Kurs - Dataskydd och personuppgiftsbehandling i kommunen

Lagstiftningen som rör personuppgiftsbehandling kan många gånger uppfattas som komplicerad och ansvaret skiljer sig för uppgifter som behandlas strukturerat respektive ostrukturerat. För kommuner kompliceras detta ytterligare genom användningen av nya tekniska funktioner och lösningar. Idag är det nämligen inte ovanligt att kommuner erbjuder möjligheten att ansöka om till exempel barnomsorg och bygglov med hjälp av e-tjänster eller samverkar med andra kommuner för att utveckla gemensamma IT-lösningar. Tekniska funktioner som dessa kräver att ansvaret för enskildas personuppgifter delas upp och regleras särskilt.

Till skillnad från privat verksamhet är kommunen även skyldig att i sin informationshantering respektera offentlighetsprincipen, enligt 2 kap. Tryckfrihetsförordningen, samt sekretessbestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Det kan således uppkomma situationer när intressen i den offentliga förvaltningen kommer i konflikt med det integritetsskyddsintresse som ligger till grund för bestämmelserna om personuppgiftsbehandling. Under kursen kommer vi därför behandla förhållandet mellan dessa perspektiv och regelverk.

Kursen Dataskydd och personuppgiftsbehandling i kommunen behandlar kommunens ansvar för personuppgifter med dataskyddsförordningen och tilläggslagstiftningen som grund.

Vi går igenom hur ansvaret ser ut för uppgifter som till exempel förekommer på internet respektive behandling av uppgifter i interna ärendehanteringssystem. Vi diskuterar de regler som styr behandlingen av känsliga uppgifter samt berör vad som gäller vid elektroniskt utlämnande, såväl till enskilda som mellan kommuner. Enskildas rättigheter och sanktionsmöjligheter kommer även att kommenteras och genomgående under kursen behandlas vägledande avgöranden, från såväl domstolar som Datainspektionen.

Kursen riktar sig främst till dig som arbetar som handläggare, dataskyddsombud, IT-chef, jurist, mm. inom kommun. Kursen passar även andra som har intresse för dessa frågor eller kommer i kontakt med dem i sitt arbete.

Det här är en av våra kurser inom offentlig förvaltning.

Kursledare

Sören Öman

Sören Öman arbetar idag som ordförande i arbetsdomstolen och har sedan 1996 arbetat med frågor om personuppgiftsskydd.

Programpunkter för utbildningen

 • Personuppgiftslagen
  • Viktigare nyheter i dataskyddsförordningen
  • Grundläggande begrepp
  • Regler för personuppgiftsbehandling - två parallella system
  • Personuppgiftsansvaret
  • Enskildas rättigheter och sanktioner
 • GDPR och offentlighet och sekretess
 • Sociala medier och publicering på internet
 • Molntjänster

Kontakt

Har du frågor om kursen Dataskydd och personuppgiftsbehandling i kommunen eller undrar något kring vårt övriga kursutbud inom allmän förvaltningsrätt, kontakta oss på utbildning@jpinfonet.se eller 08-120 99 000