Kurs - Natura 2000 och artskyddsförordningen

Frågan om hur Natura 2000-bestämmelserna och artskyddsförordningen ska tillämpas är ständigt på tapeten?

Vid skogsbruk, vindkraft, infrastrukturprojekt eller andra exploateringar (byggprojekt, gruvor m.m.) blir frågorna aktuella. Frågor som har visat sig vara mycket svårtolkade för både tillämpande myndigheter, domstolar och verksamhetsutövare. I denna kurs reder vi ut begreppen från grunden och ger vägledning för en tillämpning i enlighet med en hållbar utveckling och inte bara där reglerna sätter stopp för allt.  
Syftet med Natura 2000-bestämmelserna är att ge vissa arter och vissa habitat inom utpekade områden ett särskilt skydd mot påverkan. Artskyddsförordningen ger ett generellt skydd för fåglar, och vissa fridlysta djur och växter i vissa situationer. Hindrar bestämmelserna all samhällsutveckling, även den hållbara?

Kursen tar ett helhetsgrepp på de tillämpningsfrågor som kan uppkomma i samband med olika typer av exploatering av mark samt vid infrastrukturprojekt. Under en heldag ges en fördjupning i tillämpningen av Natura 2000-bestämmelserna och i artskyddsförordningens centrala fridlysningsbestämmelser. Såväl EU-rättslig praxis som relevanta svensk praxis på området behandlas. Vi går igenom hur reglerna kan tillämpas i praktiken på ett sätt som ger ett rimligt och hållbart resultat.

Kursen riktar sig till tjänstemän på myndigheter, jurister och advokater, miljökonsulter, projektledare och tekniska konsulter inom såväl offentlig som privat sektor.

Föreläsare

Magnus Fröberg

Advokat och delägare, Fröberg & Lundholm Advokatbyrå.

Magnus Fröberg har arbetat med miljörättsliga frågor i 20 år och har erfarenhet från arbete på myndighet, företag och domstol. Håller utbildningar inom miljörätt för JP Utbildning.

Programpunkter för utbildningen

 • När blir Natura 2000-bestämmelserna tillämpliga i olika typer av projekt?
 • Vad är kriterierna för att det ska utlösas en tillståndsplikt enligt Natura 2000-bestämmelserna? Hur ska ett projekt bedömas?
 • När och var prövas frågan om tillståndsplikt enligt Natura 2000?
 • Hur kan samhället utvecklas på ett hållbart sätt där artskyddet samtidigt beaktas.
 • Vad är kriterierna för att något ska vara förbjudet via en tillståndsprövning enligt Natura 2000-bestämmelserna? Hur ska projekt bedömas?
 • När blir fridlysningsbestämmelserna i Artskyddsförordningen egentligen tillämpliga? Varför har bestämmelserna kommit att övertolkas?
 • Vad innebär Klinthagenmålet?
 • När kan det meddelas dispensens enligt Artskyddsförordningen?
 • När och var prövas frågan om dispens?
 • Vad innebär Bombmurklemålet?
 • Vad ska en MKB innehålla för att uppfylla Natura 2000-bestämmelserna och Artskyddsförordningen? Vad händer om en MKB inte uppfyller dessa krav?
 • Hur och när tillämpas reglerna vid en tillståndsprövning enligt miljöbalken och vid prövning enligt sektorslagstiftning?
 • Finns det någon skillnad mellan förbud mot jakt och fridlysning av arter?
 • Kan det svenska införlivandet, tolkningen och tillämpningen av EU-rätten ifrågasättas? I så fall på vilket sätt?

Våra kurser uppfyller advokatsamfundets krav på professionell vidareutbildning. Efter genomgången kurs erhåller samtliga deltagare ett intyg där antalet utbildningstimmar specificeras. 

Kontakt

Har du frågor om kursen Natura 2000 och artskyddsförordningen eller undrar något kring vårt övriga kursutbud inom miljörätt, kontakta oss på utbildning@jpinfonet.se eller 08-120 99 000