Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Höga krav för solceller på jordbruksmark

Ett energibolag planerade att anlägga en storskalig solcellspark på åkermark. Brukningsvärd jordbruksmark är skyddad med stöd av 3 kap. 4 § miljöbalken (MB), en av hushållningsbestämmelserna, för att den ska vara tillgänglig för livsmedelproduktion. För annan användning krävs att det finns ett väsentligt samhällsintresse för ändamålet och att det är visat att det inte går att tillgodose på ett annat markområde.

Frågan om solcellsparkens tillåtlighet togs upp till prövning av Mark- och miljööverdomstolen (MÖD). Anläggningens livslängd var beräknad till 30 år och marken kunde därefter återställas. Domstolen konstaterar att solcellsanläggningen skulle innebära en ändring av markanvändningen och ta området i anspråk över en längre tid. Därför bedömer MÖD, tvärtemot MMD, att länsstyrelsen gjorde rätt som iakttog hushållningsbestämmelserna vid samrådet enligt 12 kap. 6 § MB.

Den avgörande frågan är om elförsörjning med solceller är av sådant väsentligt intresse för samhället att det konkurrerar med livsmedelsförsörjning gällande för vilket ändamål jordbruksmarken ska användas. Bolaget såg ett behov av förnybar energiproduktion inom elområdet. Det hade varit svårt att hitta andra markområden som var tillräckligt stora med sammanhängande ytor. Domstolen slår fast att elförsörjning är ett väsentligt samhällsintresse, men att elproduktion inte nödvändigtvis behöver ske med solceller.

MÖD anser att bolagets motivering för ansökan och utredning om alternativa lösningar inte är fullgod. Bolaget har inte visat att andra metoder, exempelvis vindkraft som upptar mindre yta, inte kan tillgodose behovet av elproduktion. Möjligheten att sambruka marken är inte heller tillräckligt för att tillgodose livsmedelsproduktionen. Anläggningen skulle begränsa valet av odlingsbara grödor, alternativt att marken används för bete.

Sammantaget bedömer domstolen att bolagets utredning inte är tillräcklig för att visa att intresset för att anlägga en solcellspark väger tyngre än intresset för livsmedelsproduktion på platsen. Bolaget har därmed inte uppfyllt kraven i 3 kap. 4 § MB om god hushållning av jordbruksmark och verksamheten är därför förbjuden.

Referat av Mark- och miljööverdomstolen 2024-04-03, mål nr M 13461-22.

Publicerad 30 maj 2024

Stina Larsson

Redaktör, jurist

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom miljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Mattias Goldmanns analys visar att Sveriges medlemskapet i Nato får betydande konsekvenser för Sveriges agerande inom klimat, infrastruktur och energi.  

23 maj 2024

I denna intervju med Jonas Ebbesson, professor i miljörätt vid Stockholms universitet, berättar han bland annat om bakgrunden till målet, målets betydelse för Aurora-målet och andra konsekvenser av utgången i målet.  

23 maj 2024

Rådet har formellt antagit direktivet om skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser. Genom lagstiftningen kommer utredningar av och åtal för miljöbrott att förbättras.   

22 apr 2024