Fler barn och unga vuxna får vård för psykisk ohälsa

Antalet barn och unga vuxna som behandlas för depression och ångestsyndrom ökar. Det är betydligt fler flickor än pojkar som får behandling och dessutom förekommer stora regionala skillnader vad gäller behandlingen. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen.

Rapporten från Socialstyrelsen är den första i sitt slag där situationen i landets regioner avseende psykiatrisk vård och behandling till barn och unga jämförs. Ett 30-tal indikatorer och mått om vård, behandling och läkemedelsanvändning har jämförts och resultatet visar att det finns stora skillnader mellan olika regioner när det gäller vård och behandling för olika psykiatriska diagnoser och tillstånd. Det finns även skillnader mellan könen och mellan barn och unga vuxna i olika åldersgrupper. 

Störst ökning bland unga kvinnor

I rapporten har man framför allt tittat på barn i åldern 13–17 år samt unga vuxna i åldern 18–24 år och hur utvecklingen sett ut under åren 2013–2017. Andelen som fått vård inom den specialiserade öppenvården för någon form av psykiatrisk diagnos eller läkemedelsbehandling under perioden har ökat i båda grupperna. Störst är ökningen i gruppen unga vuxna 18–24 år, och då i synnerhet bland unga kvinnor.

Långvarig läkarkontakt efter självskadehandling

Behandling för diagnoserna depression eller ångestsyndrom inom öppenvården har ökat under perioden och ökningen är också där tydligast bland unga kvinnor.

Det är också vanligare att flickor och unga kvinnor får vård inom slutenvården efter att ha skadat sig själva jämfört med pojkar och unga män. Däremot har ingen ökning skett över tid. Mer än 80 procent av patienterna har ännu ett år efter självskadehandlingen fortsatt kontakt med läkare.

Kraftigt ökat uttag av antidepressiva läkemedel

Liksom tidigare har konstaterats i flera rapporter, ökar användningen av antidepressiva läkemedel kraftigt, framför allt bland barn och unga. Och det är mer än dubbelt så många flickor och unga kvinnor som konsumerar antidepressiva läkemedel, jämfört med pojkar och unga män. Regionala skillnader mellan län och regioner finns också.

Längre väntetider till barn- och ungdomspsykiatrin

Samtidigt som allt fler barn och unga behöver behandling för psykiatriska diagnoser har tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) försämrats. Väntetider till såväl förstagångsbesök som utredning och behandling har ökat.

Senast uppdaterad 20 jan 2020

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Webbtjänster inom området