Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

LOU – Lagen om offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling (LOU) är det övergripande regelverket för offentlig upphandling i Sverige och gäller för upphandling som genomförs av en upphandlande myndighet. Med upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt.

LOU_kunskapsbanken.jpg

Vad är lagen om offentlig upphandling (LOU)? 

Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar hur offentliga myndigheter i Sverige ska genomföra upphandlingar. Lagen, som bygger på EU-direktiv, syftar till att säkerställa att upphandlingsprocessen sker på ett rättvist och transparent sätt, vilket gör det möjligt för alla leverantörer att konkurrera om offentliga kontrakt under lika villkor. LOU omfattar hela processen från annonsering till tilldelning av kontrakt och främjar effektiv konkurrens och kostnadseffektiv användning av offentliga medel. Dessutom bidrar lagen till att uppnå samhällsmål som miljöhänsyn, social hänsyn och innovation, vilket stimulerar tillväxt och utveckling i samhället.

När ska LOU användas?

LOU ska användas av upphandlande myndigheter när de anskaffar varor, tjänster och byggentreprenader som inte omfattas av någon annan upphandlingslag eller av något specifikt undantag som gäller i den enskilda upphandlingen. Med upphandlande myndigheter avses till exempel statliga myndigheter, kommuner och regioner.

Två nya kapitel i LOU

Sedan den 1 februari 2022 gäller nya och förenklade regler för offentliga upphandlingar. De nya reglerna gäller för upphandlingar under EU
tröskelvärden och upphandlingar av sociala tjänster och andra särskilda tjänster. Den tidigare regleringen i 19 kap. LOU har ersatts med två nya kapitel:

 • Ett för annonspliktiga upphandlingar (19 kap. LOU)
 • Ett för direktupphandlingar (19 a kap. LOU)

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling innehåller följande kapitel

 • 1 kap. Lagens innehåll, tillämpningsområde och definitioner
 • 2 kap. Blandad upphandling
 • 3 kap. Undantag från lagens tillämpningsområde
 • 4 kap. Allmänna bestämmelser
 • 5 kap. Tröskelvärden
 • 6 kap. Upphandlingsförfaranden
 • 7 kap. Ramavtal, inköpscentraler och annan samordnad upphandling
 • 8 kap. Elektroniska metoder för upphandling
 • 9 kap. Tekniska krav
 • 10 kap. Annonsering av upphandling och inbjudan till anbudssökande
 • 11 kap. Tidsfrister för anbudsansökningar och anbud
 • 12 kap. Kommunikation, information till leverantörer och dokumentation
 • 13 kap. Uteslutning av leverantörer
 • 14 kap. Kvalificering
 • 15 kap. Egen försäkran och utredning om leverantörer
 • 16 kap. Utvärdering av anbud och tilldelning av kontrakt
 • 17 kap. Fullgörande av kontrakt
 • 18 kap. Projekttävlingar
 • 19 kap. Annonspliktiga upphandlingar under tröskelvärdena och annonspliktiga upphandlingar av tjänster enligt bilaga 2
 • 19 a kap. Direktupphandling
 • 20 kap. Avtalsspärr, överprövning och skadestånd
 • 21 kap. Tillsyn och upphandlingsskadeavgift
 • Övergångsbestämmelser

Tjänster för dig som arbetar med upphandlingsfrågor

I vår informationstjänst JP Upphandlingsnet har vi samlat all relevant information om offentlig upphandling på ett och samma ställe. Tjänsten ger dig tillgång till allt underlag och kvalificerat stöd som du kan tänkas behöva i ditt arbete. I tjänsten hittar du bland annat lagar, förarbeten, domar och beslut, expertanalyser och referat, frågor och svar samt lagkommentarer.

För dig som är i behov av en grundläggande genomgång eller en fördjupning i frågor som rör upphandling håller vi utbildningar på både ingångs- och fördjupningsnivå. Upptäck alla våra kurser inom upphandling för att få veta mer.

Vill du läsa mer lagen om offentlig upphandling (LOU)? Ta då del av ett utdrag från vår lagkommentar. Upptäck insiktsfulla förklaringar, praktisk vägledning och tolkningar av lagens bestämmelser.

Senast uppdaterad 12 juni 2024. 

Publicerad 9 jan 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Konkurrensverket menar att tilläggsavtalet ändrade det ursprungliga kontraktets karaktär på ett otillåtet sätt och yrkar att kommunen ska betala upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.  

4 jun 2024

Två bolag som tillhörde samma familjeägda koncern inkom med anbud i en upphandling men uteslöts från att delta. Läs domstolens bedömning till varför här!

4 jun 2024

I en dom från HFD den 28 februari 2024 prövas frågan om Konkurrensverkets tillsynsbeslut i ärenden om offentlig upphandling är överklagbara. Läs vår analys av domen!

23 maj 2024