JP Infonet.se

Miljöbalken – lagstiftning som ska främja hållbar utveckling

Miljöbalken (1998:808), förkortas även MB, syftar till att främja en hållbar utveckling och skydda miljö och människor. Lagstiftningen ska skydda och se till så att värdefulla natur- och kulturmiljöer och den biologiska mångfalden bevaras.

Mark, vatten och fysisk miljö i övrigt ska användas från en ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt. Och återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi ska främjas så att ett kretslopp uppnås.

miljöbalken

Innan miljöbalken trädde ikraft den 1 januari 1999 reglerades motsvarande i 16 skilda lagar. Införandet av balken medförde en vidgad, skärpt och samordnad lagstiftning. Miljöbalken är med sina sju avdelningar det mest centrala regelverket inom miljörättsområdet.

 • Avd I Övergripande bestämmelser (1-6 kapitlet)
 • Avd II Skydd av naturen (7-8 kapitlet)
 • Avd III Särskilda bestämmelser om vissa verksamheter (9-15 kapitlet)
 • Avd IV Prövning av mål och ärenden (16-25 kapitlet)
 • Avd V Tillsyn m.m. (26-28 kapitlet)
 • Avd VI Påföljder (29-30 kapitlet)
 • Avd VII Ersättning och skadestånd (31-32 kapitlet)

Tjänster för dig som arbetar med miljöfrågor

JP Infonet erbjuder både webbtjänster, utbildningar och rådgivning till dig som arbetar med miljörätt.

Informationstjänsten JP Miljönet erbjuder ett kvalificerat stöd för dig som arbetar med miljöfrågor på till exempel länsstyrelsen eller annan myndighet, i kommunen eller på ett privat företag.

För dig som är i behov av en grundläggande genomgång eller en fördjupning inom rättsområdet håller vi utbildningar på både grund- och fördjupningsnivå. Se våra kurser inom miljörätt här. 

Senast uppdaterad 30 okt 2019

Mer om Miljö
Utbildningar
 • Kursen innehåller en genomgång av de viktigaste delarna inom den svenska miljörätten med början i de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken. Därefter behandlar vi miljökvalitetsnormer, miljökonsekvensbeskrivningar, vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet med mera.

  Online 1-dagskurs Kursledare: Stefan Rubenson
 • Kursen behandlar uppförande och drift av vindkraft från tillståndsansökan till tillstånd. Kursen går utförligt igenom etableringsprocessen av vindkraft och analyserar frågorna djupgående ur ett rättsligt perspektiv. Kursen innehåller även en genomgång av den EU-rättsliga praxisen och av den relevanta svenska praxisen på området.

  Online 1-dagskurs Kursledare: Olof Hasselberg, Ingela Sundelin
 • Hanteringen av avfall är utförligt reglerad och lagstiftningen är mycket komplicerad. Kursen tar ett helhetsgrepp på avfallsproblematiken inklusive de senaste årens nyheter och de kommande ändringarna i miljöbalkens 15 kapitel.

  Online 1-dagskurs Kursledare: Oscar Heimeryd

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Prenumerera på vårt fokusbrev Mark och miljö

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området