hammer lagkommentar till miljöbalken

Lagkommentaren är skriven av bland andra Per-Anders Broqvist och Charlotta Zetterberg. Kommentaren beskriver det aktuella rättsläget och behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Kommentar till miljöbalken

Den svenska miljörättsliga lagstiftningen regleras i olika rättsakter varav miljöbalken är den mest centrala. Balken är uppdelad på sju avdelningar.

Första avdelningen (1–6 kap.)

Den första avdelningen innehåller regler om dess tillämpningsområde och övergripande bestämmelser som gäller för alla de områden där miljöbalken är tillämplig. I denna del finns bland annat de allmänna hänsynsreglerna samt regler för miljökvalitetsnormer och miljökonsekvensbeskrivningar.

Vår kommentar till 1–5 kap. är författad av Katrin Strömberg som arbetar som jurist på Klimat- och näringslivsdepartementet.

Innan domstolar och myndigheter tar beslut om tillstånd till industrier, gruvor, kraftverk med flera anläggningar behöver miljöeffekter identifieras och utredas. Detsamma gäller inför mer övergripande beslut om hur mark, vatten och naturresurser ska användas i framtiden. I lagkommentaren till 6 kap. behandlas strategiska miljöbedömningar som aktualiseras när planer och program utarbetas respektive specifika miljöbedömningar som gäller vid tillståndsprövningar och vissa andra beslut om enskilda verksamheter eller åtgärder.

Kommentaren till 6 kap. är skriven av Charlotta Zetterberg, professor i miljörätt vid Juridiska fakulteten, Uppsala universitet.

Andra avdelningen (7 och 8 kap.)

I den andra avdelningen finns bestämmelser om naturvård. 

Författaren till kommentaren till 7 och 8 kapitlen är Katrin Strömberg, jurist vid Klimat- och näringslivsdepartementet.

Tredje avdelningen (9–15 kap.)

Den tredje avdelningen innehåller särskilda bestämmelser om vissa verksamheter.

Kommentaren till 9 kap. om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är i huvudsak författad av Madeleine Edqvist, advokat på Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

Katrin Strömberg, jurist vid Klimat- och näringslivsdepartementet, har skrivit kommentaren till 9 kap. 6 i–k §§.

I det 10:e kapitel finns bestämmelser som rör verksamhetsutövares och fastighetsägares ansvar för utredning och efterbehandling när verksamheter har gett upphov till en förorening. För att till fullo förstå ansvarets omfattning och fördelning krävs god kännedom om rättspraxis. Av den anledningen fokuserar vår lagkommentar på just rättspraxis som belyser den praktiska tillämpningen och tolkningen av bestämmelserna i kapitlet. Författaren till kommentaren till 10 kap. är Oskar Frankki som är advokat på Delphi Advokatbyrå och har arbetat föroreningsfrågor i över 15 års tid. Madeleine Edqvist står också med som författare.

Kommentaren till 11–15 kap. är skriven av Katrin Strömberg, jurist vid Klimat- och näringslivsdepartementet.

Fjärde avdelningen (16–19, 21–25 kap.)

Den fjärde avdelningen innehåller regler om prövningen av mål och ärenden. God kännedom om den processrättsliga regleringen för prövningen av mål och ärenden är nödvändig för jurister och andra som i sin yrkesutövning hanterar mark- och miljörättsliga frågor.

Per-Anders Broqvist, tidigare chef för Mark- och miljööverdomstolen, och numera verksam i mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har skrivit kommentaren till 16, 17, 18, 23 och 25 kap. Hans fokus ligger på motiven för lagstiftningen och den rättspraxis som belyser den praktiska tillämpningen och tolkningen av bestämmelserna.

Kommentaren till 19, 21, 22 och 24 kap. har författats av Katrin Strömberg, jurist vid Klimat- och näringslivsdepartementet.

Femte avdelningen (26–28 kap.)

Den femte avdelningen handlar om tillsyn enligt miljöbalken.

Författaren till 26–28 kap. är Annika K. Nilsson, universitetslektor vid Uppsala universitet.

Sjätte avdelningen (29–30 kap.)

I den sjätte avdelningen, som omfattar 29 och 30 kap., finns regler om straff och sanktionsavgifter. Kapitlen kommenteras av Stefan Karlmark, före detta miljö- och arbetsmiljöåklagare vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, och Åsa Marklund Andersson, chefsrådman vid mark- och miljödomstolen i Nacka.

Sjunde avdelningen (31 och 32 kap.)

Det 31 kapitlet reglerar frågor om ersättning vid vissa ingripanden av det allmänna samt vid tillståndsprövning av vattenverksamhet medan 32 kap. reglerar skadestånd för miljöskador.

Kommentarerna hanterar respektive kapitels bestämmelser paragrafvis med fokus på motiven till lagstiftningen och den rättspraxis som belyser den praktiska tillämpningen och tolkningen av bestämmelserna. Den primära målgruppen för kommentaren är yrkesverksamma jurister, handläggare på myndigheter och även juridikstuderande som vill få en fördjupad förståelse av reglernas praktiska tillämpning.

Advokaterna Erika Nobel och Elisabet Werner, Delphi Advokatbyrå, är författare till kommentaren. De har stor erfarenhet av den miljörättsliga lagstiftningen från såväl privat som offentlig verksamhet och har spetskompetens inom det område som de kommenterar.

Författare

Annika K. Nilsson

Universitetslektor, Uppsala universitet

Charlotta Zetterberg

Professor vid Uppsala universitet

Elisabeth Werner

Advokat/Partner Delphi Advokatbyrå

Erica Nobel

Partner/Advokat på Delphi Advokatbyrå

Katrin Strömberg

Jurist, Klimat- och näringslivsdepartementet

Oskar Frankki

Advokat/Partner på Delphi Advokatbyrå

Per-Anders Broqvist

F.d. hovrättslagman i Mark- och...

Se alla författare för tjänsten
Annika K. Nilsson

Universitetslektor, Uppsala universitet

Charlotta Zetterberg

Professor vid Uppsala universitet

Elisabeth Werner

Advokat/Partner Delphi Advokatbyrå

Erica Nobel

Partner/Advokat på Delphi Advokatbyrå

Katrin Strömberg

Jurist, Klimat- och näringslivsdepartementet

Oskar Frankki

Advokat/Partner på Delphi Advokatbyrå

Per-Anders Broqvist

F.d. hovrättslagman i Mark- och...

Stefan Karlmark

Miljö- och arbetsmiljöåklagare Riksenheten för...

Åsa Marklund Andersson

Chefsrådman, mark- och miljödomstolen i Nacka

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom miljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Miljönet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.
  • JP Djurnet

    Tjänsten för dig som arbetar med djurfrågor på t.ex. en länsstyrelse eller i privat verksamhet.
  • JP RättsfallsnetMark och miljö

    Vår tjänst JP Rättsfallsnet—Mark och miljö innehåller alla domar från mark- och miljödomstolarna, från samtliga instanser.

Nyheter

Enligt regeringen har sökanden inte visat att den valda platsen uppfyller kravet på lämplig lokalisering enligt 2 kap. 6 § miljöbalken. 

29 aug 2023

En hel del intressanta rättsliga förändringar genomförs på mark- och miljöområdet omkring halvårsskiftet 2023. Här ges ett urval av de mest centrala från varje departement.

24 aug 2023

I denna konkreta analys redogör miljörättsjuristen John Woivalin för den svenska ellagstiftningens uppbyggnad.

24 aug 2023