Får en undersköterska ge sina brukare fotvård på fritiden?

Vi vill inledningsvis upplysa om att svaret som ges är övergripande och inte en rekommendation till beslut i något enskilt fall.

arbetsliv_Far_en_underskoterska_ge_sina_brukare_fotvard_pa_fritiden_16x9.jpg

Fråga:


En undersköterska som är anställd på ett vårdboende har även ett eget företag där hen utför fotvård. Undersköterskan utför fotvård till några av brukarna på boendet där hen arbetar och tar betalt för detta som vanliga kunder (utanför ordinarie arbetstid). Finns det några hinder för detta?

Svar:


Det är arbetsgivaren som bedömer arbetstagarnas bisysslor. Arbetstagare i offentlig sektor, inklusive kommunalt anställda, får inte ha förtroendeskadliga bisysslor. Enligt lagen om offentlig anställning (LOA) får inte arbetstagarens verksamhet rubba förtroendet för dennes opartiskhet i arbetet eller skada myndighetens anseende. I så fall ska bisysslan förbjudas av arbetsgivaren. Arbetstagaren är i princip fri att skaffa sig extrainkomster så länge arbetet inte missköts, men förtroendeskadliga bisysslor innebär alltså en inskränkning av denna princip.

För att en bisyssla ska vara otillåten behöver det inte ha konstaterats att den anställde verkligen har varit partisk i något ärende eller att allmänhetens förtroende för myndigheten eller dess anställda faktiskt har minskat. Det räcker att det finns risk för att allmänheten ifrågasätter opartiskheten på grund av bisysslans blotta existens.

Ett första steg är att ta reda på om det finns interna riktlinjer och policys eller kollektivavtalsbestämmelser kring detta. Om det inte gör det, ska en samlad bedömning göras av omständigheter som kan påverka allmänhetens förtroende för undersköterskan och opartiskheten. Det som i det här fallet talar för att det finns en risk för att det skadar allmänhetens förtroende är att arbetstagaren erbjuder tjänster för fotvård utanför arbetstid till samma brukare som hen vårdar i egenskap av anställd undersköterska. Det skulle dock kunna förhålla sig annorlunda om den anställda tillhandahöll fotvårdstjänsterna på uppdrag av kommunen. Dessutom ska beaktas om bisysslan innehåller arbetsuppgifter av liknande slag, vilket i det här fallet skulle kunna anses vara vård- och omsorgsrelaterade arbetsuppgifter i båda fallen.  

Exempel på förtroendeskadliga bisysslor är en brandman som säljer brandskyddsutrustning, en polis som engagerar sig ideellt för våldsutsatta eller en skattehandläggare som ger skatterådgivning.

Frågan är besvarad av jurist Fanny Vesterberg.

Publicerad 20 feb 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Arbetsmiljönet

    Informationstjänsten för dig som är arbetsmiljöansvarig, skyddsombud eller har en samordnande roll.
  • JP Arbetsrättsnet

    Informationstjänsten för dig som har personalansvar eller jobbar på en personal- och HR-avdelning.
  • JP LaglistaArbetsmiljö

    Bevaka lagar som berör arbetsmiljöfrågor med en enkel och användarvänlig laglista. Och få personligt stöd av våra jurister.

Nyheter

I denna analys redogör vår expert Martha Gurmu för vilket ansvar arbetsgivaren har i samband med en förhöjd terrorhotnivå.

9 nov 2023

Regeringen har beslutat att höja försörjningskravet för arbetskraftsinvandrare. Ändringen börjar gälla den 1 november 2023. 

23 okt 2023

Från 1 oktober 2023 gäller som huvudregel att alla medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila.

14 sep 2023