Kurs - Miljörättslig vattendag

Miljorattslig_vattendag16x9.jpgNya lagstiftningen om vattenverksamheter och miljökvalitetsnormer för vatten har införts genom prop. 2017/18:243 Vattenmiljö och vattenkraft som trädde ikraft den 1 januari 2019. Den nya lagstiftningen medför omfattande regelförändringar när det gäller prövning av vattenkraft (gammal som ny) samt förändringar av reglerna kring verksamheters påverkan på vattenmiljön.

Denna miljörättsliga vattendag tar vi ett samlat grepp på den vattenrättsliga lagstiftningen och belyser befintliga regler, men fokuserar särskilt på det nya regelsystemet.

Dagen är av intresse för dig som på myndighet, på företag, eller som konsult eller domstol och som arbetar med vattenverksamheter eller miljöfarliga verksamheter som får påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten.

Kursen passar både dig som vill sätta dig in i regelsystemet och dig som vill ha viss repetition men som samtidigt vill få koll på de senaste förändringarna.

Kursen riktar sig till jurister och advokater, tjänstemän på myndigheter, jurister och advokater, miljökonsulter, projektledare och tekniska konsulter inom såväl offentlig som privat sektor.

Föreläsare

Magnus Fröberg

Advokat och delägare, Fröberg & Lundholm Advokatbyrå.

Magnus Fröberg har arbetat med miljörättsliga frågor i 20 år och har erfarenhet från arbete på myndighet, företag och domstol. Håller utbildningar inom miljörätt för JP Utbildning.

Arvid Sundelin

Advokat och delägare, Fröberg & Lundholm Advokatbyrå.

PROGRAMPUNKTER FÖR UTBILDNINGEN

Nyheter, aktuella frågor och rättsfall inom vattenrättens område

  • Begreppet vattenverksamhet och andra begrepp i 11 kap. miljöbalken

  • Prövningsplikten för vattenverksamheter

  • Särskilda prövningsregler för vattenverksamhet

  • Förändringar av prövningen och ersättningsfrågor – vattenkraft

  • Miljökvalitetsnormer för vatten och senaste ändringar

  • Ny och aktuella praxis

Kontakt

Har du frågor om kursen Miljörättens grunder och regleringar  eller undrar något kring vårt övriga kursutbud inom miljörätt, kontakta oss på utbildning@jpinfonet.se eller 08-120 99 000