JP Infonet.se

Miljöbalken – lagstiftning som ska främja hållbar utveckling

Miljöbalken (1998:808), förkortas även MB, syftar till att främja en hållbar utveckling och skydda miljö och människor. Lagstiftningen ska skydda och se till så att värdefulla natur- och kulturmiljöer och den biologiska mångfalden bevaras.

Mark, vatten och fysisk miljö i övrigt ska användas från en ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt. Och återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi ska främjas så att ett kretslopp uppnås.

miljöbalken

Innan miljöbalken trädde ikraft den 1 januari 1999 reglerades motsvarande i 16 skilda lagar. Införandet av balken medförde en vidgad, skärpt och samordnad lagstiftning. Miljöbalken är med sina sju avdelningar det mest centrala regelverket inom miljörättsområdet.

 • Avd I Övergripande bestämmelser (1-6 kapitlet)
 • Avd II Skydd av naturen (7-8 kapitlet)
 • Avd III Särskilda bestämmelser om vissa verksamheter (9-15 kapitlet)
 • Avd IV Prövning av mål och ärenden (16-25 kapitlet)
 • Avd V Tillsyn m.m. (26-28 kapitlet)
 • Avd VI Påföljder (29-30 kapitlet)
 • Avd VII Ersättning och skadestånd (31-32 kapitlet)

Tjänster för dig som arbetar med miljörätt

JP Infonet erbjuder både informationstjänster, rådgivning och utbildningar till dig som arbetar inom miljörättens område.

Informationstjänsten JP Miljönet erbjuder ett kvalificerat stöd för dig som arbetar med miljöfrågor på till exempel länsstyrelsen eller annan myndighet, i kommunen eller på ett privat företag. I tjänsten kan du bland annat bevaka lag- och praxisuppdateringar, ta del av lagkommentarer och analyser av hela rättsområdet. Läs mer om JP Miljönet - din tjänst inom miljörätt här.

För dig som är i behov av en grundläggande genomgång eller en fördjupning i miljörättens frågeställningar håller vi utbildningar på både grund- och fördjupningsnivå. Se hela kursutbudet här.

Senast uppdaterad 13 feb 2019

Mer om Miljö
Utbildningar
 • Kursen innehåller en genomgång av de viktigaste delarna inom den svenska miljörätten med början i de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken. Därefter behandlar vi miljökvalitetsnormer, miljökonsekvensbeskrivningar, vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet m.m.

  Stockholm Få platser kvar 1-dagskurs
  Omdöme om kursen (4,5)
  Föreläsare: Stefan Rubenson
 • Kursen riktar sig till dig som arbetar som upphandlare, inköpare, rådgivare m.fl. Du får uppdaterade och förbättrade kunskaperna om de legala möjligheterna att ställa miljö-, sociala- och arbetsrättsliga krav i offentlig upphandling.

  Stockholm 1-dagskurs Föreläsare: Andrea Sundstrand
 • Kursen innehåller en genomgång av de regler i Plan- och bygglagen som påverkar planprocesser, exploateringsavtal mm med kopplingar till miljöbalken. Reglerna om miljöbedömningar i miljöbalken som trädde i kraft 1/1 2018 är inkluderade i kursen som även tar upp den nya regleringen av MKN.

  Stockholm 1-dagskurs
  Omdöme om kursen (4,5)
  Föreläsare: Pia Pehrson

Prenumerera på vårt fokusbrev Mark och miljö

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området