Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Femåring som växt upp i fångläger i Syrien ges inte vård enligt LVU

Kammarrätten beslutar att tvångsvården av en pojke ska upphöra eftersom nämndens utredning inte visar på en tillräckligt konkret och klar risk för att pojkens hälsa eller utveckling skadas till följd av brister i omsorgen.

18 jan 2023

Granskning av statens insatser för att stärka efterlevnaden av barnkonventionen

Efter indikationer på att barns rättigheter inte efterlevs i Sverige genomför Riksrevisionen nu en granskning av statens insatser för att stärka efterlevnaden av barnkonventionen.

17 jan 2023

Nya avgifter för lantmäteriförrättning

Från och med 1 februari 2023 sker flera förändringar av Lantmäteriets avgifter för förrättningar.

17 jan 2023

Plötsligt händer det, Högsta förvaltningsdomstolen uttalar sig om lottning

Det står nu klart att upphandlande myndigheter får använda lottning för att begränsa antalet anbudssökande som bjuds in till att lämna anbud i ett selektivt förfarande.

16 jan 2023

Uppdrag om utökad undervisningstid i lågstadiet

Regeringen ger nu Skolverket i uppdrag att förbereda en utökning av undervisningstiden i lågstadiet i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan.

16 jan 2023

Kvinna dömd för att ha använt varg som försäljningsargument

En kvinna åtalades för att i annonser på internet ha salufört hundar i strid mot ett förbud då hon genom formuleringar och bifogade fotografier angett att hundarna hade ett särskilt nära släktskap med varg. Tingsrätten dömer kvinnan för samtliga åtalade gärningar.

16 jan 2023

Uppdrag för att underlätta för företag att delta i offentlig upphandling

Regeringen har beslutat om regleringsbrevet till Upphandlingsmyndigheten där flera uppdrag syftar till att se hur myndigheten kan underlätta för företag som deltar i offentlig upphandling.

13 jan 2023

Bebyggelse inom riksintresse för kulturmiljövården tilläts

MÖD fann i sakfrågan att detaljplanen inte skulle innebära en påtaglig skada på riksintresset och fastställde därför kommunens antagandebeslut. Läs vårt referat!

13 jan 2023

Utökade möjligheter att besluta om undantag från LUFS

Regeringen remitterar en promemoria med förslag om ändringar i LUFS som föreslås börja gälla den 1 juni 2023. 

12 jan 2023

Region följde inte upphandlingsreglerna vid inhyrning av chef

En region tecknade avtal om en tillfällig verksamhetschef med ett bolag som förmedlar interimschefer. Konkurrensverket menar att avtalet är en otillåten direktupphandling.

12 jan 2023

Är kommunen skyldig att ersätta vårdnadshavare när skolskjutsen uteblir?

Är kommunen skyldig att på något sätt ersätta vårdnadshavare när skolskjutsen inte går som planerat? Vår skoljurist Maria Bjurholm reder ut saken.

11 jan 2023

”I kommentaren behandlar jag ingående smittskyddslagens bestämmelser, paragraf för paragraf”

Annika Pallvik Fransson har skrivit en ny lagkommentar till smittskyddslagen. Vi passade på att ställa några frågor till Annika om hennes arbete med kommentaren. Läs intervjun här!

11 jan 2023

Regeländringar på skolområdet januari 2023

Nytt år, nya lagändringar. Även 2023 blir det flera förändringar i skollagen och skolförordningen. Här hittar du ett urval av de lagändringar som börjar gälla.

11 jan 2023

HFD tydliggör beviskravet för nedsatt arbetsförmåga vid psykiatriska tillstånd

Enligt HFD krävs det för att ha rätt till sjukpenning vid ett psykiatriskt tillstånd att det redovisas undersökningsfynd som bygger på annat än uppgifter från den försäkrade.

22 dec 2022

Havsbaserad intressekonflikt: Vindkraften och Försvarsmakten

I den här analysen studerar vår miljörättsjurist John Woivalin intressekonflikter till havs mellan vindkraften och Försvarsmakten. 

22 dec 2022

Krav på folkhögskolorna när undersköterska ska skyddas

Nästa år blir undersköterska en skyddad yrkestitel. I en ny promemoria lämnas därför förslag till en ändring i förordningen om statsbidrag till folkbildningen.

12 dec 2022

Sjukförsäkringen innebär en abstrakt prövning även i fortsättningen

Vår expert Martina Axmin redogör för förändringarna i sjukförsäkringen i denna analys.

5 dec 2022

Är arbetsskor för medarbetare inom omsorgen skattefria?

Vår arbetsrättsjurist Emma Stéen svarar på frågan.

2 dec 2022

Ja till höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare

Riksdagen sa ja till förslaget om att en arbetskraftsinvandrare ska ha en god försörjning genom sin anställning för att få ett arbetstillstånd beviljat.

2 dec 2022

Oskuldskontroller ska kriminaliseras

En pågående utredning har fått i uppdrag att ta fram förslag på hur en lag­stift­ning som krimi­naliserar oskulds­kontroller, oskulds­intyg och oskulds­operationer ska se ut.

29 nov 2022

Gå till sida: 1, 2, 3, 4 (denna sida), 5, 6, 7, 8, 9,