén
 • Kurs - Kommunen och juridiken
  Offentlig förvaltning

  Uppdaterad kurs! Kursen behandlar kommunens allmänna kompetens, nämndernas roller och ansvar samt delegations- och jävsreglerna och är uppdaterad med ny förvaltnings- och kommunallag.

  Stockholm Föreläsare: Christer Hjert