Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Tjäderspelet i Malsättra – skogsägares rätt till ersättning när avverkning hindras av artskyddsskäl

Vår expert Ingela Sundelin går igenom HD:s dom ”Tjäderspelet i Malsättra” från den 5 april 2023 i mål nr T 538-22, tolkningen av den och gör en kortare analys.

23 nov 2023

Jakt efter 200 björnar uppfyller kravet på begränsad mängd individer

Enligt domstolen var björnstammens storlek och sammansättning, bevarandestatus och genetiska status sådan att det inte fanns hinder för att tillåta jakten. 

31 okt 2023

Nu förbjuds försäljning av mikroplaster i EU

För att minska mängden plast som hamnar i miljön har EU-kommissionen beslutat att försäljning av mikroplaster och kemiska produkter med avsiktligt tillsatta mikroplaster kommer att förbjudas.

30 okt 2023

Sänkta krav för vindkraft i område med renskötsel

Det kommer Mark- och miljööverdomstolen fram till i ett avgörande som meddelades i september i år.

30 okt 2023

Ett första kliv mot ny kärnkraft

Regeringen lägger nu fram propositionen Ny kärnkraft för Sverige – ett första steg i riksdagen.

2 okt 2023

Kortare miljöprocesser – viktigt för klimatomställningen

Regeringen föreslår därför en satsning på detta på 123 miljoner kronor per år mellan 2024 och 2026 i budgetpropositionen 2024.

2 okt 2023

När kommunen ångrar sig om vindkraft

Nytt intressant avgörande från Mark- och miljööverdomstolen, läs mer om det här!

29 sep 2023

Havsbaserade vindkraftsparken Stora Middelgrund nekas tillstånd

Enligt regeringen har sökanden inte visat att den valda platsen uppfyller kravet på lämplig lokalisering enligt 2 kap. 6 § miljöbalken. 

29 aug 2023

MSB utreder sommarens översvämningar

MSB har beslutat att översvämningarna som drabbat flera delar av Sverige i samband med ovädret Hans och efterföljande nederbörd ska utredas.

29 aug 2023

Ellagstiftningen: En konkret guide

I denna konkreta analys redogör miljörättsjuristen John Woivalin för den svenska ellagstiftningens uppbyggnad.

24 aug 2023

Nytt på lagfronten för mark- och miljöområdet halvårsskiftet 2023

En hel del intressanta rättsliga förändringar genomförs på mark- och miljöområdet omkring halvårsskiftet 2023. Här ges ett urval av de mest centrala från varje departement.

24 aug 2023

Nej till kamerabevakning dygnet runt på två återvinningsstationer

Det konstaterar kammarrätten i en ny dom. Läs vårt domsreferat!

16 jun 2023

Nu kan företag ansöka om elstöd

Regeringen har nu fattat beslut om den förordning som ska reglera elstödet för företag och organisationer. Från och med den 30 maj kan företag och organisationer ansöka om elstöd hos Skatteverket.

13 jun 2023

Tjäderspelet, översiktsplanen och den bullrande bergtäkten

I den här analysen diskuterar vår miljörättsjurist John Woivalin kring ett MÖD-mål om tillstånd för bergtäkt med mera.

19 apr 2023

Tingsrätten meddelar att Aurora-målet kommer att prövas i domstol

I slutet av mars beslutade tingsrätten att utfärda stämning i det uppmärksammade grupptalemålet mellan 300 personer och staten. Staten ges tre månader att lämna sitt yrkande.

18 apr 2023

Ny förordning om en andra omgång av elstöd

Regeringen har beslutat om en förordning om en andra omgång av elstöd för att stötta hushåll som drabbas av höga elpriser. Den börjar gälla den 27 mars 2023.

14 mar 2023

Lagändringar kring antibiotikaanvändning i djurhållningen

Regeringen har beslutat om utfärdande av lagändringar för anpassning till nya EU-förordningar inom djurläkemedelsområdet. Ändringarna bidrar till en fortsatt ansvarsfull användning av antibiotika och till arbetet mot antimikrobiell resistens. 

10 mar 2023

Stjärnfallet och den stellariska allemansrätten

I ett medialt uppmärksammat mål om en nerfallande meteorits öde i Uppland uppstod frågan om vem som har äganderätten till meteoriten. I denna analys diskuterar vår miljörättsjurist John Woivalin målet.

8 mar 2023

Ingen skörd för solceller på jordbruksmark

MÖD fastslår i två separata mål att solcellsanläggningar inte är förenliga med hushållningsbestämmelsen i 3 kap. 4 § miljöbalken. Vår jurist John Woivalin analyserar målen.

14 feb 2023

Gå till sida: , 1 (denna sida), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,