JP Infonet.se

Miljöbalken – lagstiftning som ska främja hållbar utveckling

Miljöbalken (1998:808), förkortas även MB, syftar till att främja en hållbar utveckling och skydda miljö och människor. Lagstiftningen ska skydda och se till så att värdefulla natur- och kulturmiljöer och den biologiska mångfalden bevaras.

Mark, vatten och fysisk miljö i övrigt ska användas från en ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt. Och återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi ska främjas så att ett kretslopp uppnås.

miljöbalken

Innan miljöbalken trädde ikraft den 1 januari 1999 reglerades motsvarande i 16 skilda lagar. Införandet av balken medförde en vidgad, skärpt och samordnad lagstiftning. Miljöbalken är med sina sju avdelningar det mest centrala regelverket inom miljörättsområdet.

  • Avd I Övergripande bestämmelser (1-6 kapitlet)
  • Avd II Skydd av naturen (7-8 kapitlet)
  • Avd III Särskilda bestämmelser om vissa verksamheter (9-15 kapitlet)
  • Avd IV Prövning av mål och ärenden (16-25 kapitlet)
  • Avd V Tillsyn m.m. (26-28 kapitlet)
  • Avd VI Påföljder (29-30 kapitlet)
  • Avd VII Ersättning och skadestånd (31-32 kapitlet)

Tjänster för dig som arbetar med miljöfrågor

JP Infonet erbjuder både webbtjänster, utbildningar och rådgivning till dig som arbetar med miljörätt.

Informationstjänsten JP Miljönet erbjuder ett kvalificerat stöd för dig som arbetar med miljöfrågor på till exempel länsstyrelsen eller annan myndighet, i kommunen eller på ett privat företag.

För dig som är i behov av en grundläggande genomgång eller en fördjupning inom rättsområdet håller vi utbildningar på både grund- och fördjupningsnivå. Se våra kurser inom miljörätt här. 

Senast uppdaterad 30 okt 2019

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Webbtjänster inom området