SKR uppmanar till omedelbara ändringar inom socialtjänsten

Coronavirusets effekter får stora konsekvenser för socialtjänsten. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har därför skickat en hemställan till regeringen med krav på omedelbara ändringar och undantag från nuvarande regelverk. 

– Socialtjänsten befinner sig i en akut situation och behöver få ökade befogenheter för att kunna säkerställa att smittspridningen minskas och att insatser effektiviseras. Därför skickar vi idag (red. anm. 23 mars) in en hemställan till regeringen med krav på omedelbara ändringar och undantag från nuvarande regelverk, säger Anders Knape, ordförande för SKR. 

Individer med störst behov behöver ges företräde

SKR listar ett antal omedelbara behov av regelförändringar eller undantag från gällande regelverk. En av förändringar handlar om att socialtjänsten tillfälligt behöver ges samma möjligheter som hälso- och sjukvården att vid behov kunna prioritera mellan målgrupper och insatser. De individer som är i störst behov av stöd och de insatser som bedöms som mest prioriterade ska kunna ges företräde.

SKR:s övriga krav på ändringar

SKR föreslår också att bland annat följande ändringar behöver genomföras skyndsamt:

 • Socialtjänsten måste kunna fördröja, ändra och/eller tillfälligt riva upp gynnande beslut.

 • IVO måste göra undantag i både tillsyn och tillståndsplikt.

 • Myndigheternas kunskapsstöd och vägledning måste gå bortom nuvarande lagstiftnings gränser.

 • Det behövs lättnader i vistelsekommunens ansvar för socialtjänstinsatser vid ”delårsboende” för äldre och funktionsnedsatta.

 • Det behövs klargörande av rätten att införa besöksförbud i vissa särskilda boenden.

 • Det behövs ett tillfälligt undantag från behörighetsregleringen för myndighetsutövning inom den sociala barn- och ungdomsvården.

 • Möjligheten till förlängd utredningstid inom den sociala barn- och ungdomsvården måste utökas.

 • Möjligheten att kommunicera digitalt med brukare, andra myndigheter och inom kommunal nämnd och utskott måste underlättas och utvecklas trots att frågor om sekretess och säkerhet inte är lösta.

 • Övervältringseffekter på kommunernas försörjningsstöd måste minimeras genom ändrade villkor för rätt till arbetslöshetsersättning och genom garantier för att myndigheter som ansvarar för utbetalning av bidrag inom socialförsäkringssystemet prioriterar snabb handläggning och utbetalning i tid.

 • Riksnormen för försörjningsstöd behöver höjas för att skydda barn i hushåll med svag ekonomisk ställning i händelse av att förskolor och skolor stänger.

 • Möjligheterna för att utföra arbete utan slutförd utbildning/erhållen examen behöver ändras.

Publicerad 25 mar 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Socialnet

  Tjänsten för dig som arbetar med socialtjänstfrågor inom offentlig eller privat verksamhet.
 • JP Serveringstillståndsnet

  Tjänsten för dig som arbetar som alkoholhandläggare eller ansvarar för alkoholrelaterade frågor.
 • JP RättsfallsnetBistånd SoL

  JP Rättsfallsnet–Bistånd SoL ger dig till tillgång till alla domar på området.

Nyheter

Hör vår rådgivare och jurist Gustaf von Essen svara på frågan.

10 jun 2022

Från och med den 1 juni 2022 gäller inte längre Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2020:46) om besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin. 

9 jun 2022

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om ändringar i ett par lagar som gäller vård av unga, framför allt i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2022.

9 jun 2022