Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Personer som flytt från Ukraina har rätt att arbeta i Sverige enligt massflyktsdirektivet

EU har beslutat att aktivera det så kallade massflyktsdirektivet. Vad innebär det för ukrainska personer som kommer till Sverige och vill arbeta? Vår jurist och redaktör Emma Wallin svarar på frågan.

17 mar 2022

IMY utfärdar sanktionsavgift mot Tullverket för bristande rutiner

IMY har granskat en personuppgiftsincident hos Tullverket och konstaterar nu att verket har haft bristfälliga rutiner och tekniska spärrar.

17 mar 2022

Personer med hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt

Regeringen föreslår att kravet börjar gälla den 1 juli 2022.

17 mar 2022

Nytt regeringsuppdrag om gränsvärden för klimatpåverkan från byggnader

Boverket har fått i uppdrag från regeringen att lämna förslag på hur införandet av gränsvärden för byggnaders klimatpåverkan kan påskyndas och hur tillämpningen av klimatdeklarationer kan utvidgas.

14 mar 2022

Artskyddsförordningen ändras

I början av mars meddelade miljöminister Annika Strandhäll till Sveriges Television att regeringen kommer att ändra i artskyddsförordningen.

14 mar 2022

Ramavtal utanför det direktivstyrda området

Vad gäller numera för ramavtal som inte omfattas av EU-direktiven? Magnus Nedström och Markus Mårline, Advokatbyrån Sigeman & Co, förklarar.

11 mar 2022

Slutförvar av använt kärnbränsle

Regeringen fattade den 27 januari 2022 två beslut avseende Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) ansökningar om att bygga och driva ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. I den här artikeln ger JP Infonets expert Ulf Yngvesson, som är rättschef vid Strålsäkerhetsmyndigheten, en kort bakgrund till besluten, en översiktlig beskrivning av deras innehåll och några ord om vad som händer framdeles.

11 mar 2022

Dom i målet ”Lägenheten på Karlaplan”

Högsta domstolen (HD) har meddelat dom i målet ”Lägenheten på Karlaplan”. Domstolen har prövat hur förhållandet mellan ogiltighet enligt avtalslagen och jordabalkens regler om rätt för makar eller sambor att överta en hyresrätt ska bedömas.

11 mar 2022

Ja till förslaget om krav på märkning och registrering av katter

I början av mars röstade riksdagen ja till obligatorisk ID-märkning och registrering av katter i Sverige. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2023.

10 mar 2022

Vilken skolgång ska en kommun erbjuda enligt massflyktsdirektivet?

Vår skoljurist Sonya Friberg svarar på frågan.

9 mar 2022

Utredningen Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU är klar

Anders Hagsgård, president för Hovrätten för Västra Sverige, har nu presenterat utredningen om förutsättningarna för att införa barnets bästa som ett självständigt rekvisit vid prövningen av upphörande av vård i familjehem enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

8 mar 2022

Ja till ämnesbetyg

Regeringens förslag om att införa ämnesbetyg har röstats igenom i riksdagen. Ämnesbetyg ska ersätta kursbetyg när det gäller gymnasieskola, gymnasiesärskola och komvux.

8 mar 2022

Förslag om effektivare överprövning av offentlig upphandling

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag om en effektivare överprövning av offentliga upphandlingar.

8 mar 2022

Inkomna LOU-mål har minskat i alla instanser

Enligt Sveriges domstolars årsredovisning för 2021 har inkomna LOU-mål minskat i alla instanser – med 30 procent i förvaltningsrätterna, 38 procent i kammarrätterna och 37 procent i Högsta förvaltningsdomstolen.

8 mar 2022

Möjligheten att ge tillträdesförbud ska utökas till badanläggningar och bibliotek

På vissa badanläggningar och bibliotek finns problem med brottslighet, som påverkar såväl personalens arbetsmiljö som andra besökare på ett negativt sätt. Regeringen vill därför utvidga lagen om tillträdesförbud till att omfatta även badanläggningar och bibliotek.

7 mar 2022

Vem sätter betyg när en elev byter skola under terminen?

Flyttlasset går och barnet får byta skola under terminens gång. Då drar det ihop sig till betygsättning i skolan och frågan är vem som ska sätta betyg på eleven. Är det lärare på elevens gamla eller nya skola? JP Infonets skoljurist Maria Bjurholm reder ut saken.

7 mar 2022

Är dokumentation vid en pågående kränkningsutredning allmän handling?

Är den dokumentation som blir till under tiden som skolpersonal i en offentligt driven skola utreder kränkande behandling allmän handling? JP Infonets skoljurist Maria Bjurholm ger svar och går igenom hur rättsläget ser ut.

7 mar 2022

Oaktsam underlåtenhet leder till ansvar för vållande till kroppsskada

En kvinna döms för vållande till kroppsskada sedan en hund hon lämnat i sin olåsta lägenhet tagit sig ut och skadat en person i trapphuset. Avgörandet behandlar frågan om vilka risktaganden och typer av orsakande som omfattas av straffrättsligt ansvar. I denna analys förklarar JP Infonets expert Frida Velander stegen i den metod som HD tillämpar för oaktsamhetsprövningen i underlåtenhetsfall som detta.

7 mar 2022

Vad gäller för elektroniskt utlämnande av kopior av allmänna handlingar?

I denna analys redogör seniore juristen och JP Infonets expert Gastón Fernández Palma för några av de frågor som myndigheter behöver förhålla sig till när det gäller att ta betalt vid ett digitalt utlämnande av handlingar.

4 mar 2022

Gå till sida: 2, 3, 4, 5, 6 (denna sida), 7, 8, 9, 10,