Hur påverkar det nya coronaviruset socialtjänsten?

Det nya coronaviruset påverkar hela samhället, även socialtjänsten. Här nedan samlas information om vad som är aktuellt för just socialtjänstens verksamhetsområden. 

Extra ändringsbudget med anledning av coronaviruset 
Med anledning av coronaviruset har regeringen presenterat förslag till extra ändringsbudget. Genom ändringsbudgeten skapas nu en möjlighet för staten att i efterhand kompensera kommuner och regioner för extraordinära åtgärder och merkostnader inom hälso- och sjukvården kopplade till coronaviruset. Dessutom får Socialstyrelsen ett tillskott på 20 miljoner kronor för främst personalkostnader, utbildningsinsatser och materiel.

Socialstyrelsen får uppdrag att sprida information om coronaviruset till all personal inom socialtjänsten 
Mot bakgrund av det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19 får Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram, sammanställa och sprida information till all personal inom socialtjänstens verksamhetsområden om vilka åtgärder som behöver vidtas för att skydda riskgrupper. Det inkluderar bland annat äldreomsorg, LSS- och assistansverksamhet. Här kan du ta del av den senaste informationen hos Socialstyrelsen.

Meddelandeblad till kommuner om covid-19 
Nu finns ett nytt meddelandeblad från Socialstyrelsen om hantering av bland annat coronavirus covid-19. Meddelandebladet riktar sig till personal som arbetar inom den kommunala hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Se meddelandebladet här.
 
Coronavirusets påverkan för IVO:s arbete 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och gör löpande bedömningar kring hur deras tillsyn och tillståndsprövning bedrivs bäst i ett pressat läge. IVO har publicerat aktuell information om myndighetens inspektioner, läs mer här. Bland annat ställs inspektioner som innefattar platsbesök in under veckorna 12–15.
 
SiS begränsar besök på institutioner på grund av coronaviruset 
Statens institutionsstyrelse (SiS) tar risken för smittspridning av covid-19 på stort allvar och begränsar möjligheten till besök på institutioner. För att minska risken för smittspridning till placerade på myndighetens ungdomshem och LVM-hem samt dess medarbetare begränsas möjligheten till besök och andra externa kontakter. Kontakt med placerade ska istället ske främst via telefon. Läs om begränsningarna av besök här.

Den här artikeln är skriven den 18 mars. I vår informationstjänst JP Socialnet uppdaterar vi artikeln löpande och där får du en komplett bevakning av socialtjänsten juridik. Läs mer om tjänsten och testa gratis här.

Senast uppdaterad 19 mar 2020

Mer om Sociala frågor
Utbildningar
  • Kursen Förvaltningsrätt och myndighetsutövning ger en översikt av rättssystemet och de regler som gäller vid myndighetsutövningen. Särskilda krav på tjänstemannen gällande objektivitet, att anmäla jäv och bisysslor samt vad som räknas som muta tas också upp. En fördjupning görs inom de områden som har störst praktisk betydelse i det dagliga arbetet med aktuell rättspraxis och andra aktuella frågor.

    Online 1-dagskurs Kursledare: Janna Sundberg
  • Kursen ger en genomgång av utredning och fastställande av faderskap/föräldraskap med fördjupningar inom de viktigaste områdena. Vi går igenom gällande rätt och aktuell praxis för att ge uppdaterad kunskap till alla som arbetar inom området.

    Online 1-dagskurs Kursledare: Anna Agardh , Clara Henley
  • Beslut och omprövning av personlig assistans leder ofta till tvister om rätten till insats och dess omfattning. Under denna fördjupningskurs går vi igenom vad både enskilda, ombud och kommuner bör tänka på i samband med en ansökan eller ett överklagande om rätt till personlig assistans.

    Online 1-dagskurs Kursledare: Finn Kronsporre

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Prenumerera på vårt fokusbrev Social

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området