Miljöbalken – JP Infonet
JP Infonet.se

Miljöbalken – lagstiftning som ska främja hållbar utveckling

Miljöbalken (1998:808), förkortas även MB, syftar till att främja en hållbar utveckling och skydda miljö och människor. Lagstiftningen ska skydda och se till så att värdefulla natur- och kulturmiljöer och den biologiska mångfalden bevaras.

Mark, vatten och fysisk miljö i övrigt ska användas från en ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt. Och återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi ska främjas så att ett kretslopp uppnås.

miljöbalken

Innan miljöbalken trädde ikraft den 1 januari 1999 reglerades motsvarande i 16 skilda lagar. Införandet av balken medförde en vidgad, skärpt och samordnad lagstiftning. Miljöbalken är med sina sju avdelningar det mest centrala regelverket inom miljörättsområdet.

 • Avd I Övergripande bestämmelser (1-6 kapitlet)
 • Avd II Skydd av naturen (7-8 kapitlet)
 • Avd III Särskilda bestämmelser om vissa verksamheter (9-15 kapitlet)
 • Avd IV Prövning av mål och ärenden (16-25 kapitlet)
 • Avd V Tillsyn m.m. (26-28 kapitlet)
 • Avd VI Påföljder (29-30 kapitlet)
 • Avd VII Ersättning och skadestånd (31-32 kapitlet)

Tjänster för dig som arbetar med miljörätt

JP Infonet erbjuder både informationstjänster, rådgivning och utbildningar till dig som arbetar inom miljörättens område.

Informationstjänsten JP Miljönet erbjuder ett kvalificerat stöd för dig som arbetar med miljöfrågor på till exempel länsstyrelsen eller annan myndighet, i kommunen eller på ett privat företag. I tjänsten kan du bland annat bevaka lag- och praxisuppdateringar, ta del av lagkommentarer och analyser av hela rättsområdet. Läs mer om JP Miljönet - din tjänst inom miljörätt här.

För dig som är i behov av en grundläggande genomgång eller en fördjupning i miljörättens frågeställningar håller vi utbildningar på både grund- och fördjupningsnivå. Se hela kursutbudet här.

Senast uppdaterad 13 feb 2019

Mer om Miljö
Utbildningar
 • Dagen ger en bred och i flera delar fördjupad kunskap om nyheter och aktuella frågor inom vattenrättens område.(6,25 undervisningstimmar) 

  Stockholm 1-dagskurs Föreläsare: Magnus Fröberg, Arvid Sundelin
 • Kursen tar ett helhetsgrepp på de tillämpningsfrågor som kan uppkomma i samband med olika typer av exploatering av mark samt vid infrastrukturprojekt. Kursen riktar sig till advokater, miljökonsulter, projektledare och tekniska konsulter m.fl. (6 undervisningstimmar) 

  Stockholm 1-dagskurs Föreläsare: Magnus Fröberg
 • Kursen tar ett juridiskt helhetsgrepp på de komplicerade frågor som uppstår vid och kring förorenade fastigheter. Vi behandlar gällande föreskrifter och formell hantering, verksamhetsutövares och fastighetsägarens ansvar samt ansvarets begränsningar. Vidare behandlas den praxis som kommit de senaste åren. (4,5 undervisningstimmar)

  Stockholm 1-dagskurs Föreläsare: Stefan Rubenson

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Prenumerera på vårt fokusbrev Mark och miljö

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området