Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Ändringar i jordförvärvslagen

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i jordförvärvslagen. De nya reglerna föreslås börja gälla den 15 april 2023

9 mar 2023

Kan personal på en APL-plats utsätta elev för kränkande behandling?

Omfattas personalen på en APL-plats av 6 kap. 9 § skollagen eller faller de utanför kretsen "personal"? Läs juristens svar!

9 mar 2023

Kommun bröt mot LOU genom att tilldela ett bolag prisavdrag

Det kommer kammarrätten fram till i en ny dom.

8 mar 2023

Stjärnfallet och den stellariska allemansrätten

I ett medialt uppmärksammat mål om en nerfallande meteorits öde i Uppland uppstod frågan om vem som har äganderätten till meteoriten. I denna analys diskuterar vår miljörättsjurist John Woivalin målet.

8 mar 2023

Hur ska begreppet ”anser” tolkas när det gäller kränkande behandling?

Vår skoljurist Janna Sundberg svarar på frågan.

8 mar 2023

Kommunfullmäktigeledamöters hemadresser omfattas av personalsekretess

Trots att förtroendevalda kommunpolitiker inte är anställda i arbetsrättslig mening omfattas de ändå av sekretessen i personaladministrativ verksamhet. Det konstaterar kammarrätten i en ny dom. 

7 mar 2023

Gränsen för straffbar oaktsamhet i förhållande till målsägandens ålder

Avgörandet ”Chattkontakten” innehåller vägledande uttalanden för oaktsamhetsbedömningen i förhållande till att målsäganden inte uppnått viss ålder. 

6 mar 2023

HFD och kamerabevakning i Uppsala

I ett färskt avgörande från HFD prövas frågan om en kommuns möjlighet att kamerabevaka två brottsutsatta torg dygnet runt. Vår expert Didrik Värmon analyserar domen. 

6 mar 2023

Berättade om den egna brottsligheten, fick strafflindring

I ”De två narkotikadistributörerna” behandlar Högsta domstolen frågan om två personer ska få strafflindring efter att de själva berättat om den egna brottsligheten och slutar med att de två åtalade personerna får två års strafflindring vardera.

3 mar 2023

Kammarrätten gör intressanta uttalanden i Google-fallet

I denna analys behandlar vår dataskyddsexperten Monika Wendleby avgörandet.

28 feb 2023

Beslut om att behandla personuppgifter i skolplattform ska motiveras

En kommun fattade ett beslut om behandling av personuppgifter i en skolplattform. JO konstaterar att det fanns stora brister i det första beslutet, och att kommunen inte heller hade lagstöd för att ändra det.

28 feb 2023

Regions e-posthantering granskas

IMY inleder nu en granskning för att ta reda på om en regions e-posthantering strider mot GDPR.

27 feb 2023

Regeringen skyndar på utredningen om ungdomskriminalitetsnämnder

Regeringen skjuter till mer resurser och förkortar utredningstiden för utredningen om ungdomskriminalitetsnämnder. Uppdraget ska nu redovisas den 27 mars 2024.

21 feb 2023

Dataskyddsombud varnar för bristande GDPR-arbete i ny rapport

Rapporten visar bland annat att knappt 4 av 10 dataskyddsombud anser att den egna organisationen arbetar kontinuerligt och systematiskt med dataskyddsfrågor.

21 feb 2023

Rekommendation om testning för covid-19 bland vårdpersonal slopas

Nu tar Folkhälsomyndigheten bort den särskilda rekommendationen om bred testning för covid-19 vid symtom hos vård- och omsorgspersonal.

17 feb 2023

Några konsekvenser av återkallelsen av Humana Assistans tillstånd

I denna analys förklarar Kalle Larsson, förbundsjurist hos SKR, vad det är som har hänt och lyfter fram vissa av de frågor som uppkommit till följd av situationen.

17 feb 2023

EU-domstolen vägleder om intern upphandling och samarbeten

EU-domstolens dom i de förenade målen C-383/21 och C-384/21 den 22 december 2022, Sambre & Biesme, analyseras av två av våra upphandlingsexperter.

14 feb 2023

Utredning om skolornas roll i det brottsförebyggande arbetet

För att skapa en tryggare och säkrare skolmiljö beslutar regeringen att utreda hur skolornas brottsförebyggande arbete kan lagstadgas.

14 feb 2023

Ingen skörd för solceller på jordbruksmark

MÖD fastslår i två separata mål att solcellsanläggningar inte är förenliga med hushållningsbestämmelsen i 3 kap. 4 § miljöbalken. Vår jurist John Woivalin analyserar målen.

14 feb 2023

Gå till sida: 1, 2 (denna sida), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,