Går det att ge undantag från skolplikt innan barnet börjat skolan?

skola_Går-det-att-ge-undantag-från-skolplikt-innan-barnet-börjat-skolan.jpg

I februari flyttade en familj utomlands och mamman sa att de kommer att vara kvar där tills vidare, samtidigt som hon vill att barnet alltjämt är folkbokförd i Sverige. Barnet är sex år och kommunen planerar för barnets start i förskoleklassen till hösten. Kan en kommun besluta att ett barn inte omfattas av skolplikt redan innan barnet har börjat förskoleklass? JP Infonets skoljurist Maria Bjurholm reder ut saken

Av 7 kap. 10 § skollagen framgår att skolplikten inträder höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år. Av 7 kap. 4 § framgår att skolplikten ska börja fullgöras i förskoleklassen. Av frågan framgår att barnet – just nu – inte omfattas av skolplikt. Utifrån det bedömer jag att kommunen inte kan fatta beslut om att barnet inte omfattas av skolplikt redan nu enligt grunderna i 7 kap. 2 § andra stycket. Först när skolplikten inträder vid höstterminen blir det aktuellt att göra en utredning om barnets vistelse utomlands ska anses vara varaktig eller inte.

I bedömningen är det inte bara vistelsens längd som ska beaktas, utan här behöver kommunen också få veta detaljer kring resans syfte, planering och varaktighet. Vad menas med ”tills vidare”? Platsen för dygnsvilan är utgångspunkten i bedömningen, eftersom detta normalt betraktas som en persons hem. Ett beslut om att ett barn inte omfattas av skolplikten är ett viktigt och ingripande beslut och detta medför att höga krav måste ställas på kommunens utredning av ärendet (se 23 § förvaltningslagen), till exempel genom att inhämta intyg eller avtal från vårdnadshavarna om boende eller arbete utomlands.

Av Maria Bjurholm, skoljurist på JP Infonet.

Ny praxis och lagändringar kan ha tillkommit sedan frågesvaret skrevs. De senaste uppdateringarna och hur dessa påverkat rättsområdet hittar du alltid i aktuell informationstjänst.

Publicerad 2 jun 2022

Maria Bjurholm

Rådgivare, jurist

JP Infonet vill upplysa om att svaret som ges är övergripande och inte en rekommendation till beslut i något enskilt fall.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

Elever i gymnasieskolan som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning utan krav på att eleven har förkunskaper i språket.

28 nov 2023

Vår skoljurist Jonathan Rabenius svarar på frågan.

23 nov 2023

Regeringen ger Skolverket i uppdrag att ta fram allmänna råd eller rekommendationer om val och användning av lärverktyg i undervisningen.

23 nov 2023