Vilka är barnkonventions fyra grundprinciper?

Sedan den 1 januari 2020 är barnkonventionen svensk lag. Konventionen består av en inledning och tre delar med sammanlagt 54 artiklar. Det är den första delen med artikel 1–42 som är svensk lag och den delen behandlar barns rättigheter. Konventionen ska betraktas som hel och odelbar, men det finns trots det fyra artiklar som är grundläggande.

De fyra grundläggande artiklarna, också kallade barnkonventionens fyra grundprinciper, är artikel 2, 3, 6 och 12.

 

Artikel 2

Den här artikeln säger att inget barn får diskrimineras, att alla barn är lika mycket värda och att alla barn har rätt till alla rättigheterna. Viktigt att uppmärksamma är att detta inte betyder att alla barn ska behandlas exakt lika. Det kan krävas särskilda åtgärder för att se till att enskilda barn eller grupper av barn får sina rättigheter tillgodosedda.

Artikel 3

Den tredje artikeln konstaterar att när vuxna fattar beslut eller genomför åtgärder som påverkar barn ska de i första hand beakta vad som är barnets bästa. Här behöver du veta att i första hand inte innebär att beslutet alltid måste bli det som är bäst för barnet. Men väljer man något annat ska det framgår vilka prioriteringar som gjorts och vilka åtgärder som kan sättas in för att kompensera att barnets bästa inte valdes.

Artikel 6

Artikel 6 innebär att alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. Det här är en omfattande artikel och den handlar om barnens rätt att utvecklas fysiskt, psykologiskt, mentalt, moraliskt, andligt och socialt. Artikeln är också kopplad till fler artiklar som handlar om barnens rätt att få sina grundläggande behov tillfredsställda som artikel 19, 23, 24, 26, 27, 28 och 31. 

Artikel 12

Den sista av barnkonventionens fyra grundprinciper slår fast att alla barn har rätt att uttrycka sin åsikt och att vuxna ska lyssna och beakta barns åsikter. Den här artikeln är inte bara en rättighet i sig utan den ska beaktas i genomförandet av alla rättigheter. Artikel 12 återspeglar också konventionens barnsyn där barn är egna rättighetsbärare som ska få vara delaktiga och få insyn i sina egna liv.

Artikel 4, 42 och 44.6 är de artiklar som refereras till som implementeringsartiklar. Dessa artiklar ska man utgå från när man ska genomföra barnkonventionen. Behöver du och din organisation stöd i ert arbete med barnkonventionen? Vi har webbkurser, kurser och konferenser på temat. Läs mer om vårt erbjudande här.

Publicerad 22 jan 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Socialnet

    Tjänsten för dig som arbetar med socialtjänstfrågor inom offentlig eller privat verksamhet.
  • JP Serveringstillståndsnet

    Tjänsten för dig som arbetar som alkoholhandläggare eller ansvarar för alkoholrelaterade frågor.
  • JP RättsfallsnetBistånd SoL

    JP Rättsfallsnet–Bistånd SoL ger dig till tillgång till alla domar på området.

Nyheter

Brottsoffermyndighetens roll som informations- och kunskapscentrum på brottsofferområdet förstärks i och med ökade anslag och nya regeringsuppdrag.

24 jan 2023

Ny rapport från IVO visar att flickor på SiS särskilda ungdomshem utsätts för hot, kränkningar, våld och otillåtna tvångsåtgärder på sina boenden.

24 jan 2023

Syftet är att förbättra och förenkla kommunikationen mellan vårdgivare och omsorgsgivare och därmed förbättra vården till och insatserna för den enskilde.

19 jan 2023