Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

IMY varnar Migrationsverket

Efter att ha granskat hur Migrationsverket använder VIS för utbyte av uppgifter om visum mellan EU:s medlemsländer, utfärdar IMY två varningar eftersom det finns risk för att bestämmelserna i dataskyddsförordningen kan brytas.

21 dec 2021

Rättsligt ställningstagande om uppgifter om lagöverträdelser

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har publicerat ett rättsligt ställningstagande om innebörden av begreppet ”personuppgifter som rör lagöverträdelser som innefattar brott” i artikel 10 i dataskyddsförordningen.

20 dec 2021

Ny riktlinje klargör vad som är överföring till tredjeland

Den Europeiska dataskyddsstyrelsen, EDPB, har antagit en ny riktlinje som klargör vad som utgör, och inte utgör, en överföring av personuppgifter till tredjeland.

20 dec 2021

Beslut rörande klagomål är överklagbara

Monika Wendleby har analyserat en intressant dom från kammarrätten som öppnar upp för att besluten ska kunna överklagas.

22 nov 2021

Ändringar föreslås i mediegrundlagarna

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag på ändringar i mediegrundlagarna.

22 nov 2021

SKR:s väntetidsdatabas granskas av IMY

Integritetsskyddsmyndigheten har beslutat att inleda en granskning av Sveriges Kommuner och Regioners nationella väntetidsdatabas.

22 nov 2021

Fallgropar i bakgrundskontroller vid anställningar

I den här analysen analyserar vår expert Monika Wendleby fallgropar i bakgrundskontroller vid anställningar kopplat till GDPR.

26 okt 2021

IMY granskar DO

DO har anmält en personuppgiftsincident till IMY som rör ett webbformulär för att lämna in tips och klagomål.

25 okt 2021

Beslut att inte inleda tillsyn är inte överklagbart

Läs förvaltningsrättens bedömning i målet.

25 okt 2021

Kamerabevakning vid akutmottagning

Integritetsintresset vid akutmottagningens entréer väger tyngre än intresset av kamerabevakning.

27 sep 2021

Viktiga riktlinjer om personuppgiftsansvar

Utan att ha fastställt sin status korrekt är risken stor att man hamnar fel menar Monika Wendleby i sin analys.

27 sep 2021

HFD meddelar prövningstillstånd i mål om tillstånd till kamerabevakning

Frågan i målet gäller förutsättningarna för att bevilja tillstånd till kamerabevakning enligt kamerabevakningslagen. 

27 sep 2021

Mänskliga faktorn bakom flertalet incidenter

Det visar IMY:s rapport över de anmälningar om personuppgiftsincidenter som myndigheten tagit emot under 2020.

31 aug 2021

Kommun beviljas inte kamerabevakning under hela dygnet

Kamerabevakning på två platser i Uppsala tillåts endast kl. 20.00–06.00. Det konstaterar kammarrätten i ett beslut.

31 aug 2021

Sanktionsavgift för SL:s användning av kroppskameror

I denna analys går Didrik Värmon, expert inom dataskydd, igenom tillsynsbeslutet och de regler som gäller vid kamerabevakning.

30 aug 2021

Förvaltningsrätten går på IMY:s linje

IMY har haft fog för att ingripa genom sanktionsavgifter mot flera sjukhus som behandlat personuppgifter i strid med GDPR.

1 jun 2021

Fransk domstol tillåter användning av amerikansk molntjänst

Kan vi dra några slutsatser av domstolens beslut? Vår dataskyddsjurist Emelie Hermansson redogör för domen.

1 jun 2021

GDPR påverkar domstolsförfaranden

I vilken utsträckning påverkas rättegångsbalken och förvaltningsprocesslagen av GDPR? 

31 maj 2021

Regeringen möter ökat behov av kunskap om integritets- och dataskyddsfrågor

Regeringen beslutat att ge IMY i uppdrag att höja kunskaperna om integritets- och dataskyddsfrågor brett i innovationssystemet.

4 maj 2021

Är uppgiftsskyldigheten i OSL förenlig med GDPR?

Vår juridiska rådgivare Gustaf von Essen redogör för domen från HFD.

4 maj 2021

Gå till sida: , 1 (denna sida), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,