Får en undersköterska ge sina brukare fotvård på fritiden?

Vi vill inledningsvis upplysa om att svaret som ges är övergripande och inte en rekommendation till beslut i något enskilt fall.

arbetsliv_Far_en_underskoterska_ge_sina_brukare_fotvard_pa_fritiden_16x9.jpg

Fråga:


En undersköterska som är anställd på ett vårdboende har även ett eget företag där hen utför fotvård. Undersköterskan utför fotvård till några av brukarna på boendet där hen arbetar och tar betalt för detta som vanliga kunder (utanför ordinarie arbetstid). Finns det några hinder för detta?

Svar:


Det är arbetsgivaren som bedömer arbetstagarnas bisysslor. Arbetstagare i offentlig sektor, inklusive kommunalt anställda, får inte ha förtroendeskadliga bisysslor. Enligt lagen om offentlig anställning (LOA) får inte arbetstagarens verksamhet rubba förtroendet för dennes opartiskhet i arbetet eller skada myndighetens anseende. I så fall ska bisysslan förbjudas av arbetsgivaren. Arbetstagaren är i princip fri att skaffa sig extrainkomster så länge arbetet inte missköts, men förtroendeskadliga bisysslor innebär alltså en inskränkning av denna princip.

För att en bisyssla ska vara otillåten behöver det inte ha konstaterats att den anställde verkligen har varit partisk i något ärende eller att allmänhetens förtroende för myndigheten eller dess anställda faktiskt har minskat. Det räcker att det finns risk för att allmänheten ifrågasätter opartiskheten på grund av bisysslans blotta existens.

Ett första steg är att ta reda på om det finns interna riktlinjer och policys eller kollektivavtalsbestämmelser kring detta. Om det inte gör det, ska en samlad bedömning göras av omständigheter som kan påverka allmänhetens förtroende för undersköterskan och opartiskheten. Det som i det här fallet talar för att det finns en risk för att det skadar allmänhetens förtroende är att arbetstagaren erbjuder tjänster för fotvård utanför arbetstid till samma brukare som hen vårdar i egenskap av anställd undersköterska. Det skulle dock kunna förhålla sig annorlunda om den anställda tillhandahöll fotvårdstjänsterna på uppdrag av kommunen. Dessutom ska beaktas om bisysslan innehåller arbetsuppgifter av liknande slag, vilket i det här fallet skulle kunna anses vara vård- och omsorgsrelaterade arbetsuppgifter i båda fallen.  

Exempel på förtroendeskadliga bisysslor är en brandman som säljer brandskyddsutrustning, en polis som engagerar sig ideellt för våldsutsatta eller en skattehandläggare som ger skatterådgivning.

Frågan är besvarad av jurist Fanny Vesterberg.

Senast uppdaterad 20 feb 2020

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Webbtjänster inom området