Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Förslag om regeländringar för val och beslut i kommuner och regioner

Regeringen har överlämnat proposition till riksdagen med förslag om ändrade regler för val och beslut i kommuner och regioner. Bland annat föreslås lagändringar som möjliggör automatiserat beslutfattande inom den kommunala förvaltningen.

4 mar 2022

Sverige under pandemin

Coronakommissionen har utvärderat regeringens, förvaltningsmyndigheternas, regionernas och kommunernas åtgärder för att begränsa spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 och spridningens effekter.

4 mar 2022

Genomförande av EU:s direktiv om balans mellan arbete och privatliv

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss för att genomföra EU:s direktiv om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare.

2 mar 2022

150 000 kronor i diskrimineringsersättning till elev som lärare vägrat kalla ”hen”

DO anser att det var diskriminering när en lärare vägrade att tilltala en elev med elevens önskade pronomen, vilket var hen. Utbildningsanordnaren som driver skolan har enligt DO diskriminerat eleven och brustit i sin utrednings- och åtgärdsskyldighet. Skolan betalade den begärda diskrimineringsersättningen om 150 000 kronor till eleven.

28 feb 2022

Relaterade nyheter

Krafttag mot arbetslivskriminalitet

Regeringen tar nu nästa steg i kampen mot arbetslivskriminaliteten genom att inrätta regionala center mot arbetslivskriminalitet.

25 feb 2022

Får en arbetsgivare omreglera anställningsvillkor utan arbetstagares samtycke?

Arbetsgivaren omreglerade arbetstagarens anställningsvillkor utan att först överlägga med arbetstagaren.

24 feb 2022

ChefsJO kritiserar Folkhälsomyndigheten

I ett beslut kritiserar ChefsJO Folkhälsomyndigheten för vissa brister i myndighetens handläggning av framställningar om allmänna handlingar under pandemin.

22 feb 2022

Oklart rättsläge runt bistånd vid otillåten andrahandsuthyrning

Rättsläget kring ekonomiskt bistånd vid otillåten andrahandsuthyrning är oklart. Flera kommuner har rådfrågat Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om hur de ska göra i frågan om ekonomiskt bistånd till hyreskostnader om det saknas samtycke från hyresvärden till andrahandsuthyrningen.

22 feb 2022

Tillräckligt med rättelse av personuppgifter genom kompletterande anteckning

HFD slår fast att det var tillräckligt av kammarrätten att rätta felaktiga personuppgifter genom en kompletterande anteckning. Klagandens talan, som avsåg att uppgifterna skulle elimineras, avslås därför av domstolen.

22 feb 2022

SL:s behandling av personuppgifter strider mot GDPR

SL:s användning av kroppsburna kameror bedömdes förenlig med GDPR. Däremot var det inte riktigt av bolaget att använda tekniken för att säkerställa identiteten på resenärer som ska betala tilläggsavgift.

22 feb 2022

Utvärdera alkoholpolitiken och analysera narkotikadödligheten

Riksdagen beslutade att rikta tre uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen om alkohol- och narkotikapolitiken.

21 feb 2022

JO utreder inte klagomålen om vaccinationsbevisen

I samband med regeringens införande av vaccinationsbevis tog JO emot över 10 000 anmälningar med klagomål. Klagomålen handlade främst om att kravet på vaccinationsbevis stred mot grundläggande fri- och rättigheter. JO beslutar att inte utreda klagomålen eftersom det faller utanför JO:s uppgift.

21 feb 2022

Förslag om lagändringar för att stärka rätten till personlig assistans

I en lagrådsremiss föreslår regeringen lagändringar som ska stärka rätten till personlig assistans för personer med psykisk funktionsnedsättning och öka rättssäkerheten för barn som är i behov av assistans. 

21 feb 2022

Regeringen vill förbättra förlossningsvården

Regeringen vill genomföra insatser för en förbättrad förlossningsvård och säkra den framtida kompetensförsörjningen av barnmorskor samt förstärka insatser för kvinnors hälsa. Regeringen har därför gett två nya uppdrag till Socialstyrelsen.

21 feb 2022

Tillstånd för kamerabevakning i badanläggning beviljas

HFD anser att det var korrekt av länsstyrelsen att bevilja tillstånd till kamerabevakning av en bubbelpool i en badanläggning. Detta eftersom intresset av kamerabevakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad. Domstolen avslår därför IMY:s överklagande.

21 feb 2022

LVU-vård för barn som vuxit upp i IS-kontrollerade områden i Syrien

Kvinnan återvände med sina två barn som hade vuxit upp i IS-kontrollerade områden och fångläger i Syrien. Nu är frågan om barnen behöver vård med stöd av LVU. Ta del av ett referat om målet, författat av JP Infonets jurist och redaktör Li Rothpfeffer.  

18 feb 2022

Lex Lilla hjärtat – lagändringar för att säkerställa barns bästa när LVU-vård upphör

Mot bakgrund av det tragiska som hände Lilla hjärtat föreslår nu regeringen fem lagändringar i en lagrådsremiss för att stärka principen om barnets bästa och säkerställa trygghet, säkerhet och stabilitet för placerade barn.

18 feb 2022

Tydligare och mer likvärdig resursfördelning till skolor

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att fristående skolor inte ska ges samma ersättning som kommuner med syftet att skapa mer likvärdig fördelning.

15 feb 2022

Regeringsförslag om att den tillfälliga stämmolagen återinförs

Den tillfälliga stämmolagen upphörde vid årsskiftet 2021/22, nu har regeringen lämnat en proposition till riksdagen med förslag om att den återinförs.

15 feb 2022

Skärpta straff vid brott mot djur

Den 1 juli i år kommer en ny straffbestämmelse om grovt djurplågeribrott införas för de allvarligaste fallen av brott mot djur.

15 feb 2022

Relaterade nyheter

Gå till sida: 3, 4, 5, 6, 7 (denna sida), 8, 9, 10, 11,