Logga in

Glömt ditt lösenord?

Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Företagens klimatansvar och due diligence

Europeiska unionens råd antog i mars ett förslag till direktiv om företags ansvar för deras påverkan på mänskliga rättigheter och miljön. Vi har analyserat förslaget här.

10 apr 2024

Klimatanpassade avtal blir den nya standarden

I den här analysen förklarar Sara Magnéli hur klimatanpassade avtal kan användas som ett centralt verktyg i klimatomställningen.

9 apr 2024

Energipolitikens långsiktiga inriktning

Regeringen har presenterat sin proposition Energipolitikens långsiktiga inriktning. I denna analys går klimatexperten Mattias Goldmann igenom förslagen och den fortsatta processen.

4 apr 2024

Ingen avverkning i skog med knärot

Flera skogsägare ansökte om dispens från artskyddsbestämmelserna för att få avverka skog där den nationellt fridlysta orkidén knärot fanns. MÖD avslår dock skogsägarnas ansökan.

19 mar 2024

“This summit will be key in understanding the critical role lawyers have in the climate crisis”

On April 18th, the Law and Climate Change Summit will take place. We've had the pleasure of interviewing Becky Annison, Head of Engagement at The Chancery Lane Project, who is one of the speakers at the conference.

18 mar 2024

Reduktionspliktens sänkning

Från och med den 1 januari är reduktionsplikten för bensin och diesel sänkt till 6 procent – men vad betyder det i praktiken, vad blir konsekvenserna och vad händer framgent? Läs vår analys!

14 mar 2024

EU:s klimatmål ska stöttas av hårdare krav på företag att rapportera om klimatfrågor

I den här analysen redogör vår expert Sara Magnéli för EU:s nya krav på rapportering om klimatfrågor enligt CSRD.

14 mar 2024

Vad hände på klimatmötet i Dubai?

I den här analysen förklarar vår expert Annette Magnusson, medgrundare till Climate Change Counsel, den formella bakgrunden till COP28 och tittar närmare på innehållet i The UAE Consensus.

2 feb 2024

Nekad rätt att överklaga registrering av nyckelbiotoper

I målet prövar Högsta förvaltningsdomstolen om registreringar av nyckelbiotoper är överklagbara beslut. Ta del av domstolens bedömning här.

23 jan 2024

Vad är klimatjuridik?

I denna analys ger JP Infonets expert Anja Ipp, medgrundare, Climate Change Counsel, en översyn av det klimatjuridiska rättsområdet.

15 jan 2024

Tjäderspelet i Malsättra – skogsägares rätt till ersättning när avverkning hindras av artskyddsskäl

Vår expert Ingela Sundelin går igenom HD:s dom ”Tjäderspelet i Malsättra” från den 5 april 2023 i mål nr T 538-22, tolkningen av den och gör en kortare analys.

23 nov 2023

Jakt efter 200 björnar uppfyller kravet på begränsad mängd individer

Enligt domstolen var björnstammens storlek och sammansättning, bevarandestatus och genetiska status sådan att det inte fanns hinder för att tillåta jakten. 

31 okt 2023

Nu förbjuds försäljning av mikroplaster i EU

För att minska mängden plast som hamnar i miljön har EU-kommissionen beslutat att försäljning av mikroplaster och kemiska produkter med avsiktligt tillsatta mikroplaster kommer att förbjudas.

30 okt 2023

Sänkta krav för vindkraft i område med renskötsel

Det kommer Mark- och miljööverdomstolen fram till i ett avgörande som meddelades i september i år.

30 okt 2023

Ett första kliv mot ny kärnkraft

Regeringen lägger nu fram propositionen Ny kärnkraft för Sverige – ett första steg i riksdagen.

2 okt 2023

Kortare miljöprocesser – viktigt för klimatomställningen

Regeringen föreslår därför en satsning på detta på 123 miljoner kronor per år mellan 2024 och 2026 i budgetpropositionen 2024.

2 okt 2023

När kommunen ångrar sig om vindkraft

Nytt intressant avgörande från Mark- och miljööverdomstolen, läs mer om det här!

29 sep 2023

Havsbaserade vindkraftsparken Stora Middelgrund nekas tillstånd

Enligt regeringen har sökanden inte visat att den valda platsen uppfyller kravet på lämplig lokalisering enligt 2 kap. 6 § miljöbalken. 

29 aug 2023

MSB utreder sommarens översvämningar

MSB har beslutat att översvämningarna som drabbat flera delar av Sverige i samband med ovädret Hans och efterföljande nederbörd ska utredas.

29 aug 2023

1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ,