JP Infonet.se

Miljöbalken – lagstiftning som ska främja hållbar utveckling

Miljöbalken (1998:808), förkortas även MB, syftar till att främja en hållbar utveckling och skydda miljö och människor. Lagstiftningen ska skydda och se till så att värdefulla natur- och kulturmiljöer och den biologiska mångfalden bevaras. Mark, vatten och fysisk miljö i övrigt ska användas från en ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt. Och återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi ska främjas så att ett kretslopp uppnås.

Innan miljöbalken trädde ikraft den 1 januari 1999 reglerades motsvarande i 16 skilda lagar. Införandet av balken medförde en vidgad, skärpt och samordnad lagstiftning. Miljöbalken är med sina sju avdelningar det mest centrala regelverket inom miljörättsområdet.

Tjänster för dig som arbetar med miljörätt

JP Infonet erbjuder både informationstjänster och utbildningar till dig som arbetar inom miljörättens område.

Informationstjänsten JP Miljönet erbjuder ett kvalificerat stöd för dig som arbetar med miljöfrågor på till exempel en myndighet, en länsstyrelse, i kommunen eller på ett privat företag. I tjänsten kan du bland annat bevaka lag- och praxisuppdateringar, ta del av lagkommentarer och analyser av hela rättsområdet. Läs mer om JP Miljönet - din tjänst inom miljörätt här.

För dig som är i behov av en grundläggande genomgång eller en fördjupning i miljörättens frågeställningar håller vi utbildningar på både grund- och fördjupningsnivå. Se hela kursutbudet här.

Senast uppdaterad 26 okt 2016

Mer om Miljö
Utbildningar

Prenumerera på vårt fokusbrev Mark och miljö

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området