Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Fängelsestraff för grova mutbrott under IT-upphandling

Tingsrätten har dömt tre män till fleråriga fängelsestraff för grova trolöshetsbrott och grova mutbrott. Två av männen döms för grovt tagande av muta och grov trolöshet mot huvudman. Den tredje döms för grovt givande av muta och medhjälp till grov trolöshet mot huvudman.

6 apr 2022

Insatser på plan- och byggområdet med anledning av invasionen av Ukraina

I propositionen föreslås att bemyndigandet i plan- och bygglagen, som innebär att regeringen får meddela föreskrifter om vissa undantag från den lagen för att snabbt kunna anordna boenden vid en särskilt omfattande tillströmning av asylsökande, ska utvidgas.

6 apr 2022

Förslag på ett reformerat strandskydd

Regeringen har beslutat om en proposition för en ökad differentiering av strandskyddet. Det ska bli enklare att bygga strandnära i gles- och landsbygd och i små tätorter, samtidigt som strandskyddet skärps i områden med högt bebyggelsetryck. Det lokala inflytandet ska också öka.

6 apr 2022

Yrkanden om ersättning för rättegångskostnader i förvaltningsmål ska avvisas

I ett plenumavgörande slår HFD fast att yrkanden om ersättning för rättegångskostnader i förvaltningsmål ska avvisas.

5 apr 2022

Regeringens plan för mottagandet av ukrainska flyktingar

Vid en pressträff i slutet av mars presenterade regeringen en plan för mottagandet av ukrainska flyktingar. Regeringen presenterade även hur mottagandet ska fördelas jämnt över hela landet och tillskott i vårändringsbudgeten.

4 apr 2022

Kartläggning av hot och hat mot förtroendevalda

Hot och hat som förtroende­valda utsätts för ska kart­läggas och stödet för att före­bygga och hantera det stärkas.

4 apr 2022

Räcker ett lågt värde för att tillgrepp av fortskaffningsmedel ska bli ringa?

I ett praktiskt viktigt avgörande om en brottstyp som ofta förekommer i domstol uttalar sig HD om gradindelningen av tillgrepp av fortskaffningsmedel. Vid stöld står ofta värdet i centrum för vad som är ringa och grovt brott. Bör man tänka på samma sätt här?

30 mar 2022

Är det människoexploatering att arbeta under orimliga arbetsvillkor?

Högsta domstolen har för första gången avgjort ett fall om människoexploatering. I denna analys får du ta del av JP Infonets expert Bo Ericsons redogörande för avgörandet och hans egna reflektioner.

30 mar 2022

Fler inspektörer mot arbetslivskriminalitet

Arbetsmiljöverket har inlett en stor rekrytering av arbetsmiljöinspektörer.

25 mar 2022

Relaterade nyheter

EU-förslag om bättre villkor för plattformsarbete utgör ett hot mot den svenska arbetsmarknadsmodellen

EU-kommissionen har tagit fram ett förslag till EU-lag om bättre arbetsvillkor och sociala rättigheter för dem som arbetar via digitala plattformar.

25 mar 2022

En effektivare upphandlingstillsyn

Finansdepartementet har lämnat förslag om en effektivare upphandlingstillsyn i en promemoria.

25 mar 2022

När får en leverantör rätta ett inlämnat anbud enligt de nya förenklade reglerna?

Vår redaktör och jurist Anna Bernefalk svarar på frågan!

23 mar 2022

Hantera registerutdrag korrekt – nya riktlinjer från Europeiska dataskyddsstyrelsen

I januari 2022 kom nya riktlinjer från Europeiska dataskyddsstyrelsen. Läs vår expert Monika Wendlebys analys!  

21 mar 2022

Nämnd gjorde rätt när fyra hemmaboende vuxna barns hyresdelar beaktades vid beräkning av ekonomiskt bistånd

När vuxna barn bor hemma bör man ta hänsyn till deras möjligheter att bidra till de gemensamma boendekostnaderna när man bedömer föräldrarnas rätt till ekonomiskt bistånd. I det här fallet hade nämnden beaktat fyra vuxna barns hyresdelar vid beräkningen av det ekonomiska biståndet, trots att barnen var folkbokförda på annan adress.

21 mar 2022

Inventering av tillfälliga boenden för flyktingmottagandet

Regeringen har presenterat två nya regeringsuppdrag för att möta behovet av ett ökat antal boendeplatser för personer som behöver skydd.

21 mar 2022

Region fick kräva vaccinationsbevis vid nyanställning

En regionstyrelse beslutade dels att anställning i regionen ska villkoras med att personen visar upp ett vaccinationsbevis och dels att befintlig personal som inte uppvisar vaccinationsbevis kan omplaceras efter en riskbedömning. Förvaltningsrätten konstaterar att regionens beslut inte är olagligt och avslår därför 115 personers överklaganden.

21 mar 2022

Klagomål från enskilda i fokus under 2021

Det framgår i integritetsskyddsmyndighetens (IMY) årsredovisning till regeringen.

18 mar 2022

Kraven för särskilt förordnande för läkare skärps

Socialstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd om särskilda förordnanden att utöva läkaryrket.

18 mar 2022

Nej till kamerabevakning dygnet runt på centralt beläget affärsstråk

Förvaltningsrätten anser att kameraövervakning på ett brottsutsatt gångstråk under dygnets alla timmar är alltför ingripande ur integritetssynpunkt. Domstolen avslår därför en kommuns begäran om kameraövervakning på dagtid. Övervakning tillåts dock på nattetid eftersom bevakningsintresset då är högre och integritetsintresset lägre.

18 mar 2022

Brist på legitimerad personal i hälso- och sjukvården

Socialstyrelsens årliga rapport om tillgång och efterfrågan på legitimerad personal i hälso- och sjukvården visar att alla regioner i Sverige uppger att de har brist på bland annat barnmorskor och läkare med specialistkompetens.

18 mar 2022

Gå till sida: 1, 2, 3, 4, 5 (denna sida), 6, 7, 8, 9,