Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Lagrådsremiss om förslag till ändringar i skollagen

Regeringen presenterade i slutet av april en lagrådsremiss som innehåller förslag till ändringar i skollagen som avser gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

8 maj 2023

Det ska bli straffbart att delta i en terroristorganisation

Regeringen föreslår bland annat att det ska införas ett nytt brott i terroristbrottslagen med beteckningen deltagande i en terroristorganisation. 

27 apr 2023

Ytterligare avgörande om strafflindring på grund av billighetsskäl

”Fentanylstölden” är ett i raden av avgöranden som behandlar frågan om strafflindring efter beaktande av de så kallade billighetsskälen i 29 kap. 5 § brottsbalken. 

27 apr 2023

”I takt med den ökade e-handeln har distansavtalslagen fått stor praktisk betydelse”

Advokaterna Agnes Hammarstrand och Anna Ersson från Advokatfirman Delphi har skrivit en ny lagkommentar till distansavtalslagen, som nu finns publicerad i JP Juridiskt bibliotek.  Läs vår intervju med dem!

27 apr 2023

Sanktionsavgiften mot Klarna Bank AB sänks

2022 beslutade IMY att påföra Klarna Bank AB en sanktionsavgift om 7,5 miljoner kronor för att bolaget hade brustit i sin informationsskyldighet. Nu sänks sanktionsavgiften.

25 apr 2023

HFD-mål om arbetsskada vid hemarbete

Vad krävs för att det ska vara fråga om en arbetsskada vid arbete hemifrån? Den frågan har Högsta förvaltningsdomstolen nu prövat.

25 apr 2023

Ny lag om kommunernas ansvar för det brottsförebyggande arbetet

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om att införa en ny lag om kommunernas ansvar i det brottsförebyggande arbetet.

24 apr 2023

Lättnader för kamerabevakning i vissa verksamheter

En utredare ska föreslå lagändringar i syfte att göra det enklare att kamerabevaka för bland annat kommuner som utför en uppgift av allmänt intresse.

24 apr 2023

ChatGPT kommer att revolutionera mänskligt arbete – så påverkas skolans värld

I denna analys kommer vår expert Charlotta Kronblad att utforska förutsättningarna för den artificiella intelligensens intåg i skolans värld och hur vi bäst kan förbereda oss inför detta.

24 apr 2023

Kvinna könsdiskriminerades vid rekrytering

En kvinna blev bortsållad i rekryteringsprocessen på grund av att arbetsgivaren ansåg att arbetet var för fysiskt krävande för kvinnor. DO bedömer att det var könsdiskriminering.

24 apr 2023

Viktigt med rutiner för utlämnande av allmänna handlingar i semestertider och vid klämdagar

Läs mer om hur myndigheter ska vara tillgängliga i denna analys skriven av vår jurist Maria Bjurholm.

24 apr 2023

Ökat antal mål om överprövning av upphandling

Antalet inkomna överprövningsmål i de allmänna förvaltningsdomstolarna ökade under 2022. Det visar ny statistik från Upphandlingsmyndigheten.

21 apr 2023

Fel av kommun att inte upphandla it-system

Konkurrensverket anser att en kommun bröt mot reglerna om offentlig upphandling när den valde att inte annonsera en upphandling av it-system.

21 apr 2023

NIS 2-direktivet – vem omfattas av direktivet och vad behöver göras?

I denna artikel analyserar Staffan Malmgren, Johanna Palm och Viktor Robertson från Advokatfirman Kahn Pedersen vem som omfattas av NIS 2-direktivet och vilka åtgärder som behöver vidtas för att uppfylla de nya kraven på riskhanteringsåtgärder i direktivet.

20 apr 2023

Tjäderspelet, översiktsplanen och den bullrande bergtäkten

I den här analysen diskuterar vår miljörättsjurist John Woivalin kring ett MÖD-mål om tillstånd för bergtäkt med mera.

19 apr 2023

HD fastställer vad som anses vara ett skadeståndskrav

Ett brev från kund till entreprenör ansågs inte utgöra ett skadeståndskrav enligt 8 kap. 20 § försäkringsavtalslagen. Det fastställer Högsta domstolen.

18 apr 2023

Regeringen satsar på akutskolor, speciallärare och elevhälsan

Regeringen har beslutat om en ny statsbidragsförordning där bidrag ska gå till personalkostnader för akutskolor, speciallärare och elevhälsan.

18 apr 2023

Vägran att genomgå en operation och vaccinera sig var inte skäl att neka ekonomiskt bistånd

Det kommer kammarrätten fram till i ett mål om ekonomiskt bistånd.

18 apr 2023

Gå till sida: 3, 4, 5, 6, 7 (denna sida), 8, 9, 10, 11,