Kurs – Natura 2000 och artskyddsförordningen

Frågor kring Natura 2000-bestämmelserna och artskyddsförordningen blir aktuella vid skogsbruk, vindkraft, infrastrukturprojekt och många andra exploateringar. Men bestämmelserna har visat sig vara mycket svårtolkade – för både tillämpande myndigheter, domstolar och verksamhetsutövare.

Syftet med Natura 2000-bestämmelserna är att ge vissa arter och habitat inom utpekade områden ett särskilt skydd mot påverkan. Artskyddsförordningen å andra sidan ger ett generellt skydd för fåglar, vissa fridlysta djur och växter i specifika situationer. Hindrar bestämmelserna all samhällsutveckling, även den hållbara?

I den här kursen reder vi ut dessa begrepp från grunden. Kursen tar ett helhetsgrepp på de tillämpningsfrågor som kan uppkomma i samband med olika typer av exploatering av mark samt vid infrastrukturprojekt. Och hur du kan tillämpa reglerna i enlighet med en hållbar utveckling.

Under en heldag får du en fördjupning i reglerna. Även EU-rättslig praxis och relevanta svensk praxis på området behandlas.

Kursen riktar sig till tjänstemän på myndigheter, jurister och advokater, miljökonsulter, projektledare och tekniska konsulter inom såväl offentlig som privat sektor.

Kursledare

Magnus Fröberg

Advokat och delägare, Fröberg & Lundholm Advokatbyrå.

Magnus Fröberg har arbetat med miljörättsliga frågor i 20 år och har erfarenhet från arbete på myndighet, företag och domstol. Han håller utbildning inom miljörätt för JP Utbildning.

Programpunkter för utbildningen

 • När blir Natura 2000-bestämmelserna tillämpliga i olika typer av projekt?
 • Vad är kriterierna för att det ska utlösas en tillståndsplikt enligt Natura 2000-bestämmelserna? Hur ska ett projekt bedömas?
 • När och var prövas frågan om tillståndsplikt enligt Natura 2000?
 • Hur kan samhället utvecklas på ett hållbart sätt där artskyddet samtidigt beaktas.
 • Vad är kriterierna för att något ska vara förbjudet via en tillståndsprövning enligt Natura 2000-bestämmelserna? Hur ska projekt bedömas?
 • När blir fridlysningsbestämmelserna i Artskyddsförordningen egentligen tillämpliga? Varför har bestämmelserna kommit att övertolkas?
 • Vad innebär Klinthagenmålet?
 • När kan det meddelas dispensens enligt Artskyddsförordningen?
 • När och var prövas frågan om dispens?
 • Vad innebär Bombmurklemålet?
 • Vad ska en MKB innehålla för att uppfylla Natura 2000-bestämmelserna och Artskyddsförordningen? Vad händer om en MKB inte uppfyller dessa krav?
 • Hur och när tillämpas reglerna vid en tillståndsprövning enligt miljöbalken och vid prövning enligt sektorslagstiftning?
 • Finns det någon skillnad mellan förbud mot jakt och fridlysning av arter?
 • Kan det svenska införlivandet, tolkningen och tillämpningen av EU-rätten ifrågasättas? I så fall på vilket sätt?

Våra kurser uppfyller advokatsamfundets krav på professionell vidareutbildning. Efter genomgången kurs erhåller samtliga deltagare ett intyg där antalet utbildningstimmar specificeras.

Så tycker tidigare deltagare

"Bra redogörelse för ett synnerligen komplext område. Väldigt spännande, och engagerad kursledare."

Richard Söderlund, Miljöingenjör - Arctan AB