Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Nytt lagförslag –sondmatning och andning ska ge assistans

Regeringen tycker att sondmatning och andning ska ses som grundläggande behov och ge rätt till personlig assistans.

21 feb 2019

Tydligare regler för omhändertagande av barn som inte har hemvist i Sverige

Regeringen föreslår att socialnämnden ska få omhänderta barn även om svenska domstolar inte är behöriga att besluta om LVU.

19 feb 2019

Pappa som dömts för misshandel av sina barn får ensam vårdnad

Trots att en pappa tidigare har dömts för misshandel av sina två söner ger hovrätten honom ensam vårdnad av barnen. 

18 feb 2019

Allt fler barnfamiljer vräks

De senaste åren har antalet barnfamiljer som vräks från sina bostäder minskat, men under 2018 ökade istället siffrorna.

14 feb 2019

Regeringen föreslår rättssäkerhetsgarantier för barn

Regeringen har i en lagrådsremiss lämnat förslag som syftar till att genomföra EU:s direktiv om rättssäkerhetsgarantier för barn som är misstänkta eller tilltalade i straffrättsliga förfaranden. 

13 feb 2019

Ojämlikheter i psykisk hälsa

I en ny rapport från Folkhälsomyndigheten kartläggs de ojämlikheter i psykisk hälsa som finns mellan olika grupper i Sverige.

6 feb 2019

Kvinna fick inte vistas i mannens äldreboende

Nu får omsorgs- och socialnämnden kritik från Justitieombudsmannen (JO) för beslutet om vistelseförbud.

5 feb 2019

Vård för fyra syskon som isolerats och fått hemundervisning

Barnen hade utsatts för omfattande omsorgsbrister av sina föräldrar, läs mer här.

5 feb 2019

Uppdrag att genomföra ett utvecklingsarbete för tidiga och samordnade insatser för barn och unga

I mars 2017 gav regeringen Statens skolverk och Socialstyrelsen i uppdrag att tillsammans genomföra ett treårigt utvecklingsarbete som ska syfta till att förbättra samverkan mellan elevhälsan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten. 

28 jan 2019

IVO och Försäkringskassan stärker samarbetet

IVO och Försäkringskassan har ingått en gemensam överenskommelse som ska stärka deras samarbete.

18 jan 2019

”Det känns meningsfullt att vara en del av den goda byråkratin”

Natalie Glotz Stade är den samhällsintresserade skådespelerskan från Tyskland som kom till Sverige och blev jurist. Läs intervjun här!

17 jan 2019

Över 5 000 har fått uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen

Förra året ansökte 11 745 ungdomar om uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen. Hittills har strax över 5 200 personer fått sin ansökan godkänd.

15 jan 2019

LSS-utredningen överlämnad till regeringen

Den 10 januari 2019, överlämnades betänkandet Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen till regeringen.

10 jan 2019

Inget ekonomiskt bistånd till dator i hemmet när internet och smartphone finns

Har man rätt till ekonomiskt bistånd till dator i hemmet när man redan får bistånd till internet? Läs mer om karmmarrättens dom.

9 jan 2019

Viktiga lagändringar på socialrättsområdet

Vid årsskiftet 2018/2019 trädde en del nya lagar i kraft på det socialrättsliga området. Här får du en sammanfattning av några av de viktigare lagändringarna.

8 jan 2019

De nya reglerna för SoL- och LSS-verksamheter

Nu måste fler verksamhetstyper ha tillstånd från IVO för att bedriva verksamhet. Läs mer om de nya reglerna här.

7 jan 2019

Hot och våld är vardag för socialsekreterare – Arbetsmiljöverket kräver förbättringar

Arbetsmiljöverket har inspekterat arbetsmiljön för socialsekreterare i hälften av landets kommuner.

19 dec 2018

Vellinge kommun får införa lokalt tiggeriförbud

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom meddelat att Vellinge kommun får förbjuda tiggeri.

19 dec 2018

Lex Sarah-rapporter är allmänna handlingar

Anställda inom socialtjänsten är skyldiga att rapportera om missförhållanden i verksamheten. Justitieombudsmannen har slagit fast att de anställda har en självständig ställning mot myndigheten som tar emot anmälningarna och att de således är allmänna handlingar. 

19 dec 2018

Höga ambitioner i kommunernas måltider – men även brister

De flesta kommuner har höga ambitioner kring måltiderna i förskola, skola och äldreomsorg. Men det finns områden som behöver förbättras, särskilt inom hemtjänsten.

14 dec 2018

Gå till sida: 7, 8, 9, 10, 11 (denna sida), 12, 13, 14, 15,